Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  • o stopniu znacznym,
  • o stopniu umiarkowanym,
  • traktowane na równi do wymienionych w lit. A i b zgodnie z art. 5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych( Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)

Program ma także zapewnić  :

  1. poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia,
  2. wsparcie osób niepełnosprawnych oraz pomoc adekwatną do potrzeb,
  3. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych,

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej