1. Uchwała Nr I/1/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 2. Uchwała Nr I/2/06 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 3. Uchwała Nr I/3/06 w sprawie: odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 4. Uchwała Nr II/4/06 w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy.
 5. Uchwała Nr II/5/06 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwała Nr II/6/06 w sprawie: powołania Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury.
 7. Uchwała Nr II/7/06 w sprawie: powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 8. Uchwała Nr II/8/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Tarnowcu.
 9. Uchwała Nr II/9/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury.
 10. Uchwała Nr II/10/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 11. Uchwała Nr III/11/06 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych.
 12. Uchwała Nr II/12/06 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 13. Uchwała Nr II/13/06 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na realizacje zadania na terenie Gminy Tarnowiec w ramach Projektu Funduszu Spójności p.n. "Program poprawy czystości zalewni rzeki Wisłoki"
 14. Uchwała Nr III/14/06 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2006 rok.
 15. Uchwała Nr III/15/06 w sprawie: procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 16. Uchwała Nr IV/16/2007 w sprawie: ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci gminy.
  - Załączniki.
 17. Uchwała Nr IV/17/07 w sprawie: przedłużenia na okres 1 roku czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 18. Uchwała Nr IV/18/07 w sprawie: wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej 3. lat.
 19. Uchwała Nr IV/19/07 w sprawie: wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej. 3 lat.
 20. Uchwała Nr IV/20/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 21. Uchwała Nr IV/21/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnych.
 22. Uchwała Nr IV/22/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnych.
 23. Uchwała Nr IV/23/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnych.
 24. Uchwała Nr IV/24/07 w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
 25. Uchwała Nr IV/25/07 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzezówce.
 26. Uchwała Nr IV/26/07 w sprawie: zamiaru przekształcenia SP w Tarnowcu polegającego na likwidacji Szkoły Filijnej w Potakówce.
 27. Uchwała Nr IV/27/07 w sprawie: zamiaru likwidacji Gimnazjum w Roztokach.
 28. Uchwała Nr IV/28/07 w sprawie: zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Roztokach.
 29. Uchwała Nr IV/29/07 w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu.
 30. Uchwała Nr IV/30/07 w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu.
 31. Uchwała Nr IV/31/07 w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.
 32. Uchwała Nr V/32/07 w sprawie zamiaru przekształcenie Szkoły Podstawowej w Brzezówce.
 33. Uchwała Nr VI/33/05 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2007 rok.
 34. Uchwała Nr VI/34/07 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 35. Uchwała Nr VI/35/07 w sprawie: zmiany zakresu rzeczowego wykonania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 36. Uchwała Nr VI/36/07 w sprawie: powołania Kierownika USC.
 37. Uchwała Nr VI/37/07 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli.
 38. Uchwała Nr VI/38/07 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.
 39. Uchwała Nr VI/39/07 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2007.
 40. Uchwała Nr VI/40/07 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 41. Uchwała Nr VI/41/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowcu.
 42. Uchwała Nr VI/42/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Roztokach.
 43. Uchwała Nr VI/43/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Łajscach.
 44. Uchwała Nr VII/44/07 w sprawie: powiadomienia Sekretarza Gminy Tarnowiec o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku.
 45. Uchwała Nr VII/45/07 w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy Tarnowiec o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku.
 46. Uchwała Nr VII/46/07 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 47. Uchwała Nr VII/47/07 w sprawie: zmian budżetu Gminy na 2007 rok.
 48. Uchwała Nr VII/48/07 w sprawie: wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej 3 lat.
 49. Uchwała Nr VIII/49/07 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.
 50. Uchwała Nr VIII/50/07 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 51. Uchwała Nr VIII/51/07 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na rok 2007.
 52. Uchwała Nr VIII/52/07 w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce.
 53. Uchwała Nr VIII/53/07 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2009 r. Gimnazjum w Roztokach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych w Roztokach.
 54. Uchwała Nr VIII/54/07 w sprawie: rozwiązania z dniem 31 sierpnia 2009 r. Zespołu Szkół Publicznych w Roztokach.
 55. Uchwała Nr VIII/55/07 w sprawie: ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowcu.
 56. Uchwała Nr VIII/56/07 w sprawie: ustalenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Tarnowcu.
 57. Uchwała Nr VIII/60/07 w sprawie: wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej 3. lat.
 58. Uchwała Nr VIII/61/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnej.
 59. Uchwała Nr VIII/62/07 w sprawie: najmu lokali użytkowego na okres powyżej 3 lat.
 60. Uchwała Nr VIII/63/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/38/07, dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
 61. Uchwała Nr VIII/64/07 w sprawie: uznania za pomnik przyrody.
 62. Uchwała Nr XXII/79/07 w sprawie: powołania radnego w skład Komisji Zdrowia, Oświaty Kultury i Sportu.
 63. Uchwała Nr XXII/80/07 w sprawie: zmian budżetu Gminy na 2007 rok.
 64. Uchwała Nr XXII/81/07 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 65. Uchwała Nr XXII/82/07 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 66. Uchwała Nr XII/83/07 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 67. Uchwała Nr XII/84/07 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
 68. Uchwała Nr XII/85/07 w sprawie: przedłużenia na okres 1 roku czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 69. Uchwała Nr XII/86/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 70. Uchwała Nr XII/87/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 71. Uchwała Nr XII/88/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnych.
 72. Uchwała Nr XII/89/07 w sprawie: uchwalenia zmian Statusu Związku Gminy Dorzecza Wisłoki w Jaśle.
 73. Uchwała Nr XII/90/07 w sprawie: powiadomienia Sekretarza Gminy Tarnowiec o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990.
 74. Uchwała Nr XII/91/07 w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy Tarnowiec o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990.
 75. Uchwała Nr XII/92/07 w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
 76. Uchwała Nr XII/93/07 w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.
 77. Uchwała Nr XII/94/07 w sprawie: ustalenia wysokości diety dla radnych.
 78. Uchwała Nr XIII/95/07 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2007 rok.
 79. Uchwała Nr XIII/96/07 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 80. Uchwała Nr XIV/97/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Farmy Wiatrowej".
 81. Uchwała Nr XIV/99/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło.
 82. Uchwała Nr XIV/97/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Farmy wiatrowej".
 83. Uchwałą Nr XIV/98/08 w sprawie: W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Tarnowiec a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim.
 84. Uchwała Nr XIV/99/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło.
 85. Uchwała Nr XV/100/08 w sprawie: zamiaru przekształcenia z dniem 1 września 2008r. Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Tarnowcu polegającego na likwidacji z dniem 31 sierpnia 2001 r. Szkoły Filialnej w Potakówce ze stopniowym wygaszaniem polegającym na wstrzymaniu naboru do oddziału zerowego w roku szkolnym 2008/2009 oraz wstrzymaniu naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2009/2010.
 86. Uchwała Nr XV/101/08 w sprawie: zamiary przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku.
 87. Uchwała Nr XV/102/08 w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.
 88. Uchwała Nr XV/103/08 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2008.
 89. Uchwała Nr XV/104/08 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
 90. Uchwała Nr XV/105/08 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 91. Uchwała Nr XV/106/08 w sprawie: wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej 3 lat.
 92. Uchwała Nr XVI/107/08 w sprawie: zmiany zakresu rzeczowego wykonania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 93. Uchwała Nr XVI/108/08 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 94. Uchwała Nr XVI/109/08 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 95. Uchwała Nr XVI/110/08 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 96. Uchwała Nr XVI/111/08 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 97. Uchwała Nr XVI/112/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 98. Uchwała Nr XVI/113/08 w sprawie: ustalenia opłat za niektóre świadczenia Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 99. Uchwała Nr XVI/114/08 w sprawie: najmu lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat.
 100. Uchwała Nr XVI/115/08 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Stanisławy Dzik na działalność Wójta Gminy.
 101. Uchwała Nr XVII/116/08 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.
 102. Uchwała Nr XVII/117/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 103. Uchwała Nr XVII/118/08 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/108/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w spawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 104. Uchwała Nr XVII/119/08 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/110/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 105. Uchwała Nr XVII/120/08 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/111/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 106. Uchwała Nr XVII/121/08 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 107. Uchwała Nr XVII/122/08 w sprawie: ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie obowiązku z zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez Gminę Tarnowiec.
 108. Uchwała Nr XVII/123/08 w sprawie: przekształcenia z dniem 1 września 2008r. Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Tarnowcu polegającego na likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Filialnej w Potakówce ze stopniowym wygaszaniem polegającym na wstrzymaniu naboru do oddziału zerowego w roku szkolnym 2009/2010.
 109. Uchwała Nr XVII/124/08 w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku.
 110. Uchwała Nr XVII/125/08 w sprawie: ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Im. Jana Pawła II w Łubienku.
 111. Uchwała Nr XVII/126/08 w sprawie: ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnie Szlacheckim.
 112. Uchwała Nr XVII/127/08 w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tarnowiec publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 113. Uchwała Nr XVII/128/08 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 114. Uchwała Nr XVII/129/08 w sprawie: zawarcia umowy najmu na okres powyżej 3 lat w celu zamontowania nadajnika internetowego.
 115. Uchwała Nr XVII/130/08 w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.
 116. Uchwała Nr XVII/131/08 w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.
 117. Uchwała Nr XVII/132/08 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 118. Uchwała Nr XVII/133/08 w sprawie: wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej 3 lat.
 119. Uchwała Nr XVII/134/08 w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat.
 120. Uchwała Nr XVII/135/08 w sprawie: udzielenia poparcia działań na rzecz modernizacji linii kolejowych Jasło - Rzeszów, Jasło - Krosno - Sanok - Zagórz, Zagórz - Łupków, Zagórz - Krościenko - Chyrów - Przemyśl.
 121. Uchwała Nr XVIII/136/08 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 122. Uchwała Nr XVIII/137/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 123. Uchwała Nr XVIII/138/08 w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.
 124. Uchwała Nr XVIII/139/08 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 125. Uchwała Nr XVIII/140/08 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tarnowiec.
 126. Uchwała Nr XIX/141/08 w sprawie: przekształcenia jednostki budżetowej "Wielobranżowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu" w zakład budżetowy.
 127. Uchwała Nr XIX/142/08 w sprawie: nadania statutu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 128. Uchwała Nr XIX/143/08 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 129. Uchwała Nr XIX/144/08 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/108/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 130. Uchwała Nr XIX/145/08 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 131. Uchwała Nr XIX/146/08 w sprawie: uchwalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników GOPS w Tarnowcu.
 132. Uchwała Nr XIX/147/08 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Wielobranżowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 133. Uchwała Nr XIX/148/08 w sprawie: nabycia służebności gruntowej dla Gminy Tarnowiec.
 134. Uchwała Nr XIX/149/08 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.
 135. Uchwała Nr XIX/150/08 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 136. Uchwała Nr XX/151/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008r.
 137. Uchwała Nr XX/152/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 138. Uchwała Nr XX/153/08 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n. "Poszerzenie oferty edukacyjnej oraz promocja edukacji elementarnej przez Przedszkole Publiczne w Tarnowcu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1. "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.1. "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej".
 139. Uchwała Nr XX/154/08 opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia, poprzez likwidację Oddziału Chorób Nerek i Dializoterapii oraz Poradni Chorób Nerek Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
 140. Uchwała Nr XX/155/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tarnowiec na lata 2008-2015.
  - Załącznik Nr 1: Plan Odnowy Miejscowości Tarnowiec.
 141. Uchwała Nr XX/156/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łubno Szlacheckie na lata 2008-2015.
  - Załącznik Nr 1: Plan Odnowy Miejscowości Łubno Szlacheckie.
 142. Uchwała Nr XX/157/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Roztoki na lata 2008-2015.
  - Załącznik Nr 1: Plan Odnowy Miejscowości Roztoki.
 143. Uchwała Nr XXI/158/08 w sprawi: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 144. Uchwała Nr XXi/159/08 w sprawie: dopłat do ceny 1m3 dostarczanej wody.
 145. Uchwała Nr XXI/160/08 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 146. Uchwała Nr XXI/161/08 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/108/08 Rady Gminy Tarnowiec z 10 marca 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok z późn. zm.
 147. Uchwała Nr XXI/162/08 w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 148. Uchwała Nr XXI/163/08 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 149. Uchwała Nr XXI/164/08 w sprawie: przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2008-1015".
  - Strategia Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2008-2015.
 150. Uchwała Nr XXI/165/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gliniczek na lata 2008-2015.
  - Plan Odnowy Miejscowości Gliniczek na lata 2008-2015.
 151. Uchwała Nr XXII/166/08 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 152. Uchwała Nr XXII/167/08 w sprawie: uchwalenia cen i stawek dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 153. Uchwała Nr XXII/168/08 w sprawie: ustalenia dopłat do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków.
 154. Uchwała Nr XXII/169/08 w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.
 155. Uchwała Nr XXII/170/08 w sprawie: zawarcia umowy najmu na okres powyżej 3 lat w celu montażu anten radiowych służących do nadawania sygnału internetowego.
 156. Uchwała Nr XXII/171/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sądkowa na lata 2008-2015.
 157. Uchwała Nr XXIII/172/08 w sprawie: uchylenia uchwały własnej Nr XXII/168/08 z dnia 27 października 2008r. w sprawie: dopłat do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków.
 158. Uchwała Nr XXIII/173/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 159. Uchwała Nr XXIII/174/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 160. Uchwała Nr XXIII/175/08 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu wnioskowanego przez Gminę Tarnowiec do dofinansowania zadania pod nazwą "Remont nawierzchni grogi gminnej Gliniczek-Roztoki" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011"
 161. Uchwała Nr XXIII/176/08 zmieniająca uchwałę Nr XVII/117/08 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 162. Uchwała Nr XXIII/177/08 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 163. Uchwała Nr XXIV/178/08 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 164. Uchwała Nr XXIV/179/08 w sprawie: ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez Gminę Tarnowiec na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 27 października 2002 r. referendum gminnym.
 165. Uchwała Nr XXIV/180/08 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 166. Uchwała Nr XXIV/181/08 w sprawie: uchwalenia cen i stawek opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 167. Uchwała Nr XXIV/182/08 w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 168. Uchwała XXIV/183/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 169. Uchwała Nr XXIV/184/08 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 170. Uchwała Nr XXIV/185 zmieniająca uchwałę Nr XIX/142/08 z dnia 30 czerwca 2008r Rady Gminy w Tarnowcu w sprawie nadania Statutu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 171. Uchwała Nr XXV/186/08 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 172. Uchwała Nr XXV/187/08 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/108/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok z późn. zm.
 173. Uchwała Nr XXV/188/08 w sprawie: sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 174. Uchwała Nr XXV/189/08 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 175. Uchwała Nr XXV/190/08 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Tarnowiec przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 176. Uchwała Nr XXV/191/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czeluśnica na lata 2008-2015
 177. Uchwała Nr XXV/192/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glinik Polski na lata 2008-2015.
 178. Uchwała Nr XXV/193/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łajsce na lata 2008-2015.
 179. Uchwała Nr XXV/194/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Umieszcz na lata 2008-2015.
 180. Uchwała Nr XXVI/195/09 w sprawie: uchylenia uchwały własnej Nr XXV/190/08 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Tarnowiec przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 181. Uchwała Nr XXVI/196/09 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Tarnowiec przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 182. Uchwała Nr XXVI/197/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło.
 183. Uchwała Nr XXVI/198/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 184. Uchwała Nr XXVI/199/09 w sprawie: zamiaru likwidacji zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce ze stopniowym wygaszaniem polegającym na wstrzymaniu naboru do oddziału zerowego w roku szkolnym 2009/2010 oraz wstrzymaniu naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2010/2011.
 185. Uchwała Nr XXVI/200/09 w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły podstawowej w Nowym Gliniku.
 186. Uchwała Nr XXVI/201/09 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 187. Uchwała Nr XXVI/202/09 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009r.
 188. Uchwała Nr XXVI/203/09 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 189. Uchwała Nr XXVI/204/09 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 190. Uchwała Nr XXVI/205/09 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 191. Uchwała Nr XXVI/206/09 w sprawie: poparcia stanowiska w przedmiocie przebiegu drogi ekspresowej przez teren powiatu strzyżowskiego.
 192. Uchwała Nr XXVI/207/09 w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.
 193. Uchwała Nr XXVII/208/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec.
 194. Uchwała Nr XXVII/209/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 195. Uchwała Nr XXVII/210/09 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.
 196. Uchwała Nr XXVII/211/ 09 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wrocanka na lata 2009-2015
  - Plan Odnowy Miejscowości Wrocanka na lata 2009-2015.
 197. Uchwała Nr XXVII/212/09 w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 198. Uchwała Nr XXVIII/213/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 199. Uchwała Nr XXVIII/214/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 200. Uchwała Nr XXVIII/215/09 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia r. Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce ze stopniowym wygaszaniem polegającym na wstrzymaniu naboru do oddziału zerowego w roku szkolnym 2009/2010 oraz wstrzymaniu naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2010/2011.
 201. Uchwała Nr XXVIII/216/09 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 202. Uchwała Nr XXVIII/217/09 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 203. Uchwała Nr XXVIII/218/09 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n. "Czas na aktywność w Gminie Tarnawiec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII "Program integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1: "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 204. Uchwała Nr XXVIII/219/09 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Czekaja na działalność Wójta Gminy.
 205. Uchwała Nr XXIX/220/09 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Tarnowiec.
 206. Uchwała Nr XXIX/221/09 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/209 w Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 207. Uchwała Nr XXIX/222/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 208. Uchwała Nr XXX/223/09 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.
 209. Uchwała Nr XXX/224/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 210. Uchwała Nr XXX/225/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 211. Uchwała Nr XXX/226/2009 w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
 212. Uchwała Nr XXXI/227/09 w sprawie: powołania radnej w skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec.
 213. Uchwała Nr XXXII/228/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 214. Uchwała Nr XXXII/229/09 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 215. Uchwała Nr XXXII/230/09 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowiec.
 216. Uchwała Nr XXXII/231/09 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.
 217. Uchwała Nr XXXII/232/09 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 218. Uchwała Nr XXXII/233/09 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łubienko na lata 2009-2016.
  - Plan odnowy miejscowości Łubienko.
 219. Uchwała Nr XXXII/234/2009 w sprawie: aplikowania Gminy Tarnowiec o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na realizację projektu pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami rewizyjnymi oraz 6 przepompowni wraz z przyłączami energetycznymi - II etap" oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 220. Uchwała Nr XXXIII/235/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 221. Uchwała Nr XXXIII/236/09 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 222. Uchwała Nr XXXIII/237/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu w zakresie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasło-Zręcin II etap" w ramach Programu Wieloletniego pn. "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011".
 223. Uchwała Nr XXXIII/238/09 w sprawie: założenia cmentarza komunalnego.
 224. Uchwała Nr XXXIII/239/09 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 225. Uchwała Nr XXXIII/240/09 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 226. Uchwała Nr XXXIII/241/09 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n.: "Edukacja przedszkolna szansą na osiągnięcie sukcesów w edukacji szkolnej dla 3-5 latków z terenu Gminy Tarnowiec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej".
 227. Uchwała Nr XXXIII/242/09 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glinik Polski na lata 2009-2016.
 228. Uchwała Nr XXXIV/243/09 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Farma Wiatrowa" w Gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik.
 229. Uchwała Nr XXXIV/244/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 230. Uchwała Nr XXXIV/245/09 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXV/188/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok z późn. zm.
 231. Uchwała Nr XXXIV/246/09 w sprawie: poręczenia kredytu komercyjnego dla Stowarzyszenia Gmin Lokalna Grupa Działania "Nowa Galicja".
 232. Uchwała Nr XXXIV/247/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 233. Uchwała Nr XXXIV/248/09 w sprawie: wyrażenia woli realizacji projektu służącego rewitalizacji i modernizacji lini kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło.
 234. Uchwała Nr XXXIV/249/09 w sprawie: opinii do projektu planu aglomeracji "JEDLICZE" w części dotyczącej terenu Gminy Tarnowiec.
 235. Uchwała Nr XXXIV/250/09 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Glinik na lata 2009-2016.
  - Plan Odnowy Miejscowości Nowy Glinik na lata 2009-2016.
 236. Uchwała Nr XXXIV/251/09 w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnej.
 237. Uchwała Nr XXXIV/252/09 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia w celu komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec.
 238. Uchwała Nr XXXIV/253/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 239. Uchwała Nr XXXIV/254/09 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 240. Uchwała Nr XXXIV/255/09 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
 241. Uchwała Nr XXXIV/256/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 242. Uchwała Nr XXXIV/257/09 w sprawie: zmian zakresu wykonania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 243. Uchwała Nr XXXIV/258/09 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 244. Uchwała Nr XXXIV/259/09 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 245. Uchwała Nr XXXIV/260/09 w sprawie: ustalenia wysokości opłat na cmentarzu komunalnym w Tarnowcu.
 246. Uchwała Nr XXXIV/261/09 w sprawie: ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Tarnowcu.
 247. Uchwała Nr XXXIV/262/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.
 248. Uchwała Nr XXXVI/263/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 249. Uchwała Nr XXXVI/264/09 w sprawie: dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody na 2010 rok.
 250. Uchwała Nr XXXVI/265/09 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 251. Uchwała Nr XXXVI/266/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 252. Uchwała Nr XXXVI/267/09 w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.
 253. Uchwała Nr XXXVI/268/09 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 254. Uchwała Nr XXXVII/269/09 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 255. Uchwała Nr XXXVI/270/09 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 256. Uchwała Nr XXXNII/271/09 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 257. Uchwała Nr XXXNII/272/09 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2010
 258. Uchwała Nr XXXNII/274/09 w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
 259. Uchwała Nr XXXNII/275/09 w sprawie:ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom.
 260. Uchwała Nr XXXVII/276/10 w sprawie: nadania ststutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 261. Uchwała Nr XXXVIII/277/10 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz kosztów podróży służbowych.
 262. Uchwała Nr XXXVIII/278/10 w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tarnowiec Punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 263. Uchwała Nr XXXIX/279/10 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 264. Uchwała Nr XXXIX/280/10 w sprawie: dopłat do ceny 1m3 odprowadzania ścieków.
 265. Uchwała Nr XXXIX/281/10 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 r.
 266. Uchwała Nr XXXIX/282/10 w sprawie: zmiany do Statutu Biblioteki Publicznej w Tarnowcu stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVIII/276/10 Rady Gminy Tarnowiec.
 267. Uchwała Nr XXXIX/283/10 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVI/267/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 268. Uchwała Nr XL/284 w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 269. Uchwała Nr XL/285/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 270. Uchwała Nr XL/286/10 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 271. Uchwała Nr XL/287/10 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki.
 272. Uchwała Nr XL/288/10 w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.
 273. Uchwała Nr XL/289/10 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n.: "Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI, "rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy".
 274. Uchwała Nr XL/290/10 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projekty p.n.: "Droga do kariery" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".
 275. Uchwała Nr XL/291/10 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu na okres powyżej 3 lat. gruntów rolnych.
 276. Uchwała Nr XLI/292/10 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.
 277. Uchwała Nr XLI/293/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 278. Uchwała Nr XLI/294/10 Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
 279. Uchwała Nr XLI/295/10 w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
 280. Uchwała Nr XKI/296/10 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n.: "Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1: "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
 281. Uchwała Nr XLII/297/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 282. Uchwała Nr XLII/298/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 283. Uchwała Nr XLIII/299/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 284. Uchwała Nr XLIII/300/10 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnym przedsięwzięciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 285. Uchwała Nr XLIII/301/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 286. Uchwała Nr XLIII/302/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 287. Uchwała Nr XLIII/303/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 288. Uchwała Nr XLIV/304/10 w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za pierwsze półrocze roku budżetowego.
 289. Uchwała Nr XLIV/305/10 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 290. Uchwała Nr XLIV/306/10 w sprawie: określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tarnowiec oraz jej jednostką organizacyjnym.
 291. Uchwała Nr XLIV/307/10 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym, udzielanej uczniom zamieszkałym na terenie gminy.
 292. Uchwała Nr XLIV/308/10 w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z siedzibą w Rzeszowie.
 293. Uchwała Nr XLIV/309/10 w sprawie: zmiany Uchwały XX/155/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tarnowiec na lata 2008-2015.
 294. Uchwała Nr XLIV/310/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/193/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łajsce na lata 2008-2015.
 295. Uchwała Nr XLIV/311/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/250/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Glinik na lata 2009-2016.
 296. Uchwała Nr XLIV/312/10 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 297. Uchwała Nr XLIV/313/10 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 298. Uchwała Nr XLV/314/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 299. Uchwała Nr XLV/315/10 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej".
 300. Uchwała Nr XLV/316/10 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIII/300/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnym przedsięwzięciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 301. Uchwała Nr XLV/317/10 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV171/05 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnowiec.
 302. Uchwała Nr XLV/318/10 w sprawie: zaopiniowania studium ochrony przeciwpowodziowej.
 303. Uchwała Nr XLV/319/10 w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLIV/304/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za pierwsze półrocze roku budżetowego.
 304. Uchwała Nr XLV/320/10 w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLIV/305/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 305. Uchwała Nr XLVI/321/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 306. Uchwała Nr XLVI/322/10 w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego przez podmioty nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
 307. Uchwała Nr XLVI/323/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 308. Uchwała Nr XLVI/324/10 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 309. Uchwała Nr XLVI/325/10 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 310. Uchwała Nr XLVI/326/10 w sprawie: obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.
 311. Uchwała Nr XLVI/327/10 w sprawie: zamiany nieruchomości.
 312. Uchwała Nr XLVI/328/10 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu specjalnego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych - używanego na potrzeby Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 313. Uchwała Nr XLVI/329/10 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n.: "Czas na lepsze jutro - aktywni i przedsiębiorczy mieszkańcy gminy Tarnowiec" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich".
 314. Uchwała Nr XLVI/330/10 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XLI/294/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2010r. - Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
 315. Uchwała Nr XLVII/331/10 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Uchwały Nr XXV/191/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czeluśnica na lata 2008-2015.
 316. Uchwała Nr XLVII/332/10 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Uchwały Nr XXV/194/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 grudnia 2008 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Umieszcz na lata 2008-2015.
 317. Uchwała Nr XLVII/333/10 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Uchwały Nr XXXIV/250/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Glinik na lata 2009-2016.
 318. Uchwała Nr XLVII/334/10 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Uchwały Nr XXI/165/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Plany Odnowy Miejscowości Gliniczek na lata 2008-2015.
 319. Uchwała Nr XLVIII/335/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 320. Uchwała Nr XLVIII/336/10 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 321. Uchwała Nr XLVIII/337/10 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
 322. Uchwała Nr XLVIII/338/10 w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowiec oraz obowiązujących na terenie gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 323. Uchwała Nr XLVIII/339/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 324. Uchwała Nr XLVIII/340/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 325. Uchwała Nr XLVIII/341/10 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 326. Uchwała Nr XLVIII/342/10 w sprawie: zamiany nieruchomości.
 327. Uchwała Nr XLVIII/343/10 w sprawie: zamiany nieruchomości.
 328. Uchwała Nr XLVIII/344/10 w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości.
 329. Uchwała Nr XLVIII/345/10 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 330. Uchwała Nr XLVIII/346/10 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu na okres powyżej 3 lat gruntu rolnego.
 331. Uchwała Nr XLVIII/347/10 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 28 styczeń 2021 22:48 Bartłomiej Wójcik