Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 1/2023 w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec pdf 85.29 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 2/2023 w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 367.17 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 3/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza Gminnego Przedszkola w Tarnowcu część 1.” pdf 201.58 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 4/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych wójta Gminy Tarnowiec zarządzonych na dzień 8 stycznia 2023r.Zarządzenie Nr 5/2023 pdf 48.89 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 5/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 591.09 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 6/2023 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Lubnie Szlacheckim pdf 55.39 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 8/2023 w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 880.99 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie: Zmiany zarządzenia Nr 92/2022 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji do budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej pdf 179.19 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 10/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 371.24 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 11/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2023 roku pdf 1.61 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 12/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wparcie wniosków realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2023 roku pdf 1.04 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 13/2023 w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych powadzonych przez Gminę Tarnowiec pdf 242.14 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 14/2023 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Tarnowcu pdf 59.03 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 15/2023 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT pdf 58.42 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 16/2023 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego pdf 63.41 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 17/2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024 pdf 141.81 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 18/2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 pdf 125.73 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 19/2023 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec 2023r. pdf 453.82 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 20/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2023 roku. pdf 481.14 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 21/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 416.25 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 22/2023 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu” pdf 198.40 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 23/2023 w sprawie: w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 pdf 65.01 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 24/2023 w sprawie: w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 pdf 66.88 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 25/2023 w sprawie: w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej pdf 49.08 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 26/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2023 roku pdf 435.08 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 27/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 1.13 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 28/2023 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób wykluczonych” pdf 200.56 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 29/2023 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2023 roku pdf 101.41 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 30/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2023 roku pdf 181.52 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 31/2023 w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 538.78 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 32/2023 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Tarnowcu oraz ogłoszenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubnie Szlacheckim, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec pdf 535.26 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 33/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 643.79 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 34/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku pdf 249.74 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 35/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 371.51 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 36/2023 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia bezpłatnej opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla mieszkańców gminy Tarnowiec, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej pdf 347.68 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 37/2023 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usługi asystencji osobistej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 dla mieszkańców gminy Tarnowiec pdf 348.05 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 38/2023 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 64/2018 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 27 lipca 2018 roku pdf 40.37 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 39/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 319.27 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 40/2023 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadza-nia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Tarnowcu pdf 409.45 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 41/2023 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubnie Szlacheckim pdf 412.24 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 42/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu ad-ministracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 1.83 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 43/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja dróg na terenie Gminy Tarnowiec w roku 2023” pdf 1.04 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 44/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 857.38 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 45/2023 w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Przedszkola w Tarnowcu pdf 750.25 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 46/2023 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubnie Szlacheckim pdf 752.83 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 47/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2022 rok pdf 1.70 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 48/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2022 rok pdf 2.59 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 49/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu pdf 4.05 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 50/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu pdf 4.08 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 51/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2022 rok pdf 49.98 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 52/2023 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Tarnowiec według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku pdf 10.60 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 53/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizowanie zadania w zakresie pomocy społecznej świadczenie bezpłatnej opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla mieszkańców gminy Tarnowiec, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz świadczenia usługi asystencji osobistej w ramach Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” pdf 2.72 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 54/2023 w sprawie wprowadzenia do użytku „Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w Gminie Tarnowiec pdf 216.01 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 55/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 715.66 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 56/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku pdf 252.22 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 57/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 1.35 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 58/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 2.00 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 59/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 840.88 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 60/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Tarnowiec, poprzez budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek -1 etap” pdf 221.67 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 61/2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku pdf 252.46 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 62/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego: Cyfrowa Gmina” pdf 208.80 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 63/2023 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, zabudowanych przepompowniami ścieków i siecią kanalizacyjną pdf 160.37 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 64/2023 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę pdf 256.25 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 65/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 1.44 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 66/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja dachu nad budynkiem komunalnym w miejscowości Roztoki” pdf 193.64 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 67/2023 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2023 rok pdf 884.81 KB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 styczeń 2023 08:32 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 styczeń 2023 09:47 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 styczeń 2023 09:52 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 styczeń 2023 09:53 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 styczeń 2023 10:15 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01 luty 2023 14:19 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 luty 2023 08:30 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 08 luty 2023 10:23 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 17 luty 2023 11:31 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 23 luty 2023 07:56 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24 luty 2023 09:10 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 marzec 2023 12:02 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 marzec 2023 07:53 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 29 marzec 2023 14:43 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 29 marzec 2023 15:13 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06 kwiecień 2023 14:37 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 12 kwiecień 2023 09:14 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 12 kwiecień 2023 10:00 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28 kwiecień 2023 09:01 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 maj 2023 15:26 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 maj 2023 15:31 Bartłomiej Wójcik