Uchwały Rady Gminy

 1. Uchwała Nr I/1/2002 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Tarnowcu.
 2. Uchwała Nr I/2/2002 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy w Tarnowcu.
 3. Uchwała Nr I/3/2002r w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 4. Uchwała Nr II/4/2002 w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy.
 5. Uchwała Nr II/5/2002 w sprawie: powołania Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury.
 6. Uchwała Nr II/6/2002 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
 7. Uchwała Nr II/7/2002 w sprawie: powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 8. Uchwała Nr II/8/2002 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 9. Uchwała Nr II/9/2002 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rolnictwa Infrastruktury.
 10. Uchwała Nr II/10/2002 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty.
 11. Uchwała Nr II/12/2002 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Statutowej.
 12. Uchwała Nr II/13/2002 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 13. Uchwała Nr II/14/2002 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 14. Uchwała Nr II/15/2002 w sprawie stawek podatku od posiadania psów.
 15. Uchwała Nr II/16/2002 w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji.
 16. Uchwała Nr II/17/2002 w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o grunt.
 17. Uchwała Nr II/18/2002 w sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.
 18. Uchwała Nr III/19/2002 w sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkół w Rroztokach.
 19. Uchwała Nr III/20/2002 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Publicznych - Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Roztokach.
 20. Uchwała Nr III/21/2002 w sprawie przystąpienia Gminy Tarnowiec do Podkarpackiego Stowarzyszenia Sam.
 21. Uchwała Nr III/22/2002 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2002 rok.
 22. Uchwała Nr III/23/2002 w sprawie niewygasania nie zrealizowanych wydatków zamieszczonych w budż.
 23. Uchwała Nr III/24/2002 w sprawie: ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewodniczących, przewodniczących komisji oraz wysokości diety dla radnych.
 24. Uchwała Nr III/25/2002 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 25. Uchwała Nr III/26/2002 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Tarnowiec.
 26. Uchwała Nr IV/27/03 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr III/24/02 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewodniczących, przewodniczących komisji oraz wysokości diety dla radnych.
 27. Uchwała Nr IV/28/03 w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 28. Uchwała Nr IV/29/03 w sprawie: dokonywania czynności z zakresu prawa pracy przez Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec wobec Wójta Gminy Tarnowiec.
 29. Uchwała Nr IV/30/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 30. Uchwała Nr IV/31/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 31. Uchwała Nr IV/32/03 w sprawie: nabycia nieruchomości na własność Gminy Tarnowiec.
 32. Uchwała Nr IV/33/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 33. Uchwała Nr IV/34/03 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXX/361/02 z dnia 10 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Tarnowiec.
 34. Uchwała Nr IV/35/03 w sprawie: najmu części nieruchomości gruntowej pod zabudowę na okres powyżej 3 lat.
 35. Uchwała Nr IV/36/03 w sprawie: sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
 36. Uchwała Nr IV/37/03 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 37. Uchwała Nr IV/38/03 w sprawie: przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wywozu odpadów komunalnych.
 38. Uchwała Nr IV/39/03 w sprawie: uchwalenia regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.
 39. Uchwała Nr IV/40/03 w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowia w Tarnowcu.
 40. Uchwała Nr IV/42/03 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr II/15/2002 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów.
 41. Uchwała Nr V/43/03 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Tarnowiec.
 42. Uchwała Nr V/44/03 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości rolnych na okres powyżej 3 lat.
 43. Uchwała Nr V/45/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 44. Uchwała Nr V/46/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 45. Uchwała Nr V/47/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 46. Uchwała Nr V/48/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 47. Uchwała Nr V/49/03 w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr IV/38/03 Rady Gminy w Tarnowcu w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wywozu odpadów komunalnych.
 48. Uchwała Nr VI/51/03 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.
 49. Uchwała Nr VI/52/03 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXII/321/2002 z dnia 29.04.2002r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów.
 50. Uchwała Nr VII/53/03 w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody Wielobranżowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 51. Uchwała Nr VII/54/03 w sprawie: zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowiec.
 52. Uchwała Nr VII/55/03 w sprawie: programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowiec na okres 5 lat.
 53. Uchwała Nr VII56/03 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
 54. Uchwała Nr VII/57/03 w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 55. Uchwała Nr VII/58/03 w sprawie ustalenia dla terenu gminy Tarnowiec liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
 56. Uchwała Nr VII/59/03 w sprawie: zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.
 57. Uchwała Nr VII/60/03 w sprawie: określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tarnowiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 58. Uchwała Nr VIII/61/03 w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2003 rok.
 59. Uchwała Nr VIII/62/03 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 60. Uchwała Nr VIII/63/03 w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 61. Uchwała Nr IX/65/03 w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnej.
 62. Uchwała Nr IX/66/03 w sprawie: zmiany nieruchomości.
 63. Uchwała Nr IX/67/03 w sprawie: powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 64. Uchwała Nr IX/68/03 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/40/03 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 24.02.2003 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowcu.
 65. Uchwała Nr IX/69/03 w sprawie: zmiany zakresu rzeczowego wykonania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 66. Uchwała Nr X/70/03 w sprawie: zmiany zakresu rzeczowego wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 67. Uchwała Nr X/71/03 w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2003 rok.
 68. Uchwała Nr XI/72/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Brzezówka.
 69. Uchwała Nr XI/73/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Czeluśnica.
 70. Uchwała Nr XI/74/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Dobrucowa.
 71. Uchwała Nr XI/75/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Gąsówka.
 72. Uchwała Nr XI/76/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Gliniczek.
 73. Uchwała Nr XI/77/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Glinik Polski.
 74. Uchwała Nr XI/78/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Łajsce.
 75. Uchwała Nr XI/79/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Łubno Szlacheckie.
 76. Uchwała Nr XI/80/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Łubienko.
 77. Uchwała Nr XI/81/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Łubno Opace.
 78. Uchwała Nr XI/82/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Nowy Glinik.
 79. Uchwała Nr XI/83/03 w sprawie: nadania Statusu Sołectwa Potakówka.
 80. Uchwała Nr XI/84/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Roztoki.
 81. Uchwała Nr XI/85/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Sądkowa.
 82. Uchwała Nr XI/86/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Tarnowiec.
 83. Uchwała Nr XI/87/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Umieszcz.
 84. Uchwała Nr XI/88/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Wrocanka.
 85. Uchwała Nr XI/89/03 w sprawie: wyboru ławników do sądów powszechnych.
 86. Uchwała Nr XI/90/03 w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2003 rok.
 87. Uchwała Nr XI/91/03 w sprawie: udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowcu za zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytu.
 88. Uchwała Nr XI/92/03 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 89. Uchwała Nr XII/93/03 w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2004 rok.
 90. Uchwała Nr XII/94/03 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 91. Uchwała Nr XII/95/03 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
 92. Uchwała Nr XII/96/03 w sprawie: stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru.
 93. Uchwała Nr XIII/97/03 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 94. Uchwała Nr XIII/98/03 w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2003 rok.
 95. Uchwała Nr XIV/100/04 w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 96. Uchwała Nr XVII/112/04 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 97. Uchwała Nr XXIII/156/05 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 98. Uchwała Nr XXII/157/05 w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
 99. Uchwała Nr XXII/158/05 w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Tarnowiec.
 100. Uchwała Nr XXIII/159/05 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 101. Uchwała Nr XXIII/160/05 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 102. Uchwała Nr XXIII/161/05 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec.
 103. Uchwała Nr XXIII/162/05 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr II/4/2002 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 09 grudnia 2002r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy.
 104. Uchwała Nr XXIII/163/05 w sprawie: powołania radnego w skład Komisji Budżetowej, rolnictwa i Infrastruktury.
 105. Uchwała Nr XXIV/164/05 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 106. Uchwała Nr XXIV/165/05 w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 107. Uchwała Nr XXIV/166/05 w sprawie: ustalenia regulaminy określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszy na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 108. Uchwała Nr XXIV/167/05 w sprawie: przystąpienia do realizacjo projekty grypowego pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminach Związku.
 109. Uchwała Nr XXV/168/05 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na rok 2005.
 110. Uchwała Nr XXV169/05 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 111. Uchwała Nr XXV/170/05 w sprawie: zmiany zakresy rzeczowego wykonania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 112. Uchwała Nr XXV/171/05 w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnowiec.
 113. Uchwała Nr XXVI/172/05 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.
 114. Uchwała Nr XXVI/173/05 w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2005 rok.
 115. Uchwała Nr XXVI/174/05 w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Tarnowiec.
 116. Uchwała Nr XXVI/175/05 w sprawie: przystąpienia do realizacji inwestycji w roku 2006.
 117. Uchwała Nr XXVII/176/05 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Tarnowcu.
 118. Uchwała Nr XXVII/177/05 w sprawie: opinii do projektu planu aglomeracji "TARNOWIEC".
 119. Uchwała Nr XXVII/178/05 w sprawie: opinii do projektu planu aglomeracji "JEDLICZE" w części dotyczącej terenu Gminy Tarnowiec.
 120. Uchwała Nr XXVII/179/05 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 121. Uchwała Nr XXVII/180/05 w sprawie: zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 122. Uchwała Nr XXVII/181/05 w sprawie: przystąpienia do realizacji inwestycji w roku 2006.
 123. Uchwałą Nr XXVIII/182/05 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2005 rok.
 124. Uchwała Nr XXVIII/183/05 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Jasielskiego.
 125. Uchwała Nr XXVIII/184/05 w sprawie: przejęcia działek na własność Gminy Tarnowiec.
 126. Uchwała Nr XXVIII/185/05 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 127. Uchwałą Nr XXVIII/186/05 w sprawie: uchwalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników GOPS w Tarnowcu.
 128. Uchwała Nr XXVII/187/05 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Wielobranżowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 129. Uchwała Nr XXIX/188/05 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminach Związku".
 130. Uchwała Nr XXIX/189/05 w sprawie: porozumienia o współdziałaniu przy realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
 131. Uchwała Nr XXX/190/05 w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2005 rok.
 132. Uchwała Nr XXX/191/05 w sprawie: zamiany nieruchomości.
 133. Uchwała Nr XXX/192/05 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2005 r. przez Radę Gminy.
 134. Uchwała Nr XXX/193/05 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2005 rok.
 135. Uchwała Nr XXXI/194/05 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 136. Uchwałą Nr XXXI/195/05 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości.
 137. Uchwała Nr XXXI/196/05 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
 138. Uchwała Nr XXXI/197/05 w sprawie: przedłużenia na okres 1 roku czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 139. Uchwała Nr XXXI/198/05 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec ograniczonym prawem rzeczowym.
 140. Uchwała Nr XXXI/199/05 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego.
 141. Uchwała Nr XXXI/200/05 w sprawie: zmiany zakresu rzeczowego wykonania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 142. Uchwała Nr XXXII/201/05 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2005 rok.
 143. Uchwała Nr XXXII/202/2005 w sprawie: ustalenia regulamin określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu ma nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 144. Uchwała Nr XXXII/203/05 w sprawie: wydzierżawienia dziełek na okres powyżej 3 lat.
 145. Uchwała Nr XXXII/204/05 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 146. Uchwała Nr XXXIV/212/06 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2006 r.
 1. Uchwała Nr I/1/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
 2. Uchwała Nr I/2/10 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.
 3. Uchwała Nr II/3/10 w sprawie: ustalenia liczby i nazw Stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Uchwała Nr II/4/10 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego.
 5. Uchwała Nr II/5/10 w sprawie: powołania Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego.
 6. Uchwała Nr II/6/10 w sprawie: powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego.
 7. Uchwała Nr II/7/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec.
 8. Uchwała Nr II/8/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec.
 9. Uchwała Nr II/9/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.
 10. Uchwała Nr II/10/10 w sprawie: powołania doraźnej Komisji ds. reorganizacji sieci placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 11. Uchwała Nr II/11/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. reorganizacji sieci placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 12. Uchwała Nr III/12/10 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 13. Uchwała Nr III/13/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 14. Uchwała Nr III/14/10 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2010 roku.
 15. Uchwała Nr III/15/10 w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr XII/126/99 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 13 grudnia 1999 r.
  - Załączniki
 16. Uchwała Nr III/16/10 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarnowiec - w gminie Tarnowiec. - stwierdzono nieważność uchwały
 17. Uchwała Nr III/17/10 w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 18. Uchwała Nr III/18/10 w sprawie: dopłaty do ceny 1 m3 dostarczanej wody na 2011 r.
 19. Uchwała Nr III/19/10 w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 20. Uchwała Nr III/20/10 w sprawie: nadania statutu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 21. Uchwała Nr III/21/10 w sprawie: zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/276/10 RADY GMINY TARNOWIEC z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowcu.
 22. Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzezówce.
 23. Uchwała Nr IV/23/11 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łubienku.
 24. Uchwała Nr IV/24/11 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.
 25. Uchwała Nr IV/25/11 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim.
 26. Uchwała Nr IV/26/11 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wrocance.
 27. Uchwała Nr IV/27/11 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Roztokach.
 28. Uchwała Nr IV/28/11 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na rok 2011.
 29. Uchwała Nr IV/29/11 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 30. Uchwała Nr IV/30/11 w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 31. Uchwała Nr IV/31/11 w sprawie: nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 32. Uchwała Nr IV/32/11 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Wiewióry na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.
 33. Uchwała Nr V/33/2011 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 34. Uchwała Nr V/34/2011 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 35. Uchwała Nr V/35/2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu w zakresie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasło - Zręcin II etap" w ramach Programu Wieloletniego pn. "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011"
 36. Uchwała Nr V/36/2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu w zakresie realizacji zadania pn. "Odbudowa dróg w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych".
 37. Uchwała Nr V/37/2011 w sprawie: uchwalanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2011.
 38. Uchwała nr V/38/2011 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sprzątania spisów inwentaryzacyjnych mienia w celu komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec.
 39. Uchwała Nr V/39/2011 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 40. Uchwała Nr V/40/2011 w sprawie: uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok".
 41. Uchwała Nr V/41/2011 w sprawie: zatwierdzenia zmiany do Uchwały Nr XLVII/331/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Uchwały Nr XXV/191/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czeluśnica na lata 2008-2015.
 42. Uchwała Nr VI/42/2011 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 43. Uchwała Nr VI/43/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 44. Uchwała Nr VI/44/2011 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014.
 45. Uchwała Nr VI/45/2011 w sprawie: trybu sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 46. Uchwała Nr VI/46/2011 w sprawie: określenia zasad nabywania, zdobywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.
 47. Uchwała Nr VI/47/2011 w sprawie: zmian do uchwały Nr V/34/2011 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec z dnia 28 lutego 2011 w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 48. Uchwała Nr VI/48/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 49. Uchwała Nr VI/49/2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło.
 50. Uchwała Nr VII/50/2011 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gliniku Polski.
 51. Uchwała Nr VII/51/2011 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.
 52. Uchwała Nr VII/52/2011 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Roztokach.
 53. Uchwała Nr VII/53/2011 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego we Wrocance.
 54. Uchwała Nr VII/54/2011 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa podkarpackiego opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gliniku Polskim.
 55. Uchwała Nr VIII/55/2011 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce.
 56. Uchwała Nr VIII/56/2011 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku.
 57. Uchwała Nr VIII/57/2011 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.
 58. Uchwała Nr VIII/58/2011 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gliniku Polskim.
 59. Uchwała Nr VIII/59/2011 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. Jana Kantego we Wrocance.
 60. Uchwała Nr VIII/60/2011 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej w Roztokach.
 61. Uchwała Nr VIII/61/2011 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarnowiec - w gminie Tarnowiec.
  - Załączniki
 62. Uchwała Nr IX/62/2011 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 63. Uchwała Nr IX/63/2011 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tarnowiec.
 64. Uchwała Nr IX/64/2011 w sprawie: dopłaty do 1m3 wody, do 1m3 ścieków.
 65. Uchwała Nr IX/65/2011 w sprawie: przystąpienia do realizacji Projektu Nr SPPW/P/2.1.2/09/15 pn. "Instalacje systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy należących do Związku Gminy Dorzecza Wisłoki.
 66. Uchwała Nr X/66/2011 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
 67. Uchwała Nr X/67/2011 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
 68. Uchwała Nr X/68/2011 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 69. Uchwała Nr X/69/2011 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 70. Uchwała Nr X/70/2011 w sprawie: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 71. Uchwała Nr X/71/2011 w sprawie: ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonania obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez Gminę Tarnowiec na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 27 października 2002 r. Referendum gminnym.
 72. Uchwała Nr X/72/2011 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/31/11 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 73. Uchwała Nr X/73/2011 w sprawie: powołania zespołu do wyboru ławników.
 74. Uchwała Nr XI/74/2011 w sprawie: zmian zakresu wykonania przedsięwzięcia pn. "PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej".
 75. Uchwała Nr XI/75/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 76. Uchwała Nr XI/76/2011 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 77. Uchwała Nr XI/77/2011 w sprawie: zmian do uchwały Nr X/69/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 78. Uchwała Nr XI/78/2011 w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 79. Uchwała Nr XI/79/2011 w sprawie: opłat pobieranych za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec.
 80. Uchwała Nr XI/80/2011 w sprawie: ustalenia trybu i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania. - stwierdzono nieważność uchwały.
 81. Uchwała Nr XI/81/2011 w sprawie: zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 82. Uchwała Nr XI/82/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na nawiązanie przez Gminę Tarnowiec współpracy z Gminą Raliwka w obwodzie lwowskim na Ukrainie.
 83. Uchwała Nr XII/83/2011 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 84. Uchwała Nr XII/84/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 85. Uchwała Nr XII/85/2011 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 86. Uchwała Nr XIII/86/2011 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 87. Uchwała Nr XIII/87/2011 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 88. Uchwała Nr XIII/88/2011 w sprawie: wyboru ławników na kadencję 2012-2015.
 89. Uchwała Nr XIII/89/2011 w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Jasło w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2011/2012.
 90. Uchwała Nr XIV/90/2011 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 91. Uchwała nr XIV/91/2011 w sprawie: obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 92. Uchwała Nr XIV/92/2011 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 93. Uchwała Nr XIV/93/2011 w sprawie: stawek podatku od środków transportu.
 94. Uchwała Nr XIV/94/2011 w sprawie: wzrostu deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
 95. Uchwała Nr XIV/95/2011 w sprawie: ustalenia wysokości opłat na cmentarzu komunalnym w Tarnowcu.
 96. Uchwała Nr XIV/96/2011 w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowiec.
 97. Uchwała Nr XIV/97/2011 w sprawie: pozbawienia statutu pomnika przyrody 4 drzew gatunku lipa wchodząca w skład "Alei Lipowej" uznanych za pomnik przyrody.
 98. Uchwała Nr XIV/98/2011 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 99. Uchwała Nr XV/99/2011 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 100. Uchwała Nr XV/100/2011 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 101. Uchwała Nr XV/101/2011 w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 102. Uchwała Nr XV/102/2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno.
 103. Uchwała Nr XV/103/2011 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/93/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 104. Uchwała nr XV/104/2011 w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
 105. Uchwała Nr XV/105/2011 w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
 106. Uchwała Nr XVI/106/2011 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 107. Uchwała Nr XVI/107/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 108. Uchwała Nr XVI/108/2011 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomani na rok 2012.
 109. Uchwała Nr XVI/109/2011 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 110. Uchwała Nr XVI/110/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Tarnowiec do uczestnictwa w charakterze partnera w celu współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu składanego na dofinansowanie w ramach konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2011.
 111. Uchwała Nr XVI/111/2011 w sprawie: przekazania zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Jasło.
 112. Uchwała Nr XVI/112/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Jasło dotyczącego przejęcia zadań z zakresu oświaty.
 113. Uchwała Nr XVII/113/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec.
 114. Uchwała Nr XVII/114/2012 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
 115. Uchwała Nr XVII/115/2012 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 116. Uchwała Nr XVIII/116/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 117. Uchwała Nr XIX/117/2012 w sprawie: zmian zakresu wykonania przedsięwzięcia pn. "PseAP Podkarpacki System e-Administracji"
 118. Uchwała Nr XIX/118/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 119. Uchwała Nr XIX/119/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 120. Uchwała Nr XIX/120/2012 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w 2012 roku.
 121. Uchwała Nr XIX/121/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 122. Uchwała Nr XIX/122/2012 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n.: "Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1: "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
 123. Uchwała Nr XIX/123/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 124. Uchwała Nr XIX/124/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 125. Uchwała Nr XIX/125/2012 w sprawie: ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych Radnego Gminy Tarnowiec.
 126. Uchwała Nr XIX/126/2012 w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 127. Uchwała Nr XIX/127/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z Zarządem Gminy Jedlicze zawartego w dniu 4 maja 1993r.
 128. Uchwała Nr XIX/128/2012 w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Umieszczu.
 129. Uchwała Nr XIX/129/2012 w sprawie: przystąpienia do opracowania Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Farma wiatrowa" w gminie Tarnowiec w miejscowości: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik.
 130. Uchwała Nr XX/130/2012 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tarnowiec.
 131. Uchwała Nr XX/131/2012 w sprawie: dopłaty do 1m3 wody, do 1m3 ścieków.
 132. Uchwała Nr XX/132/2012 w sprawie: zmiany uchwały Nr X/7/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości z wykonanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przyjętych przez Gminę Tarnowiec na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 27 października 2002 r. Referendum gminnym,
 133. Uchwała Nr X133/2012 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w 2012 roku.
 134. Uchwała Nr XX/134/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezterminowym na okres powyżej 10 lat gruntu rolnego.
 135. Uchwała Nr XX/135/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 10 lat części działek, stanowiących drogi nie posiadające statusu dróg publicznych.
 136. Uchwała Nr XX/136/2012 w sprawie: wyrażania zgody na zbycie nieruchomości.
 137. Uchwała Nr XXI/137/2012 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
 138. Uchwała Nr XXI/138/2012 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
 139. Uchwałą Nr XXI/139/2012 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 140. Uchwała Nr XXI/140/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 141. Uchwałą Nr XXI/141/2012 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 142. Uchwała Nr XXI/142/2012 w sprawie: likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 143. Uchwała Nr XXI/143/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 144. Uchwała Nr XXI/144/2012 w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości.
 145. Uchwała Nr XXII/145/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 146. Uchwała Nr XXII/146/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
  - Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
  - Załącznik nr 2
 147. Uchwała Nr XXII/147/2012 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/139/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego
 148. Uchwałą Nr XXII/148/2012 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/144/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości.
 149. Uchwała Nr XXII/149/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 150. Uchwała Nr XXII/150/2012 w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Nauka i zabawa z indywidualizacją" nr POKL.09.01.02-18-002/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 151. Uchwała Nr XXII/151/2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Łubienko i Łajsce w gminie Tarnowiec.
 152. Uchwała Nr XXII/152/2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łajsce, Łubno Szlacheckie i Łubno Opace w gminie Tarnowiec.
 153. Uchwała Nr XXII/153/2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "FARMA WIATROWA" w Gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik.
 154. Uchwała Nr XXII/154/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie między stronami umowy najmu na czas nieoznaczony.
 155. Uchwała Nr XXIII/155/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 156. Uchwała Nr XXIII/156/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w roku 2013 dla projektu pn.: "Jasielska strefa usług publicznych".
 157. Uchwała Nr XXIII/157/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 158. Uchwała Nr XXIII/158/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 159. Uchwała Nr XXIV/159/2012 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 160. Uchwała Nr XXIV/160/2012 w sprawie: zmian zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. "PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej".
 161. Uchwała Nr XXIV/161/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie; uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
  - Załącznik Nr 1.
  - Załącznik Nr 2.
 162. Uchwała Nr XXIV/162/2012 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 163. Uchwała Nr XXIV/163/2012 w sprawie: zmian uchwały Nr XX/134/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 10 lat gruntu rolnego.
 164. Uchwała Nr XXV/164/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 165. Uchwała Nr XXV/165/2012 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 166. Uchwała Nr XXV/166/2012 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
  Status uchwały: nieobowiązująca.
 167. Uchwała Nr XXV/167/2012 w sprawie: podziału gminy Tarnowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 168. Uchwała Nr XXV/168/2012 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Umieszczu.
 169. Uchwała Nr XXV/169/2012 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/139/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 170. Uchwała Nr XXV/170/2012 w sprawie: zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVIII/276/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowcu.
 171. Uchwała Nr XXVI/171/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 172. Uchwała Nr XXVI/172/2012 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 173. Uchwała Nr XXVI/173/2012 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
 174. Uchwała Nr XXVI/174/2012 w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Tarnowiec, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
 175. Uchwała Nr XXVI/175/2012 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawiki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
 176. Uchwała Nr XXVI/176/2012 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 177. Uchwała Nr XXVI/177/2012 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec.
  Status uchwały: nieobowiązująca.
 178. Uchwała Nr XXVI/178/2012 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 179. Uchwała Nr XXVI/179/2012 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/139/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 180. Uchwała Nr XXVI/180/2012 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
 181. Uchwała Nr XXVI/181/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 182. Uchwała Nr XXVI/182/2012 w sprawie: określenia zasad znoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Tarnowiec.
 183. Uchwała Nr XXVII/183/2012 w sprawi: podziału Gminy Tarnowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 184. Uchwała Nr XXVII/184/2012 w sprawie: zgłoszenia kandydatury członka Rady Nadzorczej Spółki.
 185. Uchwała Nr XXVII/185/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 186. Uchwała Nr XXVIII/186/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 187. Uchwała Nr XXVIII/187/2012 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 188. Uchwała Nr XXVIII/188/2012 w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
 189. Uchwała Nr XXVIII/189/2012 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
 190. Uchwała Nr XXVIII/190/2012 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 191. Uchwała Nr XXVIII/191/2012 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec.
 192. Uchwała XXIX/192/2013 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 193. Uchwała XXIX/193/2013 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec.
 194. Uchwała XXIX/194/2013 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 195. Uchwała XXIX/195/2013 w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tarnowiec, których właścicielem jest Gmina Tarnowiec udostępnionego dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 196. Uchwała XXIX/196/2013 w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 197. Uchwała Nr XXX/197/2013 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom.
 198. Uchwała Nr XXX/198/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 199. Uchwała Nr XXX/199/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013-2020
 200. Uchwały Nr XXX/200/2013 w sprawie: uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.
 201. Uchwała Nr XXX/201/2013 w sprawie: przekazania zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Jasło.
 202. Uchwała Nr XXXI/202/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 203. Uchwała Nr XXXI/203/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013 - 2020.
 204. Uchwała Nr XXXI/204/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 205. Uchwała Nr XXXI/205/2013 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec.
 206. Uchwała Nr XXXI/206/2013 w sprawie: przyjęcia przez Gminę Tarnowiec zadania Wojewody Podkarpackiego w zakresie administracji rządowej, dotyczącego wykonania prac renowacyjno-odtworzeniowych oraz utrzymania cmentarza wojennego Nr 19 w Tarnowcu.
 207. Uchwała Nr XXXI/207/2013 w sprawie: przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2011-2016.
 208. Uchwała Nr XXXII/208/2013 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 209. Uchwała Nr XXXII/209/2013 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 210. Uchwała Nr XXXII/210/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 211. Uchwała Nr XXXII/211/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013-2020.
 212. Uchwała Nr XXXII/212/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 213. Uchwała Nr XXXII/213/2013 w sprawie: dopłaty do 1 m3 wody, do 1 m3 ścieków.
 214. Uchwała Nr XXXII/214/2013 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tarnowiec.
 215. Uchwała Nr XXXII/215/2013 w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 216. Uchwała Nr XXXII/216/2013 w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 217. Uchwała Nr XXXII/217/2013 w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli o oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 218. Uchwała Nr XXXII/218/2013 w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości.
 219. Uchwała Nr XXXIII/219/2013 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.
 220. Uchwała Nr XXXIII/220/2013 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
 221. Uchwała Nr XXXIII/221/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Tarnowiec z Gminą Krosno w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przeprowadzenia odpadów komunalnych.
 222. Uchwała Nr XXXIII/222/2013 w sprawie: udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle.
 223. Uchwała Nr XXXIII/223/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy przy realizacji projektu pn. "Jasielska Strefa Usług Publicznych".
 224. Uchwała Nr XXXIII/224/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 225. Uchwała Nr XXXIII/225/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013-2020.
 226. Uchwała Nr XXXIII/226/2013 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 227. Uchwała Nr XXXIII/227/2013 w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 228. Uchwała Nr XXXIII/228/2013 uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Farma wiatrowa" w gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik.
  - Załączniki do uchwały Nr XXXIII/228/2013.
 229. Uchwała Nr XXXIII/229/2013 w sprawie: powierzenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Tarnowiec.
 230. Uchwała Nr XXXIV/230/2013 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Umieszczu.
 231. Uchwała Nr XXXIV/231/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 232. Uchwała Nr XXXIV/232/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013-2020.
 233. Uchwała Nr XXXIV/233/2013 w sprawie: przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Gąsówka.
 234. Uchwała Nr XXXV/234/2013 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 235. Uchwała Nr XXXV/235/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 236. Uchwała Nr XXXVI/236/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 237. Uchwała nr XXXVI/237/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013-2020.
 238. Uchwała nr XXXVI/238/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/208/2013 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 239. Uchwała Nr XXXVI/239/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/209/2013 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 240. Uchwała Nr XXXVI/240/2013 w sprawie: zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 241. Uchwała Nr XXXVI/241/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 242. Uchwała Nr XXXVI/242/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 243. Uchwała Nr XXXVI/243/2013 w sprawie: przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowiec na lata 2013-2032".
 244. Uchwała Nr XXXVII/244/2013 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Henryka Banacha na działalność Wójta Gminy.
 245. Uchwała Nr XXXVII/245/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 246. Uchwała Nr XXXVII/246/2013 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organów.
 247. Uchwała Nr XXXVII/247/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/156/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łubno Szlacheckie na lata 2008-2015.
 248. Uchwała Nr XXXVII/248/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/193/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łajsce na lata 2008-2015.
 249. Uchwała Nr XXXVII/249/2013 w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej.
 250. Uchwała Nr XXXVIII/250/2013 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego.
 251. Uchwała Nr XXXVIII/251/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec.
 252. Uchwała Nr XXXVIII/252/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013 - 2020.
 253. Uchwała Nr XXXVIII/253/2013 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 254. Uchwała Nr XXXIX/254/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 255. Uchwała Nr XXXIX/255/2013 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
 256. Uchwała Nr XXXIX/256/2013 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 257. Uchwała Nr XXXIX/257/2013 w sprawie: podatku od środków transportowych.
 258. Uchwała Nr XXXIX/258/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/155/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tarnowiec na lata 2008-2015.
 259. Uchwała Nr XL/259/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 260. Uchwała Nr XL/260/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013 - 2020.
 261. Uchwała Nr XLI/261/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 262. Uchwała Nr XLI/262/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013 - 2020.
 263. Uchwała Nr XLI/263/2013 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 264. Uchwała Nr XLI/264/2013 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 265. Uchwała Nr XLI/265/2013 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 266. Uchwała Nr XLI/266/2013 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
 267. Uchwała Nr XLI/267/2013 w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
 268. Uchwała Nr XLI/268/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości, na czas dłuższy niż 3 lata.
 269. Uchwała Nr XLI/269/2013 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 270. Uchwała Nr XLI/270/2013 w sprawie: przyjęcia aktualizacji "Strategi Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2008-2015"
 271. Uchwała Nr XLI/271/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/171/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sądkowa na lata 2008-2015.
 272. Uchwała Nr XLII/271/2014 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 273. Uchwała Nr XLII/273/2014 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego.
 274. Uchwała Nr XLII/274/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2014-2026.
 275. Uchwała Nr XLII/275/2014 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".
 276. Uchwała Nr XLII/276/2014 w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tarnowiec, których właścicielem jest Gmina Tarnowiec udostępnionego dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 277. Uchwała Nr XLII/277/2014 w sprawie: zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Tarnowiec do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 278. Uchwała Nr XLII/278/2014 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 279. Uchwała Nr XLIII/279/2014 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 280. Uchwała Nr XLIII/280/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2014-2026.
 281. Uchwała Nr XLIII/281/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 282. Uchwała Nr XLIII/282/2014 w sprawie: przekazania zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Jasło.
 283. Uchwała Nr XLIII/283/2014 w sprawie: wyrażenia zgody za zbycie nieruchomości.
 284. Uchwała Nr XLIII/284/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 285. Uchwała Nr XLIII/285/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 286. Uchwała Nr XLIII/286/2014 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec.
 287. Uchwała Nr XLIII/287/2014 w sprawie: zaopiniowania połączenia gminy w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Jasielskiego.
 288. Uchwała Nr XLIV/288/2014 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 289. Uchwała Nr XLIV/289/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2014 - 2026.
 290. Uchwała Nr XLIV/290/2014 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 291. Uchwała Nr XLIV/291/2014 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 292. Uchwała Nr XLIV/292/2014 w sprawie: dopłaty do 1m3 wody, do 1m3 ścieków.
 293. Uchwała Nr XLIV/293/2014 w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 294. Uchwała Nr XLIV/294/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 295. Uchwała Nr XLV/295/2014 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 296. Uchwała Nr XLV/296/2014 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
 297. Uchwała Nr XLV/297/2014 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 298. Uchwała Nr XLV/298/2014 w sprawie: rozpatrzenia skargi przedstawicieli Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy na działalność Dyrektora Szkoły.
 299. Uchwała Nr XLVI/299/2014 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 300. Uchwała Nr XLVI/300/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXV/167/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Tarnowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 301. Uchwała Nr XLVII/301/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 302. Uchwała Nr XLVII/302/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2014 - 2026.
 303. Uchwała Nr XLVII/303/2014 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łubno - Opace na lata 2014 - 2020.
 304. Uchwała Nr XLVIII/304/2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 305. Uchwała Nr XLVIII/305/2014 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
 306. Uchwała Nr XLVIII/306/2014 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 307. Uchwała Nr XLVIII/307/2014 w sprawie: ustalenia stawek od środków transportowych.
 308. Uchwała Nr XLVIII/308/2014 w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowiec oraz obowiązujących na terenie gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  - Załączniki
 309. Uchwała Nr XLVIII/309/2014 w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnowiec na lata 2014-2020.
 310. Uchwała Nr XLVIII/310/2014 w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
 1. Uchwała Nr I/1/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 2. Uchwała Nr I/2/06 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 3. Uchwała Nr I/3/06 w sprawie: odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 4. Uchwała Nr II/4/06 w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy.
 5. Uchwała Nr II/5/06 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwała Nr II/6/06 w sprawie: powołania Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury.
 7. Uchwała Nr II/7/06 w sprawie: powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 8. Uchwała Nr II/8/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Tarnowcu.
 9. Uchwała Nr II/9/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury.
 10. Uchwała Nr II/10/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 11. Uchwała Nr III/11/06 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych.
 12. Uchwała Nr II/12/06 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 13. Uchwała Nr II/13/06 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na realizacje zadania na terenie Gminy Tarnowiec w ramach Projektu Funduszu Spójności p.n. "Program poprawy czystości zalewni rzeki Wisłoki"
 14. Uchwała Nr III/14/06 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2006 rok.
 15. Uchwała Nr III/15/06 w sprawie: procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 16. Uchwała Nr IV/16/2007 w sprawie: ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci gminy.
  - Załączniki.
 17. Uchwała Nr IV/17/07 w sprawie: przedłużenia na okres 1 roku czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 18. Uchwała Nr IV/18/07 w sprawie: wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej 3. lat.
 19. Uchwała Nr IV/19/07 w sprawie: wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej. 3 lat.
 20. Uchwała Nr IV/20/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 21. Uchwała Nr IV/21/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnych.
 22. Uchwała Nr IV/22/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnych.
 23. Uchwała Nr IV/23/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnych.
 24. Uchwała Nr IV/24/07 w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
 25. Uchwała Nr IV/25/07 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzezówce.
 26. Uchwała Nr IV/26/07 w sprawie: zamiaru przekształcenia SP w Tarnowcu polegającego na likwidacji Szkoły Filijnej w Potakówce.
 27. Uchwała Nr IV/27/07 w sprawie: zamiaru likwidacji Gimnazjum w Roztokach.
 28. Uchwała Nr IV/28/07 w sprawie: zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Roztokach.
 29. Uchwała Nr IV/29/07 w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu.
 30. Uchwała Nr IV/30/07 w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu.
 31. Uchwała Nr IV/31/07 w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.
 32. Uchwała Nr V/32/07 w sprawie zamiaru przekształcenie Szkoły Podstawowej w Brzezówce.
 33. Uchwała Nr VI/33/05 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2007 rok.
 34. Uchwała Nr VI/34/07 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 35. Uchwała Nr VI/35/07 w sprawie: zmiany zakresu rzeczowego wykonania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 36. Uchwała Nr VI/36/07 w sprawie: powołania Kierownika USC.
 37. Uchwała Nr VI/37/07 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli.
 38. Uchwała Nr VI/38/07 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.
 39. Uchwała Nr VI/39/07 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2007.
 40. Uchwała Nr VI/40/07 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 41. Uchwała Nr VI/41/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowcu.
 42. Uchwała Nr VI/42/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Roztokach.
 43. Uchwała Nr VI/43/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Łajscach.
 44. Uchwała Nr VII/44/07 w sprawie: powiadomienia Sekretarza Gminy Tarnowiec o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku.
 45. Uchwała Nr VII/45/07 w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy Tarnowiec o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku.
 46. Uchwała Nr VII/46/07 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 47. Uchwała Nr VII/47/07 w sprawie: zmian budżetu Gminy na 2007 rok.
 48. Uchwała Nr VII/48/07 w sprawie: wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej 3 lat.
 49. Uchwała Nr VIII/49/07 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.
 50. Uchwała Nr VIII/50/07 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 51. Uchwała Nr VIII/51/07 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na rok 2007.
 52. Uchwała Nr VIII/52/07 w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce.
 53. Uchwała Nr VIII/53/07 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2009 r. Gimnazjum w Roztokach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych w Roztokach.
 54. Uchwała Nr VIII/54/07 w sprawie: rozwiązania z dniem 31 sierpnia 2009 r. Zespołu Szkół Publicznych w Roztokach.
 55. Uchwała Nr VIII/55/07 w sprawie: ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowcu.
 56. Uchwała Nr VIII/56/07 w sprawie: ustalenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Tarnowcu.
 57. Uchwała Nr VIII/60/07 w sprawie: wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej 3. lat.
 58. Uchwała Nr VIII/61/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnej.
 59. Uchwała Nr VIII/62/07 w sprawie: najmu lokali użytkowego na okres powyżej 3 lat.
 60. Uchwała Nr VIII/63/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/38/07, dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
 61. Uchwała Nr VIII/64/07 w sprawie: uznania za pomnik przyrody.
 62. Uchwała Nr XXII/79/07 w sprawie: powołania radnego w skład Komisji Zdrowia, Oświaty Kultury i Sportu.
 63. Uchwała Nr XXII/80/07 w sprawie: zmian budżetu Gminy na 2007 rok.
 64. Uchwała Nr XXII/81/07 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 65. Uchwała Nr XXII/82/07 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 66. Uchwała Nr XII/83/07 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 67. Uchwała Nr XII/84/07 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
 68. Uchwała Nr XII/85/07 w sprawie: przedłużenia na okres 1 roku czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 69. Uchwała Nr XII/86/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 70. Uchwała Nr XII/87/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 71. Uchwała Nr XII/88/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnych.
 72. Uchwała Nr XII/89/07 w sprawie: uchwalenia zmian Statusu Związku Gminy Dorzecza Wisłoki w Jaśle.
 73. Uchwała Nr XII/90/07 w sprawie: powiadomienia Sekretarza Gminy Tarnowiec o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990.
 74. Uchwała Nr XII/91/07 w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy Tarnowiec o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990.
 75. Uchwała Nr XII/92/07 w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
 76. Uchwała Nr XII/93/07 w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.
 77. Uchwała Nr XII/94/07 w sprawie: ustalenia wysokości diety dla radnych.
 78. Uchwała Nr XIII/95/07 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2007 rok.
 79. Uchwała Nr XIII/96/07 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 80. Uchwała Nr XIV/97/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Farmy Wiatrowej".
 81. Uchwała Nr XIV/99/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło.
 82. Uchwała Nr XIV/97/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Farmy wiatrowej".
 83. Uchwałą Nr XIV/98/08 w sprawie: W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Tarnowiec a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim.
 84. Uchwała Nr XIV/99/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło.
 85. Uchwała Nr XV/100/08 w sprawie: zamiaru przekształcenia z dniem 1 września 2008r. Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Tarnowcu polegającego na likwidacji z dniem 31 sierpnia 2001 r. Szkoły Filialnej w Potakówce ze stopniowym wygaszaniem polegającym na wstrzymaniu naboru do oddziału zerowego w roku szkolnym 2008/2009 oraz wstrzymaniu naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2009/2010.
 86. Uchwała Nr XV/101/08 w sprawie: zamiary przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku.
 87. Uchwała Nr XV/102/08 w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.
 88. Uchwała Nr XV/103/08 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2008.
 89. Uchwała Nr XV/104/08 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
 90. Uchwała Nr XV/105/08 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 91. Uchwała Nr XV/106/08 w sprawie: wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej 3 lat.
 92. Uchwała Nr XVI/107/08 w sprawie: zmiany zakresu rzeczowego wykonania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 93. Uchwała Nr XVI/108/08 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 94. Uchwała Nr XVI/109/08 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 95. Uchwała Nr XVI/110/08 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 96. Uchwała Nr XVI/111/08 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 97. Uchwała Nr XVI/112/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 98. Uchwała Nr XVI/113/08 w sprawie: ustalenia opłat za niektóre świadczenia Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 99. Uchwała Nr XVI/114/08 w sprawie: najmu lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat.
 100. Uchwała Nr XVI/115/08 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Stanisławy Dzik na działalność Wójta Gminy.
 101. Uchwała Nr XVII/116/08 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.
 102. Uchwała Nr XVII/117/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 103. Uchwała Nr XVII/118/08 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/108/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w spawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 104. Uchwała Nr XVII/119/08 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/110/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 105. Uchwała Nr XVII/120/08 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/111/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 106. Uchwała Nr XVII/121/08 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 107. Uchwała Nr XVII/122/08 w sprawie: ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie obowiązku z zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez Gminę Tarnowiec.
 108. Uchwała Nr XVII/123/08 w sprawie: przekształcenia z dniem 1 września 2008r. Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Tarnowcu polegającego na likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Filialnej w Potakówce ze stopniowym wygaszaniem polegającym na wstrzymaniu naboru do oddziału zerowego w roku szkolnym 2009/2010.
 109. Uchwała Nr XVII/124/08 w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku.
 110. Uchwała Nr XVII/125/08 w sprawie: ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Im. Jana Pawła II w Łubienku.
 111. Uchwała Nr XVII/126/08 w sprawie: ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnie Szlacheckim.
 112. Uchwała Nr XVII/127/08 w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tarnowiec publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 113. Uchwała Nr XVII/128/08 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 114. Uchwała Nr XVII/129/08 w sprawie: zawarcia umowy najmu na okres powyżej 3 lat w celu zamontowania nadajnika internetowego.
 115. Uchwała Nr XVII/130/08 w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.
 116. Uchwała Nr XVII/131/08 w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.
 117. Uchwała Nr XVII/132/08 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 118. Uchwała Nr XVII/133/08 w sprawie: wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej 3 lat.
 119. Uchwała Nr XVII/134/08 w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat.
 120. Uchwała Nr XVII/135/08 w sprawie: udzielenia poparcia działań na rzecz modernizacji linii kolejowych Jasło - Rzeszów, Jasło - Krosno - Sanok - Zagórz, Zagórz - Łupków, Zagórz - Krościenko - Chyrów - Przemyśl.
 121. Uchwała Nr XVIII/136/08 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 122. Uchwała Nr XVIII/137/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 123. Uchwała Nr XVIII/138/08 w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.
 124. Uchwała Nr XVIII/139/08 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 125. Uchwała Nr XVIII/140/08 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tarnowiec.
 126. Uchwała Nr XIX/141/08 w sprawie: przekształcenia jednostki budżetowej "Wielobranżowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu" w zakład budżetowy.
 127. Uchwała Nr XIX/142/08 w sprawie: nadania statutu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 128. Uchwała Nr XIX/143/08 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 129. Uchwała Nr XIX/144/08 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/108/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 130. Uchwała Nr XIX/145/08 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 131. Uchwała Nr XIX/146/08 w sprawie: uchwalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników GOPS w Tarnowcu.
 132. Uchwała Nr XIX/147/08 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Wielobranżowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 133. Uchwała Nr XIX/148/08 w sprawie: nabycia służebności gruntowej dla Gminy Tarnowiec.
 134. Uchwała Nr XIX/149/08 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.
 135. Uchwała Nr XIX/150/08 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 136. Uchwała Nr XX/151/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008r.
 137. Uchwała Nr XX/152/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 138. Uchwała Nr XX/153/08 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n. "Poszerzenie oferty edukacyjnej oraz promocja edukacji elementarnej przez Przedszkole Publiczne w Tarnowcu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1. "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.1. "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej".
 139. Uchwała Nr XX/154/08 opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia, poprzez likwidację Oddziału Chorób Nerek i Dializoterapii oraz Poradni Chorób Nerek Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
 140. Uchwała Nr XX/155/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tarnowiec na lata 2008-2015.
  - Załącznik Nr 1: Plan Odnowy Miejscowości Tarnowiec.
 141. Uchwała Nr XX/156/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łubno Szlacheckie na lata 2008-2015.
  - Załącznik Nr 1: Plan Odnowy Miejscowości Łubno Szlacheckie.
 142. Uchwała Nr XX/157/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Roztoki na lata 2008-2015.
  - Załącznik Nr 1: Plan Odnowy Miejscowości Roztoki.
 143. Uchwała Nr XXI/158/08 w sprawi: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 144. Uchwała Nr XXi/159/08 w sprawie: dopłat do ceny 1m3 dostarczanej wody.
 145. Uchwała Nr XXI/160/08 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 146. Uchwała Nr XXI/161/08 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/108/08 Rady Gminy Tarnowiec z 10 marca 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok z późn. zm.
 147. Uchwała Nr XXI/162/08 w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 148. Uchwała Nr XXI/163/08 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 149. Uchwała Nr XXI/164/08 w sprawie: przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2008-1015".
  - Strategia Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2008-2015.
 150. Uchwała Nr XXI/165/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gliniczek na lata 2008-2015.
  - Plan Odnowy Miejscowości Gliniczek na lata 2008-2015.
 151. Uchwała Nr XXII/166/08 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 152. Uchwała Nr XXII/167/08 w sprawie: uchwalenia cen i stawek dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 153. Uchwała Nr XXII/168/08 w sprawie: ustalenia dopłat do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków.
 154. Uchwała Nr XXII/169/08 w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.
 155. Uchwała Nr XXII/170/08 w sprawie: zawarcia umowy najmu na okres powyżej 3 lat w celu montażu anten radiowych służących do nadawania sygnału internetowego.
 156. Uchwała Nr XXII/171/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sądkowa na lata 2008-2015.
 157. Uchwała Nr XXIII/172/08 w sprawie: uchylenia uchwały własnej Nr XXII/168/08 z dnia 27 października 2008r. w sprawie: dopłat do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków.
 158. Uchwała Nr XXIII/173/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 159. Uchwała Nr XXIII/174/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 160. Uchwała Nr XXIII/175/08 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu wnioskowanego przez Gminę Tarnowiec do dofinansowania zadania pod nazwą "Remont nawierzchni grogi gminnej Gliniczek-Roztoki" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011"
 161. Uchwała Nr XXIII/176/08 zmieniająca uchwałę Nr XVII/117/08 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 162. Uchwała Nr XXIII/177/08 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 163. Uchwała Nr XXIV/178/08 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 164. Uchwała Nr XXIV/179/08 w sprawie: ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez Gminę Tarnowiec na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 27 października 2002 r. referendum gminnym.
 165. Uchwała Nr XXIV/180/08 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 166. Uchwała Nr XXIV/181/08 w sprawie: uchwalenia cen i stawek opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 167. Uchwała Nr XXIV/182/08 w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 168. Uchwała XXIV/183/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 169. Uchwała Nr XXIV/184/08 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 170. Uchwała Nr XXIV/185 zmieniająca uchwałę Nr XIX/142/08 z dnia 30 czerwca 2008r Rady Gminy w Tarnowcu w sprawie nadania Statutu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 171. Uchwała Nr XXV/186/08 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 172. Uchwała Nr XXV/187/08 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/108/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok z późn. zm.
 173. Uchwała Nr XXV/188/08 w sprawie: sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 174. Uchwała Nr XXV/189/08 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 175. Uchwała Nr XXV/190/08 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Tarnowiec przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 176. Uchwała Nr XXV/191/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czeluśnica na lata 2008-2015
 177. Uchwała Nr XXV/192/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glinik Polski na lata 2008-2015.
 178. Uchwała Nr XXV/193/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łajsce na lata 2008-2015.
 179. Uchwała Nr XXV/194/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Umieszcz na lata 2008-2015.
 180. Uchwała Nr XXVI/195/09 w sprawie: uchylenia uchwały własnej Nr XXV/190/08 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Tarnowiec przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 181. Uchwała Nr XXVI/196/09 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Tarnowiec przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 182. Uchwała Nr XXVI/197/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło.
 183. Uchwała Nr XXVI/198/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 184. Uchwała Nr XXVI/199/09 w sprawie: zamiaru likwidacji zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce ze stopniowym wygaszaniem polegającym na wstrzymaniu naboru do oddziału zerowego w roku szkolnym 2009/2010 oraz wstrzymaniu naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2010/2011.
 185. Uchwała Nr XXVI/200/09 w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły podstawowej w Nowym Gliniku.
 186. Uchwała Nr XXVI/201/09 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 187. Uchwała Nr XXVI/202/09 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009r.
 188. Uchwała Nr XXVI/203/09 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 189. Uchwała Nr XXVI/204/09 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 190. Uchwała Nr XXVI/205/09 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 191. Uchwała Nr XXVI/206/09 w sprawie: poparcia stanowiska w przedmiocie przebiegu drogi ekspresowej przez teren powiatu strzyżowskiego.
 192. Uchwała Nr XXVI/207/09 w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.
 193. Uchwała Nr XXVII/208/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec.
 194. Uchwała Nr XXVII/209/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 195. Uchwała Nr XXVII/210/09 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.
 196. Uchwała Nr XXVII/211/ 09 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wrocanka na lata 2009-2015
  - Plan Odnowy Miejscowości Wrocanka na lata 2009-2015.
 197. Uchwała Nr XXVII/212/09 w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 198. Uchwała Nr XXVIII/213/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 199. Uchwała Nr XXVIII/214/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 200. Uchwała Nr XXVIII/215/09 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia r. Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce ze stopniowym wygaszaniem polegającym na wstrzymaniu naboru do oddziału zerowego w roku szkolnym 2009/2010 oraz wstrzymaniu naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2010/2011.
 201. Uchwała Nr XXVIII/216/09 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 202. Uchwała Nr XXVIII/217/09 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 203. Uchwała Nr XXVIII/218/09 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n. "Czas na aktywność w Gminie Tarnawiec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII "Program integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1: "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 204. Uchwała Nr XXVIII/219/09 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Czekaja na działalność Wójta Gminy.
 205. Uchwała Nr XXIX/220/09 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Tarnowiec.
 206. Uchwała Nr XXIX/221/09 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/209 w Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 207. Uchwała Nr XXIX/222/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 208. Uchwała Nr XXX/223/09 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.
 209. Uchwała Nr XXX/224/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 210. Uchwała Nr XXX/225/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 211. Uchwała Nr XXX/226/2009 w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
 212. Uchwała Nr XXXI/227/09 w sprawie: powołania radnej w skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec.
 213. Uchwała Nr XXXII/228/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 214. Uchwała Nr XXXII/229/09 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 215. Uchwała Nr XXXII/230/09 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowiec.
 216. Uchwała Nr XXXII/231/09 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.
 217. Uchwała Nr XXXII/232/09 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 218. Uchwała Nr XXXII/233/09 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łubienko na lata 2009-2016.
  - Plan odnowy miejscowości Łubienko.
 219. Uchwała Nr XXXII/234/2009 w sprawie: aplikowania Gminy Tarnowiec o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na realizację projektu pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami rewizyjnymi oraz 6 przepompowni wraz z przyłączami energetycznymi - II etap" oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 220. Uchwała Nr XXXIII/235/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 221. Uchwała Nr XXXIII/236/09 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 222. Uchwała Nr XXXIII/237/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu w zakresie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasło-Zręcin II etap" w ramach Programu Wieloletniego pn. "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011".
 223. Uchwała Nr XXXIII/238/09 w sprawie: założenia cmentarza komunalnego.
 224. Uchwała Nr XXXIII/239/09 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 225. Uchwała Nr XXXIII/240/09 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 226. Uchwała Nr XXXIII/241/09 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n.: "Edukacja przedszkolna szansą na osiągnięcie sukcesów w edukacji szkolnej dla 3-5 latków z terenu Gminy Tarnowiec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej".
 227. Uchwała Nr XXXIII/242/09 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glinik Polski na lata 2009-2016.
 228. Uchwała Nr XXXIV/243/09 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Farma Wiatrowa" w Gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik.
 229. Uchwała Nr XXXIV/244/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 230. Uchwała Nr XXXIV/245/09 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXV/188/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok z późn. zm.
 231. Uchwała Nr XXXIV/246/09 w sprawie: poręczenia kredytu komercyjnego dla Stowarzyszenia Gmin Lokalna Grupa Działania "Nowa Galicja".
 232. Uchwała Nr XXXIV/247/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 233. Uchwała Nr XXXIV/248/09 w sprawie: wyrażenia woli realizacji projektu służącego rewitalizacji i modernizacji lini kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło.
 234. Uchwała Nr XXXIV/249/09 w sprawie: opinii do projektu planu aglomeracji "JEDLICZE" w części dotyczącej terenu Gminy Tarnowiec.
 235. Uchwała Nr XXXIV/250/09 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Glinik na lata 2009-2016.
  - Plan Odnowy Miejscowości Nowy Glinik na lata 2009-2016.
 236. Uchwała Nr XXXIV/251/09 w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnej.
 237. Uchwała Nr XXXIV/252/09 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia w celu komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec.
 238. Uchwała Nr XXXIV/253/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 239. Uchwała Nr XXXIV/254/09 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 240. Uchwała Nr XXXIV/255/09 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
 241. Uchwała Nr XXXIV/256/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 242. Uchwała Nr XXXIV/257/09 w sprawie: zmian zakresu wykonania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 243. Uchwała Nr XXXIV/258/09 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 244. Uchwała Nr XXXIV/259/09 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 245. Uchwała Nr XXXIV/260/09 w sprawie: ustalenia wysokości opłat na cmentarzu komunalnym w Tarnowcu.
 246. Uchwała Nr XXXIV/261/09 w sprawie: ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Tarnowcu.
 247. Uchwała Nr XXXIV/262/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.
 248. Uchwała Nr XXXVI/263/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 249. Uchwała Nr XXXVI/264/09 w sprawie: dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody na 2010 rok.
 250. Uchwała Nr XXXVI/265/09 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 251. Uchwała Nr XXXVI/266/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 252. Uchwała Nr XXXVI/267/09 w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.
 253. Uchwała Nr XXXVI/268/09 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 254. Uchwała Nr XXXVII/269/09 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 255. Uchwała Nr XXXVI/270/09 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 256. Uchwała Nr XXXNII/271/09 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 257. Uchwała Nr XXXNII/272/09 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2010
 258. Uchwała Nr XXXNII/274/09 w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
 259. Uchwała Nr XXXNII/275/09 w sprawie:ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom.
 260. Uchwała Nr XXXVII/276/10 w sprawie: nadania ststutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 261. Uchwała Nr XXXVIII/277/10 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz kosztów podróży służbowych.
 262. Uchwała Nr XXXVIII/278/10 w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tarnowiec Punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 263. Uchwała Nr XXXIX/279/10 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 264. Uchwała Nr XXXIX/280/10 w sprawie: dopłat do ceny 1m3 odprowadzania ścieków.
 265. Uchwała Nr XXXIX/281/10 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 r.
 266. Uchwała Nr XXXIX/282/10 w sprawie: zmiany do Statutu Biblioteki Publicznej w Tarnowcu stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVIII/276/10 Rady Gminy Tarnowiec.
 267. Uchwała Nr XXXIX/283/10 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVI/267/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 268. Uchwała Nr XL/284 w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 269. Uchwała Nr XL/285/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 270. Uchwała Nr XL/286/10 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 271. Uchwała Nr XL/287/10 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki.
 272. Uchwała Nr XL/288/10 w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.
 273. Uchwała Nr XL/289/10 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n.: "Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI, "rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy".
 274. Uchwała Nr XL/290/10 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projekty p.n.: "Droga do kariery" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".
 275. Uchwała Nr XL/291/10 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu na okres powyżej 3 lat. gruntów rolnych.
 276. Uchwała Nr XLI/292/10 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.
 277. Uchwała Nr XLI/293/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 278. Uchwała Nr XLI/294/10 Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
 279. Uchwała Nr XLI/295/10 w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
 280. Uchwała Nr XKI/296/10 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n.: "Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1: "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
 281. Uchwała Nr XLII/297/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 282. Uchwała Nr XLII/298/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 283. Uchwała Nr XLIII/299/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 284. Uchwała Nr XLIII/300/10 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnym przedsięwzięciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 285. Uchwała Nr XLIII/301/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 286. Uchwała Nr XLIII/302/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 287. Uchwała Nr XLIII/303/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 288. Uchwała Nr XLIV/304/10 w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za pierwsze półrocze roku budżetowego.
 289. Uchwała Nr XLIV/305/10 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 290. Uchwała Nr XLIV/306/10 w sprawie: określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tarnowiec oraz jej jednostką organizacyjnym.
 291. Uchwała Nr XLIV/307/10 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym, udzielanej uczniom zamieszkałym na terenie gminy.
 292. Uchwała Nr XLIV/308/10 w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z siedzibą w Rzeszowie.
 293. Uchwała Nr XLIV/309/10 w sprawie: zmiany Uchwały XX/155/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tarnowiec na lata 2008-2015.
 294. Uchwała Nr XLIV/310/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/193/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łajsce na lata 2008-2015.
 295. Uchwała Nr XLIV/311/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/250/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Glinik na lata 2009-2016.
 296. Uchwała Nr XLIV/312/10 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 297. Uchwała Nr XLIV/313/10 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 298. Uchwała Nr XLV/314/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 299. Uchwała Nr XLV/315/10 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej".
 300. Uchwała Nr XLV/316/10 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIII/300/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnym przedsięwzięciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 301. Uchwała Nr XLV/317/10 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV171/05 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnowiec.
 302. Uchwała Nr XLV/318/10 w sprawie: zaopiniowania studium ochrony przeciwpowodziowej.
 303. Uchwała Nr XLV/319/10 w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLIV/304/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za pierwsze półrocze roku budżetowego.
 304. Uchwała Nr XLV/320/10 w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLIV/305/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 305. Uchwała Nr XLVI/321/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 306. Uchwała Nr XLVI/322/10 w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego przez podmioty nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
 307. Uchwała Nr XLVI/323/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 308. Uchwała Nr XLVI/324/10 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 309. Uchwała Nr XLVI/325/10 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 310. Uchwała Nr XLVI/326/10 w sprawie: obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.
 311. Uchwała Nr XLVI/327/10 w sprawie: zamiany nieruchomości.
 312. Uchwała Nr XLVI/328/10 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu specjalnego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych - używanego na potrzeby Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 313. Uchwała Nr XLVI/329/10 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n.: "Czas na lepsze jutro - aktywni i przedsiębiorczy mieszkańcy gminy Tarnowiec" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich".
 314. Uchwała Nr XLVI/330/10 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XLI/294/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2010r. - Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
 315. Uchwała Nr XLVII/331/10 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Uchwały Nr XXV/191/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czeluśnica na lata 2008-2015.
 316. Uchwała Nr XLVII/332/10 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Uchwały Nr XXV/194/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 grudnia 2008 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Umieszcz na lata 2008-2015.
 317. Uchwała Nr XLVII/333/10 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Uchwały Nr XXXIV/250/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Glinik na lata 2009-2016.
 318. Uchwała Nr XLVII/334/10 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Uchwały Nr XXI/165/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Plany Odnowy Miejscowości Gliniczek na lata 2008-2015.
 319. Uchwała Nr XLVIII/335/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 320. Uchwała Nr XLVIII/336/10 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 321. Uchwała Nr XLVIII/337/10 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
 322. Uchwała Nr XLVIII/338/10 w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowiec oraz obowiązujących na terenie gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 323. Uchwała Nr XLVIII/339/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 324. Uchwała Nr XLVIII/340/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 325. Uchwała Nr XLVIII/341/10 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 326. Uchwała Nr XLVIII/342/10 w sprawie: zamiany nieruchomości.
 327. Uchwała Nr XLVIII/343/10 w sprawie: zamiany nieruchomości.
 328. Uchwała Nr XLVIII/344/10 w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości.
 329. Uchwała Nr XLVIII/345/10 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 330. Uchwała Nr XLVIII/346/10 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu na okres powyżej 3 lat gruntu rolnego.
 331. Uchwała Nr XLVIII/347/10 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 1. Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 2. Uchwała Nr II/2/2014 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec.
 3. Uchwała Nr II/3/2014 w sprawie: ustalenia liczby, nazw i ilości członków stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Uchwała Nr II/4/2014 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego.
 5. Uchwała Nr II/5/2014 w sprawie: powołania Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego.
 6. Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie: powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.
 7. Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec.
 8. Uchwała Nr II/8/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec.
 9. Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.
 10. Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 11. Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 12. Uchwała Nr II/12/2014 w sprawie: uchwalenia wydatków niewygasających z upływem roku 2014.
 13. Uchwała Nr II/13/2014 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielanie przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Tarnowiec.
 14. Uchwała Nr II/14/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 15. Uchwała Nr II/15/2014 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/304/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 16. Uchwała Nr II/16/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 17. Uchwała Nr III/17/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 18. Uchwała Nr III/18/2014 w sprawie: uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2014 - 2026.
 19. Uchwała Nr III/19/2014 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
  - Załącznik
 20. Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 21. Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie: w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 22. Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie: w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 23. Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie: w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach.
 24. Uchwała Nr IV/24/2015 w sprawie: w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu.
 25. Uchwała Nr IV/25/2015 w sprawie: w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. A.Mickiewicza w Umieszczu.
 26. Uchwała Nr IV/26/2015 w sprawie: w sprawie: zamiaru likwidacji Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Umieszczu.
 27. Uchwała Nr IV/27/2015 w sprawie: w sprawie: przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowiec na lata 2015-2019".
 28. Uchwała Nr IV/28/2015 w sprawie: w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowiec.
 29. Uchwała Nr IV/29/2015 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 30. Uchwała Nr IV/30/2015 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 31. Uchwała nr V/31/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 32. Uchwała nr V/32/2015 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020.
 33. Uchwała nr V/33/2015 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec.
 34. Uchwała nr V/34/2015 w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Tarnowiec, oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.
 35. Uchwała nr V/35/2015 w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLII/276/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tarnowiec, których właścicielem jest Gmina Tarnowiec udostępnionego dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 36. Uchwała nr V/36/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby i ilości członków stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 37. Uchwała nr V/37/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr II/6/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego.
 38. Uchwała Nr VI/38/2015 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekty uchwał Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy, Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach, Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umieszczu i Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Umieszczu.
 39. Uchwała Nr VI/39/2015 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Podkarpackiego opiniującego negatywnie projekty uchwał Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach, Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umieszczu i Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Umieszczu.
 40. Uchwała Nr VI/40/2015 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego opiniującego negatywnie projekty uchwał Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy, Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach, Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umieszczu i Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Umieszczu.
 41. Uchwała Nr VI/41/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 42. Uchwała Nr VII/42/2015 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 43. Uchwała Nr VII/43/2015 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach.
 44. Uchwała Nr VII/44/2015 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umieszczu.
 45. Uchwała Nr VII/45/2015 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Umieszczu.
 46. Uchwała Nr VII/46/2015 w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Tarnowiec oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.
 47. Uchwała Nr VII/47/2015 w sprawie: dopłaty do 1 m3 wody, do 1 m3 ścieków.
 48. Uchwała Nr VII/48/2015 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tarnowiec.
 49. Uchwała Nr VII/49/2015 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łubienko i Łajsce w Gminie Tarnowiec. - Wojewoda podkarpacki w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdził nieważność uchwały.
 50. Uchwała Nr VII/50/2015 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łajsce, Łubno Szlacheckie i Łubno Opace w Gminie Tarnowiec – etap I. - Wojewoda podkarpacki w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdził nieważność uchwały.
 51. Uchwała Nr VIII/51/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
 52. Uchwała Nr VIII/52/2015 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
 53. Uchwała Nr VIII/53/2015 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze".
 54. Uchwała Nr VIII/54/2015 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Budowa chodnika i utwardzenie pobocza grogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka".
 55. Uchwała Nr VIII/55/2015 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowiec.
 56. Uchwała Nr VIII/56/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 57. Uchwała Nr VIII/57/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2015 - 2026.
 58. Uchwała Nr VIII/58/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 59. Uchwała Nr VIII/59/2015 w sprawie: przyjęcia Zintegrowanej Strategii Świadczenia usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020.
  - Załącznik.
 60. Uchwała Nr VIII/60/2015 w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 61. Uchwała Nr VIII/61/2015 w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
 62. Uchwała Nr IX/62/2015 w sprawie: przyjęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Gliniczek.
 63. Uchwała Nr IX/63/2015 w sprawie: przyjęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Sądkowa.
 64. Uchwała Nr IX/64/2015 w sprawie: przyjęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w miejscowości Glinik Polski.
 65. Uchwała Nr IX/65/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 66. Uchwała Nr IX/66/2015 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2015 - 2026.
 67. Uchwała Nr IX/67/2015 w sprawie: zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 68. Uchwała Nr IX/68/2015 w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 69. Uchwała Nr X/69/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 70. Uchwała Nr X/70/215 w sprawie: ustalenia sieci szkół publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 71. Uchwała Nr XI/71/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 72. Uchwała Nr XI/72/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2015 - 2026.
 73. Uchwała Nr XI/73/2015 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 74. Uchwała Nr XI/74/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Tarnowiec nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tarnowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 680.
 75. Uchwała Nr XI/75/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Tarnowiec nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dobrucowa.
 76. Uchwała Nr XI/76/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Łubno Szlacheckie.
 77. Uchwała Nr XI/77/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 78. Uchwała Nr XI/78/2015 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Tarnowiec oraz zasad ich wypłacania.
 79. Uchwała Nr XI/79/2015 w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 80. Uchwała Nr XI/80/2015 w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
 81. Uchwała Nr XI/81/2015 w sprawie: wyboru ławników na kadencję 2016-2019.
 82. Uchwała Nr XII/82/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 83. Uchwała Nr XII/83/2015 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 84. Uchwała Nr XII/84/2015 w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
 85. Uchwała Nr XII/85/2015 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50.00 zł Gminie Jedlicze, na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji budowlanej mostu wraz z łącznikami drogowymi na rzece Jasiołka, stanowiącego połączenie komunikacyjne pomiędzy Gminą Jedlicze i Gminą Tarnowiec."
 86. Uchwała Nr XII/86/2015 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łajsce, Łubno Szlacheckie i Łubno Opace w Gminie Tarnowiec – etap I.
  - Rozstrzygnięcie nadzorcze.
 87. Uchwała Nr XII/87/2015 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Łubienko i Łajsce w Gminie Tarnowiec.
 88. Uchwała Nr XII/88/2015 w sprawie: przyjęcia Strategicznego Planu Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2016-2022.
  - Załącznik: Strategiczny Plan Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2016-2022.
 89. Uchwała Nr XII/89/2015 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
 90. Uchwała Nr XIII/90/2015 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 91. Uchwała Nr XIII/91/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 92. Uchwała Nr XIII/92/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2015-2026.
 93. Uchwała Nr XIII/93/2015 w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
 94. Uchwała Nr XIII/94/2015 w sprawie: określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego.
 95. Uchwała Nr XIII/95/2015 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnowiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 96. Uchwała Nr XIV/96/2015 w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy w Tarnowcu.
 97. Uchwała Nr XIV/97/2015 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 98. Uchwała Nr XIV/98/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2015 - 2026.
 99. Uchwała Nr XIV/99/2015 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 100. Uchwała Nr XIV/100/2015 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 101. Uchwała Nr XIV/101/2015 w sprawie: przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec’’.
  - Załącznik: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec.
 102. Uchwała Nr XIV/102/2015 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
 103. Uchwała Nr XIV/103/2015 w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tarnowiec w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 104. Uchwała Nr XIV/104/2015 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 105. Uchwała Nr XIV/105/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Sądkowa.
 106. Uchwała Nr XV/106/2016 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 107. Uchwała Nr XV/107/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Tarnowiec o numerze ewid. działki 451.
 108. Uchwała Nr XV/108/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Umieszcz o numerze ewid. działki 918.
 109. Uchwała Nr XV/109/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wrocanka o numerze ewid. działki 174.
 110. Uchwała Nr XV/110/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu z dotychczasowym Najemcą.
 111. Uchwała Nr XV/111/2016 w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Tarnowiec oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 112. Uchwała Nr XV/112/2016 w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 113. Uchwała Nr XV/113/2016 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 114. Uchwała nr XVI/114/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 115. Uchwała Nr XVI/115/2016 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 116. Uchwała Nr XVI/116/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016 - 2016.
 117. Uchwała Nr XVI/117/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Tarnowiec.
 118. Uchwała Nr XVII/118/2016 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 119. Uchwała Nr XVII/119/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016 - 2026.
 120. Uchwała Nr XVII/120/2016 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec.
 121. Uchwała Nr XVII/121/2016 w sprawie: przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Gąsówka.
 122. Uchwała Nr XVIII/122/2016 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 123. Uchwała Nr XVIII/123/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Glinnik o numer ewid. działki 1197.
 124. Uchwała Nr XVIII/124/2016 w sprawie: zatwierdzenia diagnozy sytuacji szkół w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.
 125. Uchwała Nr XVIII/125/2016 w sprawie: zatwierdzenia partnerstwa w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.
 126. Uchwała Nr XIX/126/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski w km 1+500-2+430".
 127. Uchwała Nr XIX/127/2016 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 128. Uchwała Nr XIX/128/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016 - 2026.
 129. Uchwała Nr XIX/129/2016 w sprawie: dopłaty do 1m3 wody, do 1m3 ścieków.
 130. Uchwała Nr XIX/130/2016 w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 131. Uchwała Nr XIX/131/2016 w sprawie: zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 132. Uchwała Nr XX/132/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 133. Uchwała Nr XX/133/2016 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
 134. Uchwała Nr XX/134/2016 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 135. Uchwała Nr XX/135/2016 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/291/2014 Rady Gminy Tarnowiec w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 136. Uchwała Nr XX/136/2016 w sprawie: zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Tarnowiec do projektu "Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec".
 137. Uchwała Nr XX/137/2016 w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec.
 138. Uchwała Nr XX/138/2016 w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec.
 139. Uchwała Nr XX/139/2016 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 140. Uchwała Nr XX/140/2016 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
 141. Uchwała Nr XX/141/2016 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właściciela nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec.
 142. Uchwałą Nr XX/142/2016 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 143. Uchwałą Nr XX/143/2016 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 144. Uchwałą Nr XX/144/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok”;
 145. Uchwałą Nr XX/145/2016 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2016 rok;
 146. Uchwałą Nr XX/146/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016 - 2026.
 147. Uchwałą Nr XX/147/2016 w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2011r.;
 148. Uchwałą Nr XX/148/2016 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnieniu jezdni w pasie drogowym w miejscowościach Tarnowiec i Dobrucowa";
 149. Uchwałą Nr XX/149/2016 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Sądkowa";
 150. Uchwałą Nr XX/150/2016 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek - Czeluśnica w miejscowości Gliniczek";
 151. Uchwałą Nr XX/151/2016 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w miejscowości Glinik Polski";
 152. Uchwałą Nr XX/152/2016 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka";
 153. Uchwałą Nr XX/153/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sądkowa o numerze ewid. działki 190 z dotychczasowym Najemcą;
 154. Uchwałą Nr XX/154/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego nr 1 w budynku Ośrodka Zdrowia w Łajscach z dotychczasowym Najemcą;
 155. Uchwałą Nr XX/155/2016 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec.
 156. Uchwałą Nr XX/156/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Jasielskim w sprawie zasad prowadzenia i współfinansowania międzyszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego.
 157. Uchwała Nr XXII/157/2016 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 158. Uchwała Nr XXII/158/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016-2026.
 159. Uchwała Nr XXII/159/2016 w sprawie: utworzenia Powiatowo - gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.
 160. Uchwała Nr XXII/160/2016 w sprawie: przyjęcia Statutu Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim;
  - Załącznik: Statut Powiatowego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jesielskim.
 161. Uchwała Nr XXII/161/2016 w sprawie: rozpatrzenia skargi.
 162. Uchwała Nr XXII/162/2016 w sprawie: uchylenia uchwały własnej Nr XXI/147/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr VIII/61/2011 Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2011 r.
 163. Uchwała Nr XXIII/163/2016 w sprawie: udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle.
 164. Uchwała Nr XXIII/164/2016 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2016 rok;
 165. Uchwała Nr XXIII/165/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2016-2026;
 166. Uchwała Nr XXIII/166/2016 w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2011r.;
 167. Uchwała Nr XXIII/167/2016 w sprawie: zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby, nazw i ilości członków stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec;
 168. Uchwała Nr XXIII/168/2016 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec;
 169. Uchwała Nr XXIII/169/2016 w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/79/2015 z dnia 28 września 2015r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 170. Uchwała Nr XXIII/170/2016 w sprawie: przyjęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z chodnikami na terenie Gminy Tarnowiec.
 171. Uchwała Nr XXIII/171/2016 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 172. Uchwała Nr XXIV/172/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec-Brzezówka w km 1+787 - 2+118; 2+122 - 3+344 wraz z przebudową przepustów w km 2+312; 3+244 w miejscowości Brzezówka";
 173. Uchwałą Nr XXIV/173/2016 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 r.
 174. Uchwała Nr XXIV/174/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu oraz budowie mostu na rzece Jasiołka w m. Jedlicze – osiedle Męcinka.
 175. Uchwała Nr XXV/175/2016 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 176. Uchwała Nr XXV/176/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016-2026.
 177. Uchwała Nr XXV/177/2016 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 178. Uchwała Nr XXV/178/2016 w sprawie: ustalenia stawek od środków transportowych.
 179. Uchwała Nr XXV/179/2016 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 180. Uchwała Nr XXV/180/2016 w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Tarnowiec przez Urząd Gminy w Tarnowcu.
 181. Uchwała Nr XXV/181/2016 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
 182. Uchwała Nr XXV/182/2016 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki".
 183. Uchwała Nr XXVI/183/2016 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 184. Uchwała Nr XXVI/184/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016-2026.
 185. Uchwała Nr XXVI/185/2016 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2017 rok.
 186. Uchwała Nr XXVI/186/2016 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 187. Uchwała Nr XXVI/187/2016 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na 2017 rok.
 188. Uchwała Nr XXVI/188/2016 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnowiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 189. Uchwała Nr XXVI/189/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Tarnowiec.
 190. Uchwała Nr XXVI/190/2016 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2017 rok.
 191. Uchwała Nr XXVI/191/2016 w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tarnowiec.
 192. Uchwała Nr XXVII/192/2017 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok;
 193. Uchwała Nr XXVII/193/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec;
 194. Uchwała Nr XXVII/194/2017 w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
 195. Uchwała Nr XXVII/195/2017 w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za zasługi dla sportu;
 196. Uchwała Nr XXVII/196/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr II/5/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego;
 197. Uchwała Nr XXVII/197/2017 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2017 rok.
 198. Uchwała Nr XXVIII/198/2017 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok.
 199. Uchwała Nr XXVIII/199/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 200. Uchwała Nr XXVIII/200/2017 w sprawie:dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 201. Uchwała Nr XXVIII/201/2017 w sprawie: kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 202. Uchwała Nr XXVIII/202/2017 w sprawie: określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 203. Uchwała Nr XXVIII/203/2017 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2017.
 204. Uchwała Nr XXVIII/204/2017 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnowiec.
 205. Uchwała Nr XXVII/205/2017 w sprawie: w zatwierdzenia realizacji projektu wspolnnansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizacje zadania. Tytuł projektu: „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów" Nr konkursu: RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 Numer i nazwa Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
 206. Uchwała Nr XXIX/206/2017 w sprawie: zgłoszenia Sołectwa Łubno Szlacheckie do ,,Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020’’.
 207. Uchwała Nr XXX/207/2017 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2017 rok.
 208. Uchwała Nr XXX/208/2017 w sprawie: przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Łubno Szlacheckie.
 209. Uchwała Nr XXXI/209/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin”.
 210. Uchwała Nr XXXI/210/2017 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok.
 211. Uchwała Nr XXXII/211/2017 w sprawie: udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle;
 212. Uchwała Nr XXXII/212/2017 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok;
 213. Uchwała Nr XXXII/213/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2017-2026;
 214. Uchwała Nr XXXII/214/2017 w sprawie: dopłaty do 1m3 wody, do 1 m3 ścieków;
 215. Uchwała Nr XXXII/215/2017 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tarnowiec;
 216. Uchwała Nr XXXII/216/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku Łajsce 140 na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 217. Uchwała Nr XXXIII/217/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 218. Uchwała Nr XXXIII/218/2017 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 219. Uchwała Nr XXXIII/219/2017 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2017 rok.
 220. Uchwała Nr XXXIV/220/2017 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sądkowej.
 221. Uchwała Nr XXXIV/221/2017 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok;
 222. Uchwała Nr XXXIV/222/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2017-2026.
 223. Uchwała Nr XXXIV/223/2017 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 224. Uchwała Nr XXXIV/224/2017 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec Jedlicze-Potok polegająca na budowie miejsc postojowych w pasie drogowym w km 3+820-3+890 w miejscowości Tarnowiec”.
 225. Uchwała Nr XXXIV/225/2017 w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tarnowcu.
 226. Uchwała Nr XXXIV/226/2017 w sprawie: przyjęcia aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec na lata 2015-2020"
  - Załącznik
 227. Uchwała Nr XXXIV/227/2017 w sprawie: uchwalenia dokumentu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnowiec".
  - Załącznik.
 228. Uchwała Nr XXXV/228/2017 w sprawie: zmiany przebiegu istniejącej drogi Tarnowiec - Wrocanka nr 113766 R.
 229. Uchwała Nr XXXVI/229/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2017-2026;
 230. Uchwała Nr XXXVI/230/2017 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. ”Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK Oś priorytetowa Oś priorytetowa III. Czysta energia 03 Działanie 3.1 Rozwój OZE;
 231. Uchwała Nr XXXVI/231/2017 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113766R Tarnowiec – Wrocanka w km 0+000-0+630”.
 232. Uchwała Nr XXXVII/232/2017 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok;
 233. Uchwała Nr XXXVII/233/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2017-2026;
 234. Uchwała Nr XXXVII/234/2017 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec – Brzezówka w miejscowości Tarnowiec;
 235. Uchwała Nr XXXVII/235/2017 w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec;
 236. Uchwała Nr XXXVII/236/2017 w sprawie: określenia szczegółowego zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 237. Uchwała Nr XXXVII/237/2017 w sprawie: zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2011 roku;
 238. Uchwała Nr XXXVII/238/2017 w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Tarnowiec;
 239. Uchwała Nr XXXVII/239/2017 w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Tarnowiec.
 240. Uchwała Nr XXXVII/240/2017 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu.
 241. Uchwała Nr XXXVII/241/2017 w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód gminy Tarnowiec za pomocą instrumentu płatniczego.
 242. Uchwała Nr XXXVIII/242/2017 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok;
 243. Uchwała Nr XXXVIII/243/2017 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2017-2026;
 244. Uchwała Nr XXXVIII/244/2017 w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec;
 245. Uchwała Nr XXXVIII/245/2017 w sprawie: określenia szczegółowego zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 246. Uchwała Nr XXXVIII/246/2017 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności;
 247. Uchwała Nr XXXVIII/247/2017 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso;
 248. Uchwała Nr XXXVIII/248/2017 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z chodnikami na terenie Gminy Tarnowiec;
 249. Uchwała Nr XXXVIII/249/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu części połaci dachowej na budynku Domu Ludowego w Gliniku Polskim, z dotychczasowym najemcą;
 250. Uchwała Nr XXXVIII/250/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wrocanka o numerze ewid. działki 1288;
 251. Uchwała Nr XXXVIII/251/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie umowy dzierżawy części działki położonej w miejscowości Tarnowiec, o numerze ewid. 747;
 252. Uchwała Nr XXXVIII/252/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości położonej w miejscowości Potakówka na cele użytkowe, z dotychczasowym najemcą.
 253. Uchwała Nr XXXVIII/253/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Tarnowcu;
 254. Uchwała Nr XXXVIII/254/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łubnie Szlacheckim;
 255. Uchwała Nr XXXVIII/255/2017 w sprawie: w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. "Przebudowa budynków Domów Ludowych w Potakówce i w Roztokach" realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w zakresie poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 256. Uchwała Nr XXXIX/256/2017 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok;
 257. Uchwała Nr XXXIX/257/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Łubienko o numerze ewid. działki 446;
 258. Uchwała Nr XXXIX/258/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu w budynku Domu Ludowego w Gliniku Polskim, na prowadzenie filii Gminnej Biblioteki Publicznej;
 259. Uchwała Nr XXXIX/259/2017 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok;
 260. Uchwała Nr XXXIX/261/2017 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 261. Uchwała Nr XXXIX/261/2017 w sprawie: w sprawie: przystąpienia Gminy Tarnowiec do realizacji projektu pn."Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Tarnowiec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
 262. Uchwała Nr XL/262/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnieniu jezdni w pasie drogowym w miejscowościach Tarnowiec i Dobrucowa".
 263. Uchwała Nr XL/263/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Sądkowa".
 264. Uchwała Nr XL/264/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek - Czeluśnica w miejscowości Gliniczek".
 265. Uchwała Nr XL/265/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/151/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w miejscowości Glinik Polski".
 266. Uchwała Nr XL/266/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/152/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka".
 267. Uchwała Nr XL/267/2017 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok.
 268. Uchwała Nr XL/268/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2017-2026.
 269. Uchwała Nr XL/269/2017 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2018 rok.
 270. Uchwała Nr XL/270/2017 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 271. Uchwała Nr XL/271/2017 w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 272. Uchwała Nr XL/272/2017 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom.
 273. Uchwała Nr XL/273/2017 w sprawie: przystąpienia Gminy Tarnowiec do realizacji projektu pn."Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Tarnowiec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie.
 274. Uchwała Nr XL/274/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu części połaci dachowej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sądkowej, z dotychczasowym najemcą.
 275. Uchwała Nr XL/275/2017 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2018 rok.
 276. Uchwała Nr XLI/276/2017 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok;
 277. Uchwała Nr XLI/277/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2017-2026;
 278. Uchwała Nr XLI/278/2017 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnowiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji;
 279. Uchwała Nr XLI/279/2017 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIX/258/2017 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu w budynku Domu Ludowego w Gliniku Polskim, na prowadzenie filii Gminnej Biblioteki Publicznej.
 280. Uchwała Nr XLI/280/2017 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Tarnowiec, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 281. Uchwała Nr XLII/281/2018 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
 282. Uchwała Nr XLII/282/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026;
 283. Uchwała Nr XLII/283/2018 w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 284. Uchwała Nr XLII/284/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnowiec, trybu kontroli prawidłowości pobrania wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
 285. Uchwała Nr XLIII/285/2018 w sprawie: przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020,
 286. Uchwała Nr XLIII/286/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego,
 287. Uchwała Nr XLIII/287/2018 w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
 288. Uchwała Nr XLIII/288/2018 w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg,
 289. Uchwała Nr XLIII/289/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec, o numerze ewid. działki 741/5,
 290. Uchwała Nr XLIII/290/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie przez Gminę Tarnowiec umowy najmu lokalu mieszkalnego, mieszczącego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowcu na nieruchomości nr 331/3,
 291. Uchwała Nr XLIII/291/2018 w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej,
 292. Uchwała Nr XLIII/292/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej,
 293. Uchwała Nr XLIII/293/2018 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2018 rok.
 294. Uchwała Nr XLIV/294/2018 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
 295. Uchwała Nr XLIV/295/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026;
 296. Uchwała Nr XLIV/296/2018 w sprawie: podziału gminy Tarnowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
 297. Uchwała Nr XLIV/297/2018 w sprawie: podziału gminy Tarnowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
 298. Uchwała Nr XLIV/298/2018 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2018;
 299. Uchwała Nr XLIV/299/2018 w sprawie: przejęcia do realizacji od Powiatu Jasielskiego zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733 - opracowanie dokumentacji projektowej”;
 300. Uchwała Nr XLIV/300/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie ma rzecz Gminy Tarnowiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 139/2;
 301. Uchwała Nr XLIV/301/2018 w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Tarnowiec;
 302. Uchwała Nr XLIV/302/2018 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Tarnowiec
 303. Uchwała Nr XLV/303/2018 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
 304. Uchwała Nr XLV/304/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026;
 305. Uchwała Nr XLV/305/2018 w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Tarnowiec.
 306. Uchwała Nr XLV/306/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Tarnowiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 139/2 oraz obciążeniu nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu.
 307. Uchwała Nr XLV/307/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Sądkowa o numerze ewid. działki 256/1, z dotychczasowym najemcom.
 308. Uchwała Nr XLVI/308/2018 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
 309. Uchwała Nr XLVI/309/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026;
 310. Uchwała Nr XLVI/310/2018 w sprawie: przystąpienia Gminy Tarnowiec do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego;
 311. Uchwała Nr XLVI/311/2018 w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 312. Uchwała Nr XLVII/312/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;
 313. Uchwała Nr XLVII/313/2018 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok;
 314. Uchwała Nr XLVII/314/2018 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łajscach;
 315. Uchwała Nr XLVII/315/2018 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
 316. Uchwała Nr XLVII/316/2018 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026;
 317. Uchwała Nr XLVII/317/2018 w sprawie: dopłaty do 1m3 wody, do 1m3 ścieków;
 318. Uchwała Nr XLVII/318/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi zlokalizowanej w m. Piotrówka na dz. o nr 38/1 oraz na dz. o nr 39 w m. Łubno Opace;
 319. Uchwała Nr XLVII/319/2018 w sprawie: przejęcia do realizacji od Powiatu Jasielskiego zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na budowie chodnika w km 4+230 – 4+325 w miej-scowości Tarnowiec”;
 320. Uchwała Nr XLVII/320/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Jasło przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej;
 321. Uchwała Nr XLVII/321/2018 w sprawie: przyjęcia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Tarnowiec’’;
 322. Uchwała Nr XLVII/322/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezówka;
 323. Uchwała Nr XLVII/323/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Czeluśnica;
 324. Uchwała Nr XLVII/324/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Dobrucowa;
 325. Uchwała Nr XLVII/325/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Gąsówka;
 326. Uchwała Nr XLVII/326/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Gliniczek;
 327. Uchwała Nr XLVII/327/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Glinik Polski;
 328. Uchwała Nr XLVII/328/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Łajsce;
 329. Uchwała Nr XLVII/329/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Łubienko;
 330. Uchwała Nr XLVII/330/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Łubno Opace;
 331. Uchwała Nr XLVII/331/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Łubno Szlacheckie;
 332. Uchwała Nr XLVII/332/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Glinik;
 333. Uchwała Nr XLVII/333/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Potakówka;
 334. Uchwała Nr XLVII/334/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Roztoki;
 335. Uchwała Nr XLVII/335/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Sądkowa;
 336. Uchwała Nr XLVII/336/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Tarnowiec;
 337. Uchwała Nr XLVII/337/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Umieszcz;
 338. Uchwała Nr XLVII/338/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wrocanka.
 339. Uchwała Nr XLVII/339/2018w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu części połaci dachowej na budynku Domu Ludowego w Roztokach, z dotychczasowym najemcą.
 340. Uchwała Nr XLVII/340/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu części połaci dachowej na budynku Szkoły Podstawowej w Brzezówce, z dotychczasowym najemcą.
 341. Uchwała Nr XLVII/341/2018 w sprawie: wprowadzenia w określonym miejscu publicznym odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnowiec.
 342. Uchwała Nr XLVIII/342/2018 w sprawie: udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle;
 343. Uchwała Nr XLVIII/343/2018 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
 344. Uchwała Nr XLVIII/344/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026;
 345. Uchwała Nr XLVIII/345/2018 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec;
 346. Uchwała Nr XLVIII/346/2018 w sprawie: uchwalenia regulaminów korzystania z boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnowiec;
 347. Uchwała Nr XLVIII/347/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Sądkowa o numerze ewid. działki 190/2;
 348. Uchwała Nr XLVIII/348/2018 w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/317/2018 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 15 czerwca 2018r w sprawie dopłaty do 1 m3 wody, do 1m3 ścieków;
 349. Uchwała Nr XLVIII/349/2018 w sprawie: wprowadzenia w określonym miejscu publicznym odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnowiec.
 350. Uchwaa Nr XLVIII/350/2018 w sprawie: przyznania pomocy de minimis uczestnikom projektu pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"
 351. Uchwala Nr XLVIII/351/2018 w sprawie: w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: "Rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego" w miejscowości Czeluśnica.
 352. Uchwała Nr XLIX/352/2018 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2018 rok.
 353. Uchwała Nr L/353/2018 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
 354. Uchwała Nr L/354/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026;
 355. Uchwała Nr L/355/2018 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
 356. Uchwała Nr L/356/2018 w sprawie: szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tarnowiec i jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną;
 357. Uchwała Nr L/357/2018 w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnowiec;
 358. Uchwała Nr L/358/2018 w sprawie: maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tarnowiec;
 359. Uchwała Nr L/359/2018 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 360. Uchwała Nr L/360/2018 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/43/03 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statusu Gminy Tarnowiec.
 361. Uchwała Nr LI/361/2018 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
 362. Uchwała Nr LI/362/2018 w sprawie: przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodo-ciągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
 363. Uchwała Nr LI/363/2018 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Tarnowiec na lata 2018-2020;
 364. Uchwała Nr LI/364/2018 w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 365. Uchwała Nr LI/365/2018 w sprawie: w sprawie: określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
 366. Uchwała Nr LII/366/2018 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
 367. Uchwała Nr LII/367/2018 w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowiec oraz obowiązujących na terenie gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 368. Uchwała Nr LII/368/2018 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg, położonych na terenie Gminy Tarnowiec;
 369. Uchwała Nr LII/369/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. w Jaśle w sprawie zaopatrzenia w wodę Gminy Tarnowiec z sieci wodociągowej MPGK Sp.zo.o.;
 370. Uchwała Nr LII/370/2018 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 371. Uchwała Nr LII/371/2018 w sprawie: przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Tarnowiec"
 372. Uchwała Nr LII/372/2018 w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLII/276/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tarnowiec, których właścicielem jest Gmina Tarnowiec udostępniającego dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 373. Uchwała Nr LII/373/2018 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Podkategorie