1. Zarządzenie Nr 01/09 w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 2. Zarządzenie Nr 02/09 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia w miejscowości Łasjce, stanowiącą własność Gminy Tarnowiec.
 3. Zarządzenie Nr 03/09 w sprawie: układu wykonawczego budżetu oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2009 rok.
 4. Zarządzenie Nr 04/09 w sprawie: Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu.
 5. Zarządzenie Nr 5/09 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania p.n. "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Tarnowiec".
  - Załącznik nr 1.
 6. Zarządzenie Nr 06/09 w sprawie: Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 7. Zarządzenie Nr 7/09 w sprawie: norm przydziału środków czystości, odzieży ochronnej oraz herbaty dla pracowników Urzędu Gminy Tarnowiec.
 8. Zarządzenie Nr 08/09 w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Tarnowiec w 2009 roku.
 9. Zarządzenie Nr 09/09 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych będących we władaniu Gminy Tarnowiec.
 10. Zarządzenie Nr 10/09 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości będących we władaniu Gminy Tarnowiec przeznaczonych do dzierżawy i najmu gruntu.
 11. Zarządzenie Nr 11/09 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 12. Zarządzenie Nr 12/09 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łubno Szlacheckie, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 13. Zarządzenie Nr 13/09 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej.
 14. Zarządzenie Nr 14/09 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zadań realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec.
 15. Zarządzenie Nr 15/09 Wójta Gminy Tarnowiec - Szefa Obrony Cywilnej.
 16. Zarządzenie Nr 16 w sprawie: powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy.
 17. Zarządzenie nr 17/09 w sprawie: powołania komisji konkursowej do dokonania oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na realizacje zadań publicznych zalecanych organizacjom pozarządowym oraz określenia regulaminu pracy tej komisji.
 18. Zarządzenie Nr 18/09 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej.
 19. Zarządzenie Nr 19/09 w sprawie: ustanowienia operatora informatycznego do obsługo obwodowej komisji wyborczej.
 20. Zarządzenie Nr 20/09 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2009 rok.
  - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2008 roku.
  - Załącznik nr 1.
  - Załącznik nr 2.
 21. Zarządzenie Nr 21/09 w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy.
 22. Zarządzenie Nr 22/09 w sprawie: zmiany siedziby obwodowej Komisji Wyborczej w stałym obwodzie głosowania Nr 3.
 23. Zarządzenie Nr 23/09 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy.
 24. Zarządzenie Nr 24/09 w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Tarnowiec miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
 25. Zarządzenie Nr 25/09 w sprawie: określenia zasad organizacji pracy placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010.
 26. Zarządzenie Nr 26/09 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 27. Zarządzenie Nr 27/09 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zadań realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec.
 28. Zarządzenie Nr 28/09 w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.
 29. Zarządzenie Nr 29/09 w sprawie: wyznaczenia osoby do wykonania czynności z zakresu prawa pracy wobec pełniącego funkcję Wójta Gminy Tarnowiec.
 30. Zarządzenie Nr 30/09 w sprawie: ustalenia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tarnowiec w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
 31. Zarządzenie Nr 31/09 w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Brzezówce.
 32. Zarządzenie Nr 32/09 w sprawie: powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości poniesionych strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych na terenie Gminy Tarnowiec w wyniku klęsk żywiołowych.
 33. Zarządzenie Nr 33/09 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec przeznaczonych do dzierżawy.
 34. Zarządzenie Nr 34/09 w sprawie: powołania obwodowej komisji wyborczych.
 35. Zarządzenie Nr 35/09 w sprawie: ustalenia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Tarnowiec zarządzonych na dzień 14 czerwca 2009 roku.
 36. Zarządzenie Nr 36/09 w sprawie: odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.
 37. Zarządzenie Nr 3709 w sprawie: odwołania dyrektora Szkoły Zespół Szkół Publicznych im. kard St. Wyszyńskiego w Roztokach.
 38. Zarządzenie Nr 38/09 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej.
 39. Zarządzenie Nr 39/09 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.
 40. Zarządzenie Nr 40/09 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej.
 41. Zarządzenie Nr 41/09 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec przeznaczonej do oddania w najem.
 42. Zarządzenie Nr/42/09 w sprawie: powołania komisji Przetargowej na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem - nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 43. Zarządzenie Nr 43/09 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej.
 44. Zarządzenie Nr 44/09 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Tarnowiec zarządzonych ba dzień 14 czerwca 2009 roku.
 45. Zarządzenie Nr 45/09 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową na zakup podręczników dla dzieci i uczniów z klas I-III szkół podstawowych oraz I gimnazjów, podejmujących naukę w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec w roku szkolnym 2009/2010.
 46. Zarządzenie Nr 46/09 w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 47. Zarządzenie Nr 47/09 w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierowników jednostek i zakładu budżetowego Gminy Tarnowiec.
 48. Zarządzenie Nr 48/09 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Łubno Szlacheckie, Wrocanka, Łubienko, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 49. Zarządzenie Nr 49/09 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 50. Zarządzenie Nr 50/09 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec przeznaczonej do oddania w najem.
 51. Zarządzenie Nr 51/09 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących remontów dróg gminnych.
 52. Zarządzenie Nr 52/09 w sprawie: wykonania przez Gminę Tarnowiec prawa pierwokupu nieruchomości, położonej w Tarnowcu zabudowanej budynkiem dworu Pilińskich oraz pozostałością murowaną po starym dworze Kuropatnickich wpisaną do Rejestru Zabytków Województwa Podkarpackiego pod nr a-77.
 53. Zarządzenie Nr 53/09 w sprawie: powołania Komisji do spraw oszacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez powódź na terenie Gminy Tarnowiec.
 54. Zarządzenie Nr 54/09 w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Tarnowiec.
 55. Zarządzenie Nr 55/09 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.
 56. Zarządzenie Nr 56/09 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Roztokach.
 57. Zarządzenie Nr 57/09 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łubienku.
 58. Zarządzenie Nr 59/09 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Wójta do składania oświadczeń woli w imieniu gminy Tarnowiec w zakresie zarządu mieniem.
 59. Zarządzenie Nr 60/09 w sprawie: powierzenia spraw gminy Tarnowiec Zastępcy Wójta Gminy Tarnowiec.
 60. Zarządzenie Nr 60A/09 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim".
 61. Zarządzenie Nr 60B/09 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli księgozbioru.
 62. Zarządzenie Nr 60C/09 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Wójta do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 63. Zarządzenie Nr 61/09 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy.
 64. Zarządzenie Nr 62/09 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu.
 65. Zarządzenie Nr 64/09 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Domu Ludowego w miejscowości Gąsówka, stanowiącego własność Gminy Tarnowiec.
 66. Zarządzenie Nr 65/09 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy.
 67. Zarządzenie Nr 66/09 w sprawie: wprowadzenia zamiennego dnia wolnego od pracy za dzień 15.08.2009r. w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.
 68. Zarządzenie Nr 67/09 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce.
 69. Zarządzenie Nr 68/09 w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku.
 70. Zarządzenie Nr 69/09 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz w sprawie określenia regulaminu pracy tych komisji.
 71. Zarządzenie Nr 70/09 w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
  - Załącznik Nr 1.
 72. Zarządzenie Nr 70/A/09 w sprawie: obniżenia stawki amortyzacyjnej dla oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji, oraz przepompowni będącej na majątku Gminy Tarnowiec.
 73. Zarządzenie Nr 71/09 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 74. Zarządzenie Nr 72/09 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku.
 75. Zarządzenie Nr 73/09 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.
 76. Zarządzenie Nr 74/09 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Roztokach.
 77. Zarządzenie Nr 75/09 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec przeznaczonej do oddania w najem.
 78. Zarządzenie Nr 76/09 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2009 roku:
  - Informacja
  - Załącznik nr 1
  - Załącznik nr 2
 79. Zarządzenie Nr 78/09 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej.
 80. Zarządzenie Nr 79/09 w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 81. Zarządzenie Nr 80/09 w sprawie: zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy.
 82. Zarządzenie Nr 81/09 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących zadania pn. "Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim".
 83. Zarządzenie Nr 82/09 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej.
 84. Zarządzenie Nr 85/09 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej.
 85. Zarządzenie Nr 86/09 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 86. Zarządzenie Nr 87/09 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.
 87. Zarządzenie Nr 88/09 w sprawie: przygotowania projektu budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
  - Projekt uchwały.
  - Załącznik nr 1.
  - Załącznik nr 2.
  - Załącznik nr 3.
  - Tabela nr 1.
  - Tabela nr 2.
  - Tabela nr 3.
  - Tabela nr 4.
  - Tabela nr 5.
  - Prognoza długu 2009-2019.
  - Uzasadnienie.
 88. Zarządzenie Nr 89/09 w sprawie: zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy.
 89. Zarządzenie Nr 90/09 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej.
 90. Zarządzenie Nr 91/09 w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Tarnowiec regulaminu okresowej oceny pracowników.
 91. Zarządzenie Nr 92/09 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Tarnowiec, Wrocanka, Umieszcz, Glinik Polski, Łajsce, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 92. Zarządzenie Nr 93/09 w sprawie: wprowadzenia zamiennego dnia wolnego od pracy za dzień 26 grudnia 2009r. w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.
 93. Zarządzenie Nr 94/09 zmieniające projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok.
 94. Zarządzenie Nr 95/09 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy.
 95. Zarządzenie Nr 96/09 w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy oraz Planów finansowych z zakresu administracji rządowej.
 96. Zarządzenie Nr 97/09 w sprawie: zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej.
 97. Zarządzenie Nr 98/09 w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.
 98. Zarządzenie Nr 99/09 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej.
 99. Zarządzenie Nr 100/09 w sprawie: upoważnienia do dokonywania okresowej oceny pracy pracowników zatrudnionych na stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.
 100. Zarządzenie Nr 101/09 w sprawie: powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 101. Zarządzenie Nr 102/09 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Tarnowiec do składania wniosków w imieniu gminy Tarnowiec w zakresie ochrony środowiska.
 102. Zarządzenie Nr 103/09 w sprawie: służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 luty 2021 15:27 Bartłomiej Wójcik