1. Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 2. Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddanie w najem.
 3. Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 4. Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.
 5. Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.
 6. Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 7. Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądkowa i Dobrucowa".
 8. Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.
 9. Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 10. Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie: dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014 rok.
 11. Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie: instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.
 12. Zarządzenie Nr 12/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.
 13. Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego na terenie Gminy Tarnowiec.
 14. Zarządzenie Nr 14/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 15. Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.
 16. Zarządzenie Nr 16/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 17. Zarządzenie Nr 17/2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 18. Zarządzenie Nr 18/2014 w sprawie: zmian w planie finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnowiec na rok 2014.
 19. Zarządzenie Nr 19/2014 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 20. Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 21. Zarządzenie Nr 20/2014/A w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zadań realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec.
 22. Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 23. Zarządzenie Nr 22/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 24. Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 25. Zarządzenie Nr 24/2014 w sprawie: przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Tarnowiec
 26. Zarządzenie Nr 25/2014 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 rok.
 27. Zarządzenie Nr 26/2014 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 rok.
 28. Zarządzenie Nr 27/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 29. Zarządzenie Nr 28/2014 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
 30. Zarządzenie Nr 29/2014 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 27/2014 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 31 marca 2014 roku.
 31. Zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 32. Zarządzenie Nr 31/2014 w sprawie: upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
 33. Zarządzenie Nr 32/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 34. Zarządzenie Nr 33/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
 35. Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
 36. Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 37. Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 38. Zarządzenie Nr 37/2014 w sprawie: ustalenia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
 39. Zarządzenie Nr 38/2014 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
 40. Zarządzenie Nr 39/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 41. Zarządzenie Nr 40/2014 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 2013 rok instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu.
 42. Zarządzenie Nr 41/2014 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 2013 rok instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.
 43. Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 44. Zarządzenie Nr 43/2014 w sprawie: ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.
 45. Zarządzenie Nr 44/2014 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem - nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 46. Zarządzenie Nr 45/2014 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek wolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 47. Zarządzenie Nr 46/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 48. Zarządzenie Nr 47/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 49. Zarządzenie Nr 48/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 50. Zarządzenie Nr 49/2014 w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 95/11 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 23.12.2011r. w sprawie określenia warunków i zasad najmu oraz ustalenia stawek czynszu lokali w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec.
 51. Zarządzenie Nr 50/2014 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 52. Zarządzenie Nr 51/2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 53. Zarządzenie Nr 52/2014 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 54. Zarządzenie Nr 53/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 55. Zarządzenie Nr 54/2014 w sprawie: ustalenia średniej gospodarstwa rolnego w Gminie Tarnowiec.
 56. Zarządzenie Nr 55/2014 w sprawie: zmiana budżetu Gminy Tarnowiec ma 2014 rok.
 57. Zarządzenie Nr 56/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 58. Zarządzenie Nr 57/2014 w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2014-2026.
 59. Zarządzenie Nr 58/2014 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących przebudowy i remontów dróg gminnych.
 60. Zarządzenie Nr 59/2014 w sprawie: powołania Komisji do spraw oszacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez powódź na terenie gminy Tarnowiec w dniu 12 lipca 2014 r.
 61. Zarządzenie Nr 60/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 62. Zarządzenie Nr 61/2014 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 63. Zarządzenie Nr 62/2014 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka Szkolna"
 64. Zarządzenie Nr 63/2014 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz w sprawie określenia regulaminu pracy komisji.
 65. Zarządzenie Nr 64/2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 66. Zarządzenie Nr 65/2014 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku.
 67. Zarządzenie Nr 66/2014 w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku.
 68. Zarządzenie Nr 67/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 69. Zarządzenie Nr 68/2014 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 70. Zarządzenie Nr 69/2014 w sprawie: uczestnictwa w wojewódzkim ćwiczeniu kompleksowym pk. "BIESZCZADY 2014".
 71. Zarządzenie Nr 70/2014 w sprawie: udziału formacji gminnych systemu wykrywania i alarmowania w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania.
 72. Zarządzenie Nr 71/2014 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 73. Zarządzenie Nr 73/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 74. Zarządzenie Nr 74/2014 w sprawie: ustanowienia koordynatora i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
 75. Zarządzenie Nr 75/2014 w sprawie: wyznaczenia na rok 2015 podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny.
 76. Zarządzenie Nr 76/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 77. Zarządzenie Nr 77/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
 78. Zarządzenie Nr 78/2014 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 79. Zarządzenie Nr 79/2014 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Giny Tarnowiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
 80. Zarządzenie Nr 80/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 81. Zarządzenie Nr 81/2014 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 76/2014 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 17 października 2014 roku.
 82. Zarządzenie Nr 82/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 83. Zarządzenie Nr 83/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 84. Zarządzenie Nr 84/2014 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
 85. Zarządzenie Nr 85/2014 w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 95/11 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 23.12.2011r. w sprawie określenia warunków i zasad najmu oraz ustalenia stawek czynszu za najem lokali w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec.
 86. Zarządzenie Nr 86/2014 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 87. Zarządzenie Nr 87/2014 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 88. Zarządzenie Nr 88/2014 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 89. Zarządzenie Nr 89/2014 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu na rok 2015.
 90. Zarządzenie Nr 90/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 91. Zarządzenie Nr 91/2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 92. Zarządzenie Nr 92/2014 w sprawie: zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Tarnowiec.
 93. Zarządzenie Nr 93/2014 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż, oddanie w użyczenie wieczyste, dzierżawę lub najem - nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 94. Zarządzenie Nr 94/2014 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 95. Zarządzenie Nr 95/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej o opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizowanie zadania w zakresie pomocy społecznej „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu w roku 2015."
 96. Zarządzenie Nr 96/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 97. Zarządzenie Nr 97/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 98. Zarządzenie Nr 98/2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 99. Zarządzenie Nr 99/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.

Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec jako kierownika urzędu:

 1. Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 2. Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 3. Zarządzenia Nr 03/2014 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnowiec.
 4. Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.
 5. Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 6. Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie: wskazania osób spośród pracowników samorządowych gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych do składu Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Tarnowiec w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 7. Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 8. Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych artykułów piśmienniczych przez pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 luty 2021 15:22 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 luty 2021 15:22 Bartłomiej Wójcik