1. Zarządzenie Nr 1/07 w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Gliniczek
 2. Zarządzenie Nr 2/07 w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Łubienko
 3. Zarządzenie Nr 3/07 w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Łajsce
 4. Zarządzenie Nr 4/07 w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Łubno Szlacheckie
 5. Zarządzenie Nr 5/07 w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Glinik Polski
 6. Zarządzenie Nr 6/07 w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Gąsówka
 7. Zarządzenie Nr 7/07 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Referenta ds. Kultury.
 8. Zarządzenie Nr 8/07 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec przeznaczonych do dzierżawy
 9. Zarządzenie Nr 9/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem - nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec
 10. Zarządzenie Nr 10/07 w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Umieszcz
 11. Zarządzenie Nr 11/07 w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Łubno Opace
 12. Zarządzenie Nr 12/07 w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Dobrucowa
 13. Zarządzenie Nr 14/07 w sprawie: zmiany Regulaminu ZFM dla pracowników oświaty
 14. Zarządzenie Nr 15/07 w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Roztoki
 15. Zarządzenie Nr 16/07 w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Czeluśnica
 16. Zarządzenie Nr 17/07 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w roztokach
 17. Zarządzenie Nr 18/07 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Tarnowiec za 2006 rok.
 18. Zarządzenie Nr 19/07 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Tarnowiec
 19. Zarządzenie Nr 20/07 w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Nowy Glinik
 20. Zarządzenie Nr 21/07 w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Potakówka
 21. Zarządzenie Nr 22/07 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tarnowiec położonej w Gliniku Polskim
 22. Zarządzenie Nr 24/07 w sprawie: układu wykonawczego budżetu oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2007 rok
 23. Zarządzenie Nr 26/07 w sprawie: zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy.
 24. Zarządzenie Nr 27/07 w sprawie: Zmiany zarządzenia Nr 24/07 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2007 rok.
 25. Zarządzenie Nr 30/07 w sprawie: zmian budżetyu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej.
 26. Zarządzenie Nr 32/07 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Tarnowiec położonej w Łubnie Szlacheckim
 27. Zarządzenie Nr 33/07 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec przeznaczonych do sprzedaży
 28. Zarządzenie Nr 34/07 w sprawie: powołania "MAO" (Measure Authorising Officer) Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki" Nr 2005/PL/16/C/PE/007, współfinansowanego ze srodków Funduszu Spójności
 29. Zarządzenie Nr 35/07 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. kard. St. Wyszyńskiego w Roztokach
 30. Zarządzenie Nr 36/07 w sprawie: zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej.
 31. Zarządzenie Nr 37/07 w sprawie: powołania Komisji ZFM dla pracowników oświaty
 32. Zarządzenie Nr 38/07 w sprawie: Sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Brzezówce
 33. Zarządzenie Nr 39/07 w sprawie: Sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy
 34. Zarządzenie Nr 40/07 w sprawie: Sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkół Publicznych w Tarnowcu
 35. Zarządzenie Nr 41/07 w sprawie: Sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkół Publicznych w Umieszczu
 36. Zarządzenie Nr 42/07 w sprawie: Sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim
 37. Zarządzenie Nr 43/07 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec
 38. Zarządzenie Nr 44/07 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec przeznaczonych do dzierżawy
 39. Zarządzenie Nr 45/07 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 40. Zarządzenie Nr 46/2007 w sprawie: odwołania dyrektora Gimnazjum w Umieszczu
 41. Zarządzenie Nr 47/07 w sprawie: przeznaczenia środków na zadanie "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej"
 42. Zarządzenie Nr 48/07 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Tarnowiec
 43. Zarządzenie Nr 49/07 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Tarnowiec
 44. Zarządzenie Nr 50/07 w sprawie: zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej
 45. Zarządzenie Nr 51/07 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnowcu
 46. Zarządzenie Nr 52/07 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy
 47. Zarządzenie Nr 53/07 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu
 48. Zarządzenie Nr 54/07 w sprawie: określenia szczegółowych zasad opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Tarnowiec
 49. Zarządzenie Nr 55/07 w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy
 50. Zarządzenie Nr 56/07 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec
 51. Zarządzenie Nr 57/07 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kasjera
 52. Zarządzenie Nr 58/07 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową na zakup podręczników i jednolitego stroju szkolnego dla dzieci i uczniów z placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec
 53. Zarządzenie Nr 59/07 w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku
 54. Zarządzenie Nr 60/07 w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gliniku Polskim
 55. Zarządzenie Nr 61/07 w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku
 56. Zarządzenie Nr 62/07 w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego we Wrocance
 57. Zarządzenie Nr 63/07 w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Tarnowcu
 58. Zarządzenie Nr 64/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie "Wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w wysokości 1590 000,00 zł"
 59. Zarządzenie Nr 65/07 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących remontów nawierzchni dróg gminnych.
 60. Zarządzenie Nr 66/07 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec
 61. Zarządzenie Nr 67/07 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Tarnowiec przeznaczonych do sprzedaży.
 62. Zarządzenie Nr 69/07 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania p.n. "Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowiec"
 63. Zarządzenie Nr 71/07 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im M. Kopernika w Brzezówce
 64. Zarządzenie Nr 73/07 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim
 65. Zarządzenie Nr 74/07 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących remontu nawierzchni drogi gminnej.
 66. Zarządzenie Nr 75/07 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Młodszego Referenta ds. Obsługi Rady Gminy i Komisji Rady
 67. Zarządzenie Nr 76/07 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Młodszego Referenta ds. Księgowych.
 68. Zarządzenie Nr 77/07 w sprawie: określenia wysokości środków własnych na dofinansowanie zadania pn. "Stabilizacja osuwiska na drodze gminnej w wsi Nowy Glinik"
 69. Zarządzenie Nr 78/07 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 70. Zarządzenie Nr 79/07 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania p.n. "Zmiana pokrycia połaci dachu budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku"
 71. Zarządzenie Nr 80/07 w sprawie: przeznaczenia środków na zadanie "Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej"
 72. Zarządzenie Nr 81/07 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
 73. Zarządzenie Nr 83/07 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego zadania p.n. "Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowiec obejmujący 2 zadania"
 74. Zarządzenie Nr 84/07 w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.
 75. Zarządzenie Nr 85/07 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy.
 76. Zarządzenie Nr 86/07 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących remontu nawierzchni dróg gminnych.
 77. Zarządzenie Nr 87/07 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej
 78. Zarządzenie Nr 88/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem - nieruchomości stanowiącej własność gminy Tarnowiec.
 79. Zarządzenie Nr 89/07 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 80. Zarządzenie Nr 90/07 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 84A Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 28 września 2007r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznych do obsługi obwodowych komisji wyborczych.
 81. Zarządzenie Nr 91/07 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy
 82. Zarządzenie Nr 92/07 w sprawie: oddania w najem na okres powyżej 3 lat lokalu użytkowe
 83. Zarządzenie Nr 93/07 w sprawie: udziału formacji powiatowych systemu wykrywania i alarmowania w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania.
 84. Zarządzenie Nr 94/07 w sprawie: ustanowienia operatora informatycznego do obsługi obwodowej komisji wyborczej.
 85. Zarządzenie Nr 95/07 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy.
 86. Zarządzenie nr 96/07 w sprawie: przygotowania projektu budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 r.
 87. Zarządzenie nr 97/07 w sprawie:ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec
 88. Zarządzenie nr 98/07 w sprawie: oddania w najem na okres do 3 lat lokali użytkowych mieszczących się w budynkach będących we władaniu oraz stanowiący własność Gminy Tarnowiec.
 89. Zarządzenie nr 100/07 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej
 90. Zarządzenie nr 101/07 w sprawie: naboru n astanowisko Młodszego Referenta ds. Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Tarnowcu
 91. Zarządzenie nr 102/07 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Młodszego Referenta ds. Ochrony Środowiska
 92. Zarządzenie nr 103/07 w sprawie: naboru na stanowisko Referenta ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Tarnowcu
 93. Zarządzenie nr 104/07 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
 94. Zarządzenie nr 105/07 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących remontu nawierzchni dróg gminnych
 95. Zarządzenie nr 106/07 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących remontu nawierzchni drogi gminnej
 96. Zarządzenie nr 107/07 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji
 97. Zarządzenie nr 108/07 w sprawie: przeznaczenia środków na zadanie "Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej"
 98. Zarządzenie nr 110/07 w sprawie: zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy
 99. Zarządzenie nr 111/07 w sprawie: zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej
 100. Zarządzenie nr 112/07 w sprawie: ustalenia procedur dotyczących wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanych wydatków
 101. Zarządzenie nr 113/07 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 luty 2021 15:33 Bartłomiej Wójcik