Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec pdf 87.15 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Tarnowiec na rok 2022 pdf 431.89 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 3/2022 WÓJTA GMINY TARNOWIEC - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie: ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej gminy Tarnowiec w 2022 roku pdf 234.64 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 04/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Termomodernizacja obiektów komunalnych szkół niepublicznych na terenie Gminy Tarnowiec - SP Nowy Glinik” pdf 253.78 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 5/2022 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania i odmowy przyznania dodatku osłonowego pdf 51.17 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 6/2022 w sprawie: w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023 pdf 145.59 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie NR 7/2022 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 pdf 141.03 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 8/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 651.24 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 9/2022 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2022 roku pdf 537.98 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 10/2022 w sprawie: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2022 roku pdf 510.14 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 11/2022 w sprawie: zmiany budżetu Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 243.79 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 12/2022 w sprawie: zmiany budżetu Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 324.26 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 13/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 2.45 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 14/2022 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2022 roku pdf 624.34 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 15/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2022 roku pdf 579.46 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 16/2022 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę pdf 342.53 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 17/2022 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Termomodernizacja obiektów komunalnych szkół niepublicznych na terenie Gminy Tarnowiec - SP Roztoki” pdf 202.03 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 18/2022 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 323.86 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 19/2022 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2022 roku pdf 89.53 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 20/2022 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2022 roku pdf 157.50 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 21/2022 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 243.68 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 22/2022 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji utrwalania i transmitowania obrazu i dźwięku podczas sesji Rady Gminy w Tarnowcu przy użyciu urządzeń rejestrujących pdf 297.91 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 23/2022 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa wydzielonych odcinków linii energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Tarnowiec.” pdf 196.80 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 24/2022 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Tarnowcu w roku szkolnym 2021/2022 pdf 67.31 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 25/2022 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę pdf 213.03 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 25/2022/A W sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę pdf 152.22 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 26/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec pdf 226.97 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 27/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 620.18 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 28/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu pdf 1.14 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 29/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu pdf 1.10 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 30/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu.” pdf 68.41 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 31/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2021 rok pdf 11.29 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 32/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2021 rok pdf 378.03 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 33/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2021 rok pdf 379.86 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 34/2022 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Tarnowiec za 2021 rok pdf 2.55 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 35/2022 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy pdf 54.38 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 36/2022 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Tarnowiec pdf 353.04 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 37/2022 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizowanie zadania w zakresie pomocy społecznej świadczenie usługi opieki wytchnieniowejw formie pobytu dziennego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym łub osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie gminy Tarnowiec pdf 437.45 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 38/2022 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 854.04 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 38/2022/A w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 511.25 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 39/2022 w sprawie: Ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Tarnowiec pdf 296.46 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 40/2022 w sprawie: określenia formy i trybu przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Tarnowiec oraz samorządowe instytucje kultury pdf 52.09 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 41/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 917.78 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 42/2022 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 264.56 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 43/2022 w sprawie: ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tarnowcu pdf 665.98 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 44/2022 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w użyczenie pdf 151.28 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 45/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 797.29 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 46/2022 w sprawie: ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku pdf 176.45 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 47/2022 WÓJTA GMINY TARNOWIEC - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie sposobu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Tarnowiec pdf 193.18 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 48/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 716.73 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 49/2022 w sprawie: przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osoby zamieszkałej na terenie Gminy Tarnowiec pdf 91.35 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 50/2022 w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku pdf 215.27 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 51/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 497.38 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 52/2022 w sprawie: ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok pdf 78.85 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 53/2022 w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku pdf 226.57 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 54/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 1.24 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 55/2022 w sprawie: przedstawienia raportu o stanie Gminy Tarnowiec za 2021 rok pdf 4.50 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 56/2022 w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Tarnowiec dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce pdf 305.98 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 57/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 739.88 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 58/2022 zmieniające Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 02.06.2022r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Tarnowiec dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce pdf 76.59 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 59/2022 w sprawie: powołania Komisji do opiniowania wniosków złożonych o przyznanie nagród Wójta Gminy Tarnowiec dla uzdolnionych uczniów - mieszkańców Gminy Tarnowiec pdf 264.39 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 60/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 1.53 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 61/2022 pdf 0 bytes Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 62/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 878.73 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 63/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022 – 2031 pdf 1,008.51 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 64/2022 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 979.87 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 65/2022 w sprawie: zasad zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek, wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych pdf 926.01 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 66/2022 w sprawie przyjęcia procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej pdf 490.33 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 67/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 704.68 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 68/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 2.40 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 69/2022 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem pdf 115.60 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 70/2022 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Tarnowiec pdf 133.86 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 71/2022 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do zamiany pdf 120.79 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 72/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowiec w roku szkolnym 2022/2023” pdf 403.17 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 73/2022 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 803.00 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 74/2022 w sprawie: powierzenia obowiązków dotyczących wypłaty dodatku węglowego pdf 48.25 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 75/2022 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 387.34 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 76/2022 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2022 roku pdf 9.61 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 77/2022 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022 - 2031 za I półrocze 2022 roku pdf 178.71 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 78/2022 w sprawie: organizacji, przygotowania stanowiska kierowania oraz Zapasowego Miejsca Pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Tarnowiec pdf 204.93 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 79/2022 w sprawie: organizacji, uruchamiania, funkcjonowania i obsady stałego dyżuru na terenie Gminy Tarnowiec w stanach gotowości obronnej państwa pdf 339.99 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 80/2022 w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego pdf 123.63 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 81/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 1.32 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 82/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 574.65 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 83/2022 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa dróg w miejscowościach: Glinik Polski, Łajsce, Łubienko, Lubno Opace, Lubno Szlacheckie i Nowy Glinik w Gminie Tarnowiec.” pdf 232.66 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 84/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 1.12 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 85/2022 w sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w' Tarnowcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw pdf 59.99 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 86/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 2.04 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 87/2022 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” pdf 845.13 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 88/2022 w sprawie: ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na rok 2022 w ramach zadania „Dodatek węglowy” pdf 111.52 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 89/2022 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Tarnowiec w sezonie 2022/2023” pdf 201.88 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 90/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 2.41 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 91/2022 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w 2022 roku pdf 409.03 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 92/2022 w sprawie: powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji do budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej pdf 149.24 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 93/2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle pdf 43.13 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 94/2022 w sprawie: wyznaczenia na rok 2023 podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny pdf 49.37 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 95/2022 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 352.49 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 96/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 618.68 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 97/2022 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach przedterminowych wójta gminy Tarnowiec zarządzonych na dzień 8 stycznia 2023r. pdf 61.01 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 98/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 1.48 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 99/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 7.84 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 100/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023 - 2032 pdf 1.33 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 101/2022 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Tarnowiec pdf 173.84 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 101/2022/A w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 629.06 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 102/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu na rok 2023 pdf 190.92 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 103/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowiec w 2023 roku." pdf 203.57 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 104/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 1.03 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 105/2022 w sprawie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej i elektrycznej pdf 145.10 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 106/2022 w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 98/2020 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 02.10.2020r. w sprawie ustalenia warunków, zasad najmu oraz stawek czynszu za najem lokali w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec pdf 47.89 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 107/2022 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tarnowiec pdf 55.14 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 108/2022 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 pdf 228.01 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 109/2022 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami pdf 88.40 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 110/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 606.52 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 111/2022 w sprawie: powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie pdf 50.12 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 112/2022 w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych wójta Gminy Tarnowiec zarządzonych na dzień 8 stycznia 2023r. pdf 68.33 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 113/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizowanie zadania w zakresie pomocy społecznej świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu w 2023 roku Tarnowiec pdf 585.63 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 114/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 537.13 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 115/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację zadania pn. „Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstwa domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych” pdf 559.33 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 116/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 661.86 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 117/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 487.93 KB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 luty 2022 09:35 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 03 luty 2022 14:39 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 marzec 2022 18:28 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 02 marzec 2022 11:26 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 09 marzec 2022 14:21 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 marzec 2022 14:45 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 kwiecień 2022 12:02 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 21 kwiecień 2022 10:01 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 kwiecień 2022 10:03 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 kwiecień 2022 10:04 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 kwiecień 2022 10:08 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06 maj 2022 10:45 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 maj 2022 12:25 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 20 maj 2022 10:39 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 maj 2022 11:21 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 czerwiec 2022 09:39 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 czerwiec 2022 12:54 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 czerwiec 2022 12:55 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 czerwiec 2022 12:56 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 czerwiec 2022 09:00 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 czerwiec 2022 10:18 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
środa, 22 czerwiec 2022 10:35 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 lipiec 2022 09:34 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 sierpień 2022 13:23 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 sierpień 2022 13:27 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 sierpień 2022 13:30 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 sierpień 2022 13:36 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09 wrzesień 2022 12:48 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23 wrzesień 2022 11:40 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23 wrzesień 2022 12:33 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 październik 2022 14:30 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07 listopad 2022 14:15 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 14 listopad 2022 11:06 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 listopad 2022 10:17 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 29 listopad 2022 08:44 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 grudzień 2022 13:43 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 grudzień 2022 09:00 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 16 grudzień 2022 11:41 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 styczeń 2023 08:00 Bartłomiej Wójcik