Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 1/2023 w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec pdf 85.29 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 2/2023 w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 367.17 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 3/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza Gminnego Przedszkola w Tarnowcu część 1.” pdf 201.58 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 4/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych wójta Gminy Tarnowiec zarządzonych na dzień 8 stycznia 2023r.Zarządzenie Nr 5/2023 pdf 48.89 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 5/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 591.09 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 6/2023 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Lubnie Szlacheckim pdf 55.39 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 8/2023 w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 880.99 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie: Zmiany zarządzenia Nr 92/2022 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji do budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej pdf 179.19 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 10/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 371.24 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 11/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2023 roku pdf 1.61 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 12/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wparcie wniosków realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2023 roku pdf 1.04 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 13/2023 w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych powadzonych przez Gminę Tarnowiec pdf 242.14 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 14/2023 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Tarnowcu pdf 59.03 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 15/2023 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT pdf 58.42 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 16/2023 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego pdf 63.41 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 17/2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024 pdf 141.81 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 18/2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 pdf 125.73 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 19/2023 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec 2023r. pdf 453.82 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 20/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2023 roku. pdf 481.14 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 21/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 416.25 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 22/2023 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu” pdf 198.40 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 23/2023 w sprawie: w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 pdf 65.01 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 24/2023 w sprawie: w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 pdf 66.88 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 25/2023 w sprawie: w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej pdf 49.08 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 26/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2023 roku pdf 435.08 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 27/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 1.13 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 28/2023 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób wykluczonych” pdf 200.56 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 29/2023 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2023 roku pdf 101.41 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 30/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2023 roku pdf 181.52 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 31/2023 w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 538.78 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 32/2023 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Tarnowcu oraz ogłoszenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubnie Szlacheckim, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec pdf 535.26 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 33/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 643.79 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 34/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku pdf 249.74 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 35/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 371.51 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 36/2023 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia bezpłatnej opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla mieszkańców gminy Tarnowiec, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej pdf 347.68 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 37/2023 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usługi asystencji osobistej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 dla mieszkańców gminy Tarnowiec pdf 348.05 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 38/2023 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 64/2018 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 27 lipca 2018 roku pdf 40.37 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 39/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 319.27 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 40/2023 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadza-nia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Tarnowcu pdf 409.45 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 41/2023 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubnie Szlacheckim pdf 412.24 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 42/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu ad-ministracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 1.83 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 43/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja dróg na terenie Gminy Tarnowiec w roku 2023” pdf 1.04 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 44/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 857.38 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 45/2023 w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Przedszkola w Tarnowcu pdf 750.25 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 46/2023 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubnie Szlacheckim pdf 752.83 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 47/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2022 rok pdf 1.70 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 48/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2022 rok pdf 2.59 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 49/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu pdf 4.05 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 50/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu pdf 4.08 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 51/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2022 rok pdf 49.98 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 52/2023 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Tarnowiec według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku pdf 10.60 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 53/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizowanie zadania w zakresie pomocy społecznej świadczenie bezpłatnej opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla mieszkańców gminy Tarnowiec, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz świadczenia usługi asystencji osobistej w ramach Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” pdf 2.72 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 54/2023 w sprawie wprowadzenia do użytku „Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w Gminie Tarnowiec pdf 216.01 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 55/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 715.66 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 56/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku pdf 252.22 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 57/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 1.35 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 58/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 2.00 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 59/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 840.88 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 60/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Tarnowiec, poprzez budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek -1 etap” pdf 221.67 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 61/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku pdf 252.46 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 62/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego: Cyfrowa Gmina” pdf 208.80 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 63/2023 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, zabudowanych przepompowniami ścieków i siecią kanalizacyjną pdf 160.37 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 64/2023 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę pdf 256.25 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 65/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 1.44 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 66/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja dachu nad budynkiem komunalnym w miejscowości Roztoki” pdf 193.64 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 67/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 884.81 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 68/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 1.12 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 69/2023 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Tarnowiec za 2022 rok pdf 4.62 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 70/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku pdf 266.36 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 71/2023 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem - nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec. pdf 43.66 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 72/2023 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Tarnowiec. pdf 288.50 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 73/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 562.91 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 74/2023 w sprawie zasad zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i innych placówek oświatowych, dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców/opiekunów prawnych pdf 4.80 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 75/2023 w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków złożonych o przyznanie nagród Wójta Gminy Tarnowiec dla uzdolnionych uczniów - mieszkańców Gminy Tarnowiec pdf 1.68 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 76/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach infrastruktury wodno- ściekowej w ramach przedsięwzięcia: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Tarnowiec.” pdf 768.50 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 77/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa parkingu przy stadionie piłkarsko lekkoatletycznym w miejscowości Czeluśnica - ETAP” pdf 199.31 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 78/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 989.52 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 79/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku pdf 270.60 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 80/2023 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Tarnowiec do pełnienia funkcji członka Rady Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 - 2030 pdf 73.78 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 81/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 896.19 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 82/2023 w sprawie upoważnienia do realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" w 2023 r. pdf 69.35 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 83/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 829.93 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 84/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa wydzielonych odcinków linii energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Tarnowiec- 2023r.” pdf 209.18 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 85/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dowóz w roku szkolnym 2023/2024 dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec” pdf 203.89 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 86/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 557.60 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 87/2023 pdf 0 bytes Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 88/2023 w sprawie: ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tarnowcu pdf 550.01 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 89/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnerów do Projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 - 2027, Priorytet FEPK.02 Energia i Środowisko, Działanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu - Nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23 pdf 62.80 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 90/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów do projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 - 2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 07.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej pdf 59.27 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 91/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 1.25 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 92/2023 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę pdf 257.99 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 92A/2023 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 92/2023 z dnia 11.08.2023r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę pdf 97.42 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 93/2023 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem pdf 148.02 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 94/2023 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będących we Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w użyczenie pdf 133.30 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 95/2023 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz w sprawie określenia regulaminu pracy tej komisji pdf 311.50 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 96/2023 w sprawie: powołania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tarnowiec zarządzonych na dzień 27 sierpnia 2023r pdf 53.78 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 97/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Renowacja zabytkowego Dworu Pilińskich w Tarnowcu dzięki odnowieniu i uzupełnieniu tynków, odtworzeniu części składowej - schodów zewnętrznych.” pdf 211.39 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 98/2023 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. pdf 51.03 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 99/2023 w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. pdf 59.71 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 100/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 982.53 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 101/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku pdf 358.22 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 102/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 500 000,00 zł dla Gminy Tarnowiec z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” pdf 209.61 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 103/2023 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Tarnowiec pdf 409.40 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 104/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 850.71 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 105/2023 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami pdf 86.28 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 106/2023 w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. pdf 81.34 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 107/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 970.30 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 108/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku pdf 410.87 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 109/2023 pdf 410.87 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 110/2023 w sprawie: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Tarnowiec w sezonie 2023/2024". pdf 206.35 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 111/2023 w sprawie: w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 952.43 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 112/2023 w sprawie: w sprawie przekazania samochodu pożarniczego marki Żuk A-156 w formie darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztokach pdf 265.54 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 113/2023 w sprawie: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa drogi gminnej Łajsce „Cechówki", numer 113762R, w miejscowości Lajsce" pdf 210.20 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 114/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2020 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Tarnowiec pdf 382.52 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 115/2023 w sprawie: wyznaczenia na rok 2024 podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej pdf 58.52 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 116/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami zarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok" pdf 761.45 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 117/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 908.42 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 118/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa chodników w ramach zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1874R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowości Tarnowiec” pdf 217.08 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 119/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w 2023 roku pdf 470.75 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 120/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 2.57 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 121/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku pdf 382.05 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 122/2023 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Tarnowiec pdf 314.55 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 123/2023 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem pdf 174.57 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 124/2023 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w użyczenie pdf 139.13 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 125/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2024 rok pdf 8.62 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 126/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2024 - 2034 pdf 1.36 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 127/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 984.92 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 128/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowiec w 2024 roku” pdf 209.79 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 129/2023 w sprawie: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz osób z terenu gminy Tarnowiec, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione pdf 265.78 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 130/2023 w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej pdf 89.50 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 131/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 2.13 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 132/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku pdf 381.72 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 133/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 34.25 KB Bartłomiej Wójcik
Zaradzenie Nr 134/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Tarnowiec w 2024 roku” pdf 216.42 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 135/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja Domu Ludowego w Potakówce” pdf 207.68 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 136/2023 pdf 0 bytes Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 137/2023 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę pdf 140.18 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 138/2023 w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tarnowcu realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego pdf 58.91 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 139/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usługi asystencji osobistej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 pdf 357.72 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 140/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizowanie zadania w zakresie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz osób z terenu gminy Tarnowiec, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione pdf 629.97 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 141/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 973.98 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 142/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 916.49 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 143/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku pdf 373.51 KB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 styczeń 2023 08:32 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 styczeń 2023 09:47 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 styczeń 2023 09:52 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 styczeń 2023 09:53 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 styczeń 2023 10:15 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01 luty 2023 14:19 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 luty 2023 08:30 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 08 luty 2023 10:23 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 17 luty 2023 11:31 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 23 luty 2023 07:56 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24 luty 2023 09:10 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 marzec 2023 12:02 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 marzec 2023 07:53 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 29 marzec 2023 14:43 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 29 marzec 2023 15:13 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06 kwiecień 2023 14:37 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 12 kwiecień 2023 09:14 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 12 kwiecień 2023 10:00 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28 kwiecień 2023 09:01 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 maj 2023 15:26 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 maj 2023 15:31 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21 czerwiec 2023 09:37 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 czerwiec 2023 09:19 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 29 czerwiec 2023 09:19 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 sierpień 2023 09:02 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 sierpień 2023 09:28 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
piątek, 11 sierpień 2023 09:28 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 18 sierpień 2023 09:02 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 18 sierpień 2023 09:06 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 23 sierpień 2023 08:11 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 23 sierpień 2023 08:14 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24 sierpień 2023 11:02 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24 sierpień 2023 13:15 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 wrzesień 2023 11:32 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 wrzesień 2023 11:37 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 październik 2023 09:20 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 październik 2023 09:24 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 październik 2023 09:32 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 listopad 2023 08:44 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 29 listopad 2023 07:54 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 grudzień 2023 15:03 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 grudzień 2023 15:05 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 grudzień 2023 15:05 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 grudzień 2023 15:08 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 grudzień 2023 15:09 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 grudzień 2023 15:09 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 grudzień 2023 15:10 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 grudzień 2023 15:11 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 29 grudzień 2023 10:21 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 styczeń 2024 09:06 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 styczeń 2024 14:56 Bartłomiej Wójcik