WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE TARNOWIEC

Wójt Gminy Tarnowiec informuje, iż 6 września 2019 roku weszły w życie przepisy związane ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010), na podstawie których Rada Gminy Tarnowiec dokonała zmian w aktach prawa miejscowego. Nowelizacja ustawy wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/168/2021 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, od 1 sierpnia 2021 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych jak również nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do:

  • złożenia w Urzędzie Gminy Tarnowiec nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą sposobu gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych oraz możliwości kompostowania bioodpadów co bezpośrednio wpływa na zmianę wysokości deklarowanego dotychczas zobowiązania z tytułu opłaty – zmianie uległa stawka tej opłaty.
  • zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób selektywny, czyli w podziale na następujące frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, popiół oraz pozostałości z segregacji.

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Nieruchomości zamieszkałe:

- 20 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Dla osób kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku przewidziano zniżki w wysokości 2 zł od obowiązującej stawki (należy ten fakt zgłosić składając deklarację). Nowe wzory deklaracji dostępne będą w Urzędzie Gminy Tarnowiec, na stronie internetowej Gminy, a także dostarczane będą przez sołtysów.

W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać odpadów komunalnych, to firma odbierająca przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomi o tym fakcie władze gminy. W takim przypadku Wójt Gminy ma obowiązek określić w drodze decyzji opłatę podwyższoną za odpady zmieszane, będzie to 50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca przez rok czasu.

W związku z tym, że prawidłowe segregowanie odpadów sprawia duże trudności, szczegółowe zasady segregacji ponownie przedstawimy w formie ulotek informacyjnych, które będą dystrybuowane do mieszkańców.

INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, od 1 sierpnia 2021 roku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby worków oraz stawki opłaty za worek o określonej pojemności:

Stawka opłaty za worek o określonej pojemności wynosi:

  • 19,00 zł za worek o pojemności 120 litrów,
  • 174,00 zł za worek o pojemności 1100 litrów,

W przypadku gdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się za podwyższoną opłatę w wysokości 250% wyżej wymienionych stawek.

Od podmiotów gospodarczych w ramach usługi odbierania odpadów komunalnych zbierane są tylko odpady komunalne, natomiast odpady wytworzone w ramach wykonywanej działalności gospodarczej należy przekazywać we własnym zakresie odpowiedniemu przedsiębiorcy świadczącemu usługę odbioru odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności.


 

Szczegółowe zasady systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tarnowiec zostały określone uchwałami Rady Gminy Tarnowiec.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 marzec 2021 11:38 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 marzec 2021 11:42 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 16 kwiecień 2021 14:43 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 maj 2022 15:06 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 maj 2022 12:27 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
wtorek, 10 maj 2022 14:07 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 maj 2022 15:14 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 09 sierpień 2023 11:59 Bartłomiej Wójcik