1. Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2019 roku.
 2. Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2019 roku.
 3. Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.
 4. Zarządzanie Nr 4/2019 w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2019 r.
 5. Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.
 6. Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie: odwołania Zastępcy Wójta Gminy Tarnowiec
 7. Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Tarnowiec.
 8. Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020
 9. Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych na rok szkolny 2019/2020.
 10. Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie: dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2019 rok
 11. Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2019 roku.
 12. Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2019 roku.
 13. Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie: wdrożenia metodologii przeprowadzania analizy ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.
 14. Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego do przeprowadzania badania liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Tarnowiec w 2019 roku.
 15. Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w gminie Tarnowiec.
 16. Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w gminie Tarnowiec.
 17. Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie: ustalenia wzorów druków wyborczych stosowanych w wyborach sołtysów i członków rad sołeckich w gminie Tarnowiec
 18. Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2019 roku.
 19. Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2019 roku.
 20. Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 21. Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019r. na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec
 22. Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowcu.
 23. Zarządzenie Nr 26/2019 ws prawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 24. Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnowcu.
 25. Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie: zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej w Łubnie Szlacheckim powołanej do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.
 26. Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Tarnowiec.
 27. Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Tarnowcu w roku szkolnym 2018/2019
 28. Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2018 rok
 29. Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2018 rok
 30. Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2018 rok
 31. Zarządzenie Nr 34/2019 w sprawie: przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Tarnowiec za 2018 rok
 32. Zarządzenie Nr 35/2019 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2019 rok
 33. Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnowcu.
 34. Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Tarnowiec.
 35. Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowiec.
 36. Zarządzenie Nr 39/2019 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w użyczenie.
 37. Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły.
 38. Zarządzenie Nr 41/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.
 39. Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: „Rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko - lekkoatletycznego".
 40. Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: „Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w Tarnowcu".
 41. Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2019 rok
 42. Zarządzenie Nr 45/2019 w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
 43. Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie: w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
 44. Zarządzenie Nr 47/2019 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
 45. Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu
 46. Zarządzenie Nr 50/2019 w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
 47. Zarządzenie Nr 51/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 48. Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 49. Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie: ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.
 50. Zarządzenie Nr 54/2019 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2019 rok
 51. Zarządzenie Nr 55/2019 w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.
 52. Zarządzenie Nr 56/2019 w sprawie: przedstawienia raportu o stanie Gminy Tarnowiec za rok 2018.
 53. Zarządzenie Nr 57/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.
 54. Zarządzenie Nr 58/2019 w sprawie: powołania komisji do spraw szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu od 21 maja do 24 maja 2019 r. na terenie Gminy Tarnowiec.
 55. Zarządzenie Nr 59/2019 w sprawie: powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
 56. Zarządzenie Nr 60/2019 w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 57. Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 58. Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 59. Zarządzenie nr 64/2019 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Tarnowiec.
 60. Zarządzenie nr 65/2019 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 61. Zarządzenie nr 66/2019 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 62. Zarządzenie nr 67/2019 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 63. Zarządzenie nr 68/2019 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 64. Zarządzenie nr 69/2019 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 65. Zarządzenie nr 70/2019 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2019 rok.
 66. Zarządzenie nr 71/2019 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019 - 2026.
 67. Zarządzenie nr 72/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.
 68. Zarządzenie nr 73/2019 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2019 rok.
 69. Zarządzenie Nr 74/2019 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem - nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 70. Zarządzenie Nr 75/2019 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2019 rok.
 71. Zarządzenie nr 76/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.
 72. Zarządzenie nr 77/2019 w sprawie: powołania stałej Komisji do odbioru robót budowlanych na terenie Gminy Tarnowiec.
 73. Zarządzenie nr 78/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.
 74. Zarządzenie nr 79/2019 w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zadań realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec.
 75. Zarządzenie nr 81/2019 w sprawie: powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku frontu burzowego w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tarnowiec w dniu 07.08.2019r.
 76. Zarządzenie nr 82/2019 w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.,
 77. Zarządzenie Nr 83/2019 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
 78. Zarządzenie nr 84/2019 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, zabudowanych oczyszczalnią ścieków wraz z przepompowniami i siecią kanalizacyjną.
 79. Zarządzenie nr 85/2019 w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 80. Zarządzenie nr 86/2019 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku.
 81. Zarządzenie nr 87/2019 w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.
 82. Zarządzenie nr 88/2019 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2019 rok
 83. Zarządzenie nr 89/2019 w sprawie: utworzenia konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania PEF oraz obsługi i odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych
 84. Zarządzenie Nr 90/2019 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do zamiany.
 85. Zarządzenie nr 91/2019 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2019 rok
 86. Zarządzenie Nr 92/2019 w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnowcu.
 87. Zarządzenie Nr 93/2019 w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
 88. Zarządzenie nr 94/2019 w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2019 rok
 89. Zarządzenie nr 95/2019 w sprawie: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
 90. Zarządzenie Nr 96/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 91. Zarządzenie nr 97/2019 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 92. Zarządzenie nr 98/2019 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 93. Zarządzenie nr 99/2019 w sprawie: Ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 94. Zarządzenie nr 100/2019 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 95. Zarządzenie nr 101/2019 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 96. Zarządzenie Nr 102/2019 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2019 rok.
 97. Zarządzenie Nr 103/2019 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019 - 2026.
 98. Zarządzenie Nr 104/2019 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Ludowy Klub Sportowy Czeluśnica z pominięciem otwartego konkursu ofert, zadania z obszaru: wspierania zadania publicznego o nazwie "Organizacja treningów dla grupy Juniorów LKS Czeluśnica" w okresie 1 października 2019 r. do 18 listopada 2019 r.
 99. Zarządzenie Nr 105/2019 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2019 rok.
 100. Zarządzenie Nr 106/2019 w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2019 rok
 101. Zarządzenie Nr 107/2019 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w 2019 roku.
 102. Zarządzenie Nr 108/2019 w sprawie: rozliczenia płatności podatku VAT w Gminie Tarnowiec za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)
 103. Zarządzenie Nr 109/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
 104. Zarządzenie Nr 110/2019 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2020 rok.
 105. Zarządzenie Nr 111/2019 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 106. Zarządzenie Nr 112/2019 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2019 rok.
 107. Zarządzenie Nr 113/2019 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu na rok 2020
 108. Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2019 rok.
 109. Zarządzenie Nr 115 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 110. Zarządzenie Nr 116 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 111. Zarządzenie Nr 117 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 112. Zarządzenie Nr 118/2019 zmieniające projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2020 rok.
 113. Zarządzenie Nr 119/2019 zmieniające projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 114. Zarządzenie Nr 120/2019 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 115. Zarządzenie Nr 122/2019 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 116. Zarządzenie Nr 126/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka w Tarnowcu

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 luty 2021 15:13 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 luty 2021 15:20 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 luty 2021 15:53 Bartłomiej Wójcik