Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwala Nr I/1/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec pdf 150.67 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/2/2018 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec pdf 152.64 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/3/2018 w sprawie: ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Rewizyjnej pdf 206.91 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie: ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pdf 213.68 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie: ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury pdf 222.60 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie: ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu pdf 218.34 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec pdf 188.29 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tarnowiec pdf 189.98 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec pdf 194.15 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec pdf 191.69 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec pdf 242.24 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok pdf 5.84 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026 pdf 4.61 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr III/14/2018 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 16.68 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec pdf 4.93 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2018 rok pdf 5.42 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok pdf 3.41 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 1.04 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr III/19/2018 w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec pdf 232.37 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr III/20/2018 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec pdf 354.95 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr III/21/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018 - 2026 pdf 4.31 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 pdf 329.49 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr IV/23/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 1.24 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr IV/24/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019 - 2026 pdf 1.08 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/25/2019 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności pdf 432.93 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/26/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej ,,Łącznik pomiędzy siecią MPGK Jasło a siecią GPGK Tarnowiec’’ pdf 225.94 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/27/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego" w miejscowości Czeluśnica pdf 331.78 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/28/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Tarnowiec a Miastem Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego pdf 951.56 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/29/2019 w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych pdf 221.53 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 5.13 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/31/2019 w sprawie: zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 113766R Tarnowiec-Wrocanka pdf 454.32 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/32/2019 w sprawie: zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 113751R Gliniczek-Roztoki pdf 492.87 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/33/2019 w sprawie: zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 113774R Brzezówka; dz. 255/2 pdf 440.29 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/34/2019 w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2019 pdf 1.61 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/35/2019 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 1.08 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/36/2019 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowiec pdf 197.86 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr V/37/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec pdf 230.54 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VI/38/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej pdf 834.06 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VI/39/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 4.13 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VI/40/2019 zmieniająca uchwałę sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019-2026 pdf 3.75 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VI/41/2019 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec pdf 1.78 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VI/42/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Glinik Polski o numerze ewid. działki 399/4 pdf 203.88 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VI/43/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czeluśnica o numerze ewid. działki 597/2 pdf 201.65 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VI/44/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Glinik Polski o numerze ewid. działki 998/3 pdf 205.21 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VI/45/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Roztoki o numerze ewid. działki 139 pdf 202.96 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VI/46/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gliniczek o numerze ewid. działki 361 pdf 201.55 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VI/47/2019 w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Tarnowiec oraz określenia granic obwodów tych szkół, od dnia 1 września 2019 roku pdf 417.91 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VI/48/2019 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok polegająca na budowie chodnika w km 4+230 - 4+325 w miejscowości Tarnowiec" pdf 770.10 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VII/49/2019 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami" pdf 248.94 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VII/50/2019 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 2.14 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VIII/51/2019 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 4.40 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VIII/52/2019 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec pdf 1.67 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VIII/53/2019 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso pdf 465.23 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VIII/54/2019 w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody 5 szt. drzew gatunku lipa wchodzących w skład "Alei Lipowej" uznanych za pomnik przyrody pdf 246.66 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr VIII/55/2019 w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody pdf 321.50 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr IX/56/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 6.60 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr IX/57/2019 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Farma wiatrowa" w gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik pdf 3.62 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr IX/58/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu części połaci dachowej na budynku Domu Ludowego we Wrocance, z dotychczasowym najemcą pdf 235.42 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr IX/59/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Glinik o numerze ewid. działki 1080 pdf 198.62 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr IX/60/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Sądkowa pdf 240.10 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr IX/61/2019 w sprawie: dopłaty do 1m3 wody, do 1m3 ścieków pdf 281.39 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr X/62/2019 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec wotum zaufania pdf 157.52 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr X/63/2019 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2018 rok pdf 181.04 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr X/64/2019 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok pdf 193.39 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr X/65/2019 w sprawie zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok pdf 1.04 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr X/66/2019 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników pdf 269.13 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XI/67/2019 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec – Jedlicze -Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami" pdf 251.94 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XI/68/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 5.76 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XI/69/2019 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań pdf 230.67 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XI/70/2019 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tarnowiec dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego pdf 3.79 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XI/71/2019 w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników pdf 256.03 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XI/72/2019 w sprawie: przystąpienia Gminy Tarnowiec do realizacji projektu pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Tarnowiec" realizowanego w ramach konkursu grantowego dla projektu „W SIECI BEZ BARIER" realizowanego przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań-Fundacją Nowy Staw w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pdf 390.42 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XII/73/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 2.68 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XII/74/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019-2026 pdf 3.55 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XII/75/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do złożenia wniosku dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej publicznej łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka) w Gminie Jedlicze i Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z mostem na rzece Jasiołce” pdf 243.97 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XII/76/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do złożenia wniosku dofinansowanie na realizacje zadnia pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr. ewid. 387/4, 385/2, 386/4 i 390 w m. Tarnowiec” pdf 227.43 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XII/77/2019 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnie Szlacheckim pdf 239.88 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XII/78/2019 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tarnowiec dla publicznych niepublicznych: szkól, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego pdf 3.64 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XII/79/2019 w sprawie: w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej oczyszczalnią ścieków wraz z przepompowniami i siecią kanalizacyjną, z dotychczasowym Najemcą pdf 241.58 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIII/80/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 4.55 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIII/81/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Nr 113752R Wrocanka – Potakówka" pdf 315.21 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIII/82/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Sądkowa o numerze ewid. działki 256/4 pdf 213.99 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIII/83/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tarnowiec dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego pdf 285.09 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIII/84/2019 w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego wysokość stawek szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec pdf 372.29 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIV/85/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 9.43 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIV/86/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019-2026 pdf 4.48 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIV/87/2019 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeluśnicy pdf 234.79 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIV/88/2019 w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/76/2019 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 września 2019 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Nr 113752R Wrocanka – Potakówka" pdf 328.52 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIV/89/2019 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości pdf 515.98 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIV/90/2019 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg, położonych na terenie gminy Tarnowiec pdf 2.47 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIV/91/2019 w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec pdf 440.41 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIV/92/2019 w sprawie: wyboru ławników na kadencję 2020-2023 pdf 259.25 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIV/93/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wysokości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy pdf 243.15 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XV/94/2019 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec – Jedlicze - Potok w km 2+100- 2+305,4" pdf 225.95 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XV/95/2019 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 5.19 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XV/96/2019 w sprawie: zmiany aglomeracji Tarnowiec pdf 258.38 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XV/97/2019 w sprawie: przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych pdf 973.38 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/98/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 7.39 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/99/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019-2026 pdf 3.75 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/100/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych pdf 246.22 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/101/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń poprzez zakup pojazdu specjalnego dla OSP w Gminie Tarnowiec" pdf 259.55 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/102/2019 w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych pdf 1.33 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/103/2019 w sprawie: utworzenia Samorządowego Żłobka w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec pdf 2.45 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/104/2019 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok pdf 2.63 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/105/2019 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Farna Wiatrowa" w gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik pdf 7.33 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/106/2019 w sprawie: rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w przedmiocie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów pdf 943.22 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVII/107/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności pdf 247.67 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVII/108/2019 w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/103/2019 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec pdf 229.86 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/109/2019 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 9.50 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/110/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019-2026 pdf 3.96 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/111/2019 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec pdf 4.37 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/112/2019 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 17.70 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/113/2019 w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg pdf 683.23 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/114/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy w zakresie usługi polegającej na odławianiu, transportowaniu i umieszczaniu bezdomnych psów w schronisku "Wesoły Kundelek" w Lesku pdf 244.64 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/115/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr XLV/305/2018 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Tarnowiec pdf 472.94 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/116/2019 w sprawie: rozpatrzenia petycji adwokat Renaty Sutor z dnia 18 listopada 2019r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego pdf 424.07 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/117/2019 w sprawie: powołania Komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników pdf 253.90 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/118/2019 w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnowiec na lata 2019 - 2024 z perspektywą do 2026" pdf 191.02 KB Bartłomiej Wójcik
Załącznik nr 1: Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnowiec na lata 2019 - 2024 z perspektywą do 2026 pdf 4.09 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/119/2019 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 pdf 3.23 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/120/2019 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 1.00 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/121/2019 w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnowiec, w roku szkolnym 2019/2020 pdf 183.39 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/122/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy w zakresie usługi polegającej na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Łubno Szlacheckie - Łubno Opace" pdf 236.70 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/123/2019 w sprawie: ustalenia wysokości diety dla radnych Gminy Tarnowiec oraz zasad ich wypłacania pdf 321.18 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XVIII/124/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 3 do Porozumienia Międzygminnego Nr GK.033.2.4.2018.H zawartego w dniu 16 marca 2018r. w Krośnie pomiędzy Gminą Miasto Krosno a Gminą Tarnowiec pdf 8.27 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIX/125/2020 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 5.78 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIX/126/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020-2030 pdf 3.75 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIX/127/2020 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego pdf 234.44 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIX/128/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Tarnowiec nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tarnowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 387/3 pdf 201.28 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIX/129/2020 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 4+750 – 5+107 strona prawa w miejscowości Czeluśnica i Nr 1886R Czeluśnica - Gąsówka w km 0+009 – 0+017 strona lewa w miejscowości Czeluśnica w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika pdf 1.65 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIX/130/2020 w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowy Żłobek w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec pdf 306.58 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIX/131/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/191/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tarnowiec pdf 259.99 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIX/132/2020 w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Tarnowiec przez Urząd Gminy w Tarnowcu pdf 318.82 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XIX/133/2020 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 900.89 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XX/134/2020 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 2.67 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XX/135/2020 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na wypłatę odszkodowań pod regulację pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec;Uchwała Nr XX/135/2020 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na wypłatę odszkodowań pod regulację pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec pdf 220.77 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XX/136/2020 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2020 pdf 1.58 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XX/137/2020 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIX/131/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/191/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tarnowiec pdf 247.36 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXI/138/202 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 3.06 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXI/139/202 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020-2030 pdf 4.13 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXI/140/202 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowościach Dobrucowa i Tarnowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych" pdf 257.62 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXI/141/202 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej pdf 874.27 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXII/142/2020 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 5.71 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXII/143/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020-2030 pdf 3.66 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXII/144/2020 w sprawie: udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle pdf 233.85 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXII/145/2020 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego pdf 227.20 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXII/146/2020 w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Tarnowiec pdf 581.31 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXII/147/2020 w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody drzew gatunku lipa wchodzących w skład "Alei Lipowej"’ uznanych za pomnik przyrody pdf 294.92 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIII/148/2020 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec wotum zaufania pdf 155.40 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIII/149/2020 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2019 rok pdf 165.05 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIII/150/2020 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok pdf 190.06 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIII/151/2020 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 2.24 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIII/152/2020 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Roztoki i Gliniczek’’ pdf 243.52 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIII/153/2020 w sprawie: dopłaty do 1 m3 wody, do 1m3 ścieków pdf 280.87 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIII/154/2020 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec pdf 1.88 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIII/155/2020 w sprawie: przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowiec na lata 2020-2024” pdf 1.38 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIII/156/2020 w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowiec pdf 1.65 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIV/157/2020 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 4.79 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIV/158/2020 w sprawie: przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych pdf 1,012.85 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIV/159/2020 w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec pdf 2.42 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIV/160/2020 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pdf 872.65 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIV/161/2020 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemnościUchwala Nr XXIV/161/2020 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności pdf 616.66 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIV/162/2020 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec pdf 1.93 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIV/163/2020 w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnowiec, w roku szkolnym 2020/2021 pdf 173.70 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIV/164/2020 w sprawie: uznania skargi na działania Wójta Gminy z zasadną pdf 489.71 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXV/165/2020 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 3.42 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXV/166/2020 w sprawie: udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniku Polskim pdf 228.37 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXV/167/2020 w sprawie: udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeluśnicy pdf 229.88 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXV/168/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości Gminy Tarnowiec na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu, oraz odstąpienia odprzetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania pdf 306.83 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXV/169/2020 w sprawie: przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec na lata 2015-2020” pdf 48.24 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXV/170/2020 w sprawie: zmian w uchwale Nr Xll/88/2015 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategicznego Planu Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2016 - 2022 pdf 211.26 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXV/171/2020 w sprawie: przystąpienia do Projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" pdf 345.31 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVI/172/2020 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 7.02 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVI/173/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020-2030 pdf 3.76 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVI/174/2020 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" pdf 520.51 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVI/175/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sądkowa o numerze ewid. działki 233 pdf 206.80 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVI/176/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na bycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tarnowiec o numerze ewid. działki 1316/3 pdf 202.52 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/177/2020 w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu pdf 760.09 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/178/2020 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 11.63 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/179/2020 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020-2030 pdf 3.63 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/180/2020 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Budowa mostu na rzece Jasiołka wraz z dojazdami" pdf 247.83 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/181/2020 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację Projektu pod nazwą: "Modernizacja parku w miejscowości Tarnowiec" pdf 243.59 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/182/2020 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec pdf 222.97 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/183/2020 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy drogi zlokalizowanej na terenie Gminy Tarnowiec, celem złożenia wniosków o dofinansowanie przebudowy drogi z Funduszu Dróg Samorządowych pdf 244.21 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/184/2020 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowościach Dobrucowa i Tarnowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych" pdf 263.93 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/185/2020 w sprawie: przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych pdf 1.02 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/186/2020 w sprawie: sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej pdf 3.56 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXVI/2105/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. pdf 1.08 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/187/2020 w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowy Żłobek w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec pdf 368.45 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/188/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/159/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec pdf 325.66 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/189/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/160/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbiera-nia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pdf 389.18 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/190/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Umieszcz pdf 292.73 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/191/2020 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 4.79 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/192/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020-2030 pdf 3.61 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/193/2020 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia pdf 229.49 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/194/2020 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec pdf 2.54 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXVII/195/2020 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/152/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Roztoki i Gliniczek" pdf 360.91 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXIX/196/2020 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 5.37 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXIX/197/2020 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec pdf 4.41 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXIX/198/2020 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 16.14 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXIX/199/2020 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok pdf 207.65 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXIX/200/2020 w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Tarnowiec pdf 3.39 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXIX/201/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Tarnowiec umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowcu, oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pdf 252.15 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXIX/202/2020 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok pdf 2.78 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXIX/203/2020 w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tarnowiec na rok 2021 pdf 4.35 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXIX/204/2020 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Tarnowiec, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego pdf 391.54 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXIX/205/2020 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 1.04 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXX/206/2021 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 2.71 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXX/207/2021 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok pdf 277.19 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXX/208/2021 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Potakówce pdf 233.77 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXX/209/2021 w sprawie: wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych pdf 476.48 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXX/210/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Łubienko z dotychczasowym dzierżawcą pdf 248.29 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXX/211/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Brzezówka z dotychczasowym dzierżawcą pdf 242.42 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXX/212/2021 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 1,006.30 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXI/213/2021 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 656.98 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXI/214/2021 w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Tarnowiec pdf 25.13 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXII/215/2021 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIX/199/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok pdf 215.45 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXII/216/2021 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 3.97 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXII/217/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021-2030 pdf 3.36 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXII/218/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego, na realizację zadania pn.: „Opracowanie wstępnego studium planistyczno - prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica - Jasło" pdf 821.35 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXII/219/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej pdf 838.66 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXII/220/2021 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2021 pdf 1.73 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXII/221/2021 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 pdf 3.80 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXII/222/2021 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Tarnowiec na lata 2021-2023 pdf 3.00 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXII/223/2021 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy pdf 830.13 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXII/224/2021 w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu pdf 427.39 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXII/225/2021 w sprawie: rozpatrzenia petycji o podjęcie uchwały "w obronie prawdy, godności i wolności człowieka" pdf 747.40 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXII/226/2021 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnowiec pdf 1.28 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIII/227/2021 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 2.71 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIII/228/2021 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021 - 2030 pdf 3.46 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIII/229/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+397 w miejscowości Umieszcz i Glinik Polski” pdf 278.96 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIII/230/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733” pdf 267.59 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIII/231/2021 w sprawie: wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Wrocanka z dotychczasowym dzierżawcą pdf 235.46 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIII/232/2021 w sprawie: wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Wrocanka z dotychczasowym dzierżawcą pdf 236.40 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIII/233/2021 w sprawie: wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Wrocanka z dotychczasowym dzierżawcą pdf 252.00 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIII/234/2021 w sprawie: wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Roztoki z dotychczasowym dzierżawcą pdf 259.68 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIII/235/2021 w sprawie: wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Umieszcz z dotychczasowym dzierżawcą pdf 257.48 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIII/236/2021 w sprawie: wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec z dotychczasowym dzierżawcą pdf 232.07 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIII/237/2021 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy obejmujących pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu pdf 438.58 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIII/238/2021 w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnowiec na lata 2021 – 2026 pdf 45.11 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIV/239/2021 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 1.62 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIV/240/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021 - 2030 pdf 976.68 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIV/241/2021 zmieniająca uchwałę nr XXXIII/230/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733” pdf 55.62 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIV/242/2021 w sprawie: przyjęcia sołectwa Roztoki do "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025" pdf 37.94 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIV/243/2021 w sprawie: przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Roztoki pdf 3.68 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIV/244/2021 w sprawie: rozpatrzenia petycji pdf 153.46 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIV/245/2021 w sprawie: rozpatrzenia petycji pdf 166.83 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIV/246/2021 w sprawie: rozpatrzenia petycji pdf 165.66 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIV/247/2021 w sprawie: przekazania skargi na bezczynność Rady Gminy Tarnowiec do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pdf 244.14 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXV/248/2021 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 2.34 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXV/249/2021 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021 - 2030 pdf 1.01 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXV/250/2021 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego pdf 58.46 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXV/251/2021 w sprawie: ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków pdf 74.07 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXV/252/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w wyższej wysokości pdf 70.04 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXV/253/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Łubienko z dotychczasowym dzierżawcą pdf 55.34 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXV/254/2021 w sprawie: przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach wchodzących w skład Alei Lipowej pdf 98.51 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVI/255/2021 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 1.44 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVI/256/2021 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2021-2030 pdf 1.03 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVI/257/2021 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu pdf 50.21 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVI/258/2021 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXII/218/2021 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 11 marca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego, na realizację zadania pn.: „Opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica - Jasło” pdf 55.26 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVI/259/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego, na realizację zadania pn.: „Opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica - Jasło” pdf 199.50 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVIII/260/2021 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec wotum zaufania pdf 37.09 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVIII/261/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2020 rok pdf 42.45 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVIII/262/2021 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok pdf 58.83 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVIII/263/2021 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 1.27 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVIII/264/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2021-2030 pdf 952.93 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVIII/265/2021 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok pdf 62.41 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVIII/266/2021 w sprawie: przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki’’ na lata 2022-2030 pdf 123.08 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVIII/267/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Wrocanka z dotychczasowym dzierżawcą pdf 71.14 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVIII/268/2021 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności pdf 118.97 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXVIII/269/2021 w sprawie: przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Tarnowiec” pdf 675.25 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIX/270/2021 w sprawie: przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład pdf 98.24 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIX/271/2021 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 942.37 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIX/272/2021 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrucowej pdf 61.08 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIX/273/2021 w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec pdf 269.86 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIX/274/2021 w sprawie: odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec pdf 35.49 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIX/275/2021 w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec pdf 421.76 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XXXIX/276/2021 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec pdf 35.61 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XL/277/2021 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 1.95 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XL/278/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021-2030 pdf 1.08 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XL/279/2021 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowcu w roku szkolnym 2021/2022” pdf 65.60 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XL/280/2021 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowożenie niepełnosprawnych wychowanków i uczniów do placówek oświatowych, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych w roku szkolnym 2021/2022” pdf 70.04 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XL/281/2021 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, gdy dowóz oraz opiekę w czasie dowozu zapewnia Gmina Tarnowiec w roku szkolnym 2021/2022” pdf 66.38 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XL/282/2021 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/270/2021 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie: przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład pdf 66.65 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XL/283/2021 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXVII/180/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 października 2020r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: ,,Budowa mostu na rzece Jasiołka wraz z dojazdami” pdf 60.52 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XL/284/2021 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 października 2020r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi zlokalizowanej na terenie Gminy Tarnowiec, celem złożenia wniosków o dofinansowanie przebudowy drogi z Funduszu Dróg Samorządowych pdf 68.07 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XL/285/2021 w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnowiec, w roku szkolnym 2021/2022 pdf 46.45 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XL/286/2021 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok pdf 55.33 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XL/287/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Wrocanka z dotychczasowym dzierżawcą pdf 60.62 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XL/288/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pdf 71.56 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLI/289/2021 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 2.44 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLI/290/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2021-2030 pdf 1.23 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLI/291/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: Nr 1313R Jasło - ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat; Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny w miejscowości Święcany; Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w miejscowości Brzyska; Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowości Tarnowiec; Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew. - Czermna w miejscowości Opacie” pdf 86.48 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLI/292/2021 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/207/2021 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok pdf 58.68 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLI/293/2021 w sprawie: przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na rok 2021 z uwzględnieniem lat 2019-2020 pdf 296.64 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLI/294/2021 w sprawie: przyjęcia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Tarnowiec’’ pdf 560.94 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLI/295/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Umieszcz pdf 50.54 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLI/296/2021 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec pdf 75.97 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XLII/297/2021 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 2.03 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XLII/298/2021 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości pdf 133.55 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XLII/299/2021 w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów7 własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pdf 64.98 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XLII/300/2021 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec pdf 565.51 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XLII/301/2021 w sprawie: przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych pdf 288.86 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XLII/302/2021 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w uchwale budżetowej na rok 2021 w zakresie usługi polegającej na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w miejscowości Brzezówka w km 2+574 - 3+257” pdf 58.04 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XLII/303/2021 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w miejscowości Brzezówka w km 2+574 - 3+257" pdf 67.52 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIII/304/2021 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 2.57 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIII/305/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2021-2030 pdf 1.06 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIII/306/2021 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości pdf 60.22 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIII/307/2021 w sprawie: przystąpienia Gminy Tarnowiec do Stowa-rzyszenia Związek Samorządów Polskich pdf 550.79 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIII/308/2021 w sprawie: "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok" pdf 619.42 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIII/309/2021 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/182/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 października 2020r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie studium uwarun-kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec pdf 63.56 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIII/310/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łajsce o numerze ewid. działki 93 pdf 48.62 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIII/311/2021 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec pdf 70.58 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIII/312/2021 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wyso-kości diet dla radnych Gminy Tarnowiec oraz zasad ich wypłacania pdf 64.08 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIII/313/2021 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom pdf 84.12 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIII/314/2021 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w uchwale bu-dżetowej na rok 2021 w zakresie wykonania zadania pn.: „Opracowanie dokumenta-cji projektowo - kosztorysowej na budowę PSZOK-u w Tarnowcu” pdf 62.49 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIV/315/2021 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 1.99 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIV/316/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2021-2030 pdf 1.04 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIV/317/2021 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok pdf 60.92 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIV/318/2021 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Roztoki i Gliniczek" pdf 89.30 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIV/319/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Gminy Tarnowiec pdf 203.87 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLV/320/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 931.79 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLV/321/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021 – 2030 pdf 1.03 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLV/322/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022 – 2031 pdf 1.37 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLV/323/2021 w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 6.61 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLV/324/2021 w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Tarnowiec pdf 285.67 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLV/325/2021 w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tarnowiec na rok 2022 pdf 775.91 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLV/326/2021 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 250.04 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XLVI/327/2022 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 1.27 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVI/328/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022 - 2031 pdf 1.04 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVII/329/2022 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 1.27 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVII/330/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022 - 2031 pdf 1.10 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVII/331/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej pdf 189.35 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVII/332/2022 w sprawie: wyrażenia woli na złożenie wniosków w celu pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład pdf 74.16 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVII/333/2022 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji pdf 342.34 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVII/334/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Gliniczek o numerze ewid. dz. 351 z dotychczasowym dzierżawcą pdf 57.98 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVII/335/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Wrocanka o numerach ewid. dz. 165 i 166 z dotychczasowym dzierżawcą pdf 60.66 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVII/336/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Wrocanka o numerze ewid. dz. 202 z dotychczasowym dzierżawcą pdf 52.76 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVII/337/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Sądkowa o numerach ewid. dz. 153/3,153/4,154/3 i 154/4 z dotychczasowym dzierżawcą pdf 54.62 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVII/338/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec o numerze ewid. dz. 164 z dotychczasowym dzierżawcą pdf 57.74 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVII/339/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec o numerze ewid. dz. 167 z dotychczasowym dzierżawcą pdf 54.14 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVII/340/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec o numerach ewid. dz. 81,83, 84/2 i 85/2 z dotychczasowym dzierżawcą pdf 59.07 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVII/341/2022 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2022 pdf 362.48 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVII/342/2022 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 292.82 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVII/343/2022 w sprawie: przystąpienia Gminy Tarnowiec do modułu II programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 pdf 76.94 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVIII/344/2022 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 3.00 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVIII/345/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022 - 2031 pdf 1.14 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVIII/346/2022 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych” pdf 85.35 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVIII/347/2022 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego polegającego na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w km 1+720 - 1+740 w miejscowości Gliniczek dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych” pdf 71.38 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVIII/348/2022 w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Tarnowiec pdf 63.59 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVIII/349/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Gliniczek o numerze ewid. dz. 32 z dotychczasowym dzierżawcą pdf 60.75 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVIII/350/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec o numerze ewid. dz. 581 z dotychczasowym dzierżawcą pdf 60.73 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVIII/351/2022 w sprawie: zmiany uchwały nr XLV/325/2021 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tarnowiec na rok 2022 pdf 881.80 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLVIII/352/2022 w sprawie: przekazania petycji według właściwości pdf 150.52 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIX/353/2022 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 2.37 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIX/354/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022 - 2031 pdf 3.78 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIX/355/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych” pdf 273.30 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIX/356/2022 w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Tarnowiec pdf 2.29 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIX/357/2022 w sprawie: przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Tarnowiec pdf 688.36 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr XLIX/358/2022 w sprawie: wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu tego handlu pdf 1.20 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr L/359/2022 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 1.13 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr L/360/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022 - 2031 pdf 1.04 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr L/361/2022 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej wr formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski w km 2+607 - 2+697 w tym mostu w km 2+657 przez potok Czarny w miejscowości Glinik Polski” pdf 70.89 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr L/362/2022 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pdf 72.79 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr L/363/2022 w sprawie: wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu tego handlu pdf 683.63 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LI/364/2022 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 2.90 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LI/365/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022 – 2031 pdf 1.03 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LI/366/2022 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec” w miejscowości Tarnowiec pdf 65.05 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LII/367/2022 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec wotum zaufania pdf 45.43 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LII/368/2022 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2021 rok pdf 43.33 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LII/369/2022 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok pdf 51.39 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LII/370/2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 1.75 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LII/371/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022 – 2031 pdf 1.11 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LII/372/2022 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności pdf 106.08 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LII/373/2022 w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnowiec, w roku szkolnym 2022/2023 pdf 53.67 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LIII/374/2022 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 2.71 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LIII/375/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022 - 2031 pdf 1.02 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LIII/376/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych pdf 63.28 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LIII/377/2022 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego pdf 62.12 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LIII/378/2022 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowiec w roku szkolnym 2022/2023” pdf 58.54 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LIII/379/2022 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, gdy dowóz oraz opiekę w czasie dowozu zapewnia Gmina Tarnowiec w roku szkolnym 2022/2023” pdf 61.38 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LIII/380/2022 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2023 na realizację zadania zwrotu kosztów' dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek, wychowanków' i uczniów' niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych na rok szkolny 2022/2023 pdf 60.84 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LIII/381/2022 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze – Potok w km 8+550 - 8+917” pdf 65.18 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LIII/382/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej pdf 90.46 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LIV/383/2022 w sprawie: nadania nazwy stadionowi piłkarsko – lekkoatletycznemu pdf 111.13 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LIV/384/2022 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 778.56 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LIV/385/2022 w sprawie: zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej pdf 63.35 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LIV/386/2022 w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec pdf 70.38 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr LV/387/2022 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 4.66 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr LV/388/2022 zmieniająca uchwałę nr L/361/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski w km 2+607 - 2+697 w tym mostu w km 2+657 przez potok Czarny w miejscowości Glinik Polski” pdf 77.27 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr LV/389/2022 zmieniająca uchwałę nr LL/366/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec” w miejscowości Tarnowiec pdf 72.09 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr LV/390/2022 w sprawie: zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Tarnowiec do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu pdf 378.89 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVI/391/2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 607.70 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVI/392/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022 - 2031 pdf 3.51 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVI/393/2022 w sprawie: uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie pdf 274.67 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVII/394/2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 932.15 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVII/395/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022 – 2031 pdf 3.86 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVII/396/2022 w sprawie: przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania: „Przebudowa budynku na powstanie Regionalnego Domu Tradycji Ludowej w Potakówce" pdf 190.98 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVII/397/2022 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec pdf 312.65 KB Bartłomiej Wójcik
Załączniki do Uchwały Nr LVII/397/2022 zip 31.92 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVII/398/2022 w sprawie: przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” pdf 374.77 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVII/399/2022 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Tarnowiec w sezonie 2022/2023” pdf 255.99 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVII/400/2022 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec – Brzezówka w miejscowości Brzezówka w km 2+574-3+257” pdf 300.38 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVIII/401/2022 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2022 rok pdf 683.59 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVIII/402/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022 - 2031 pdf 1.19 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVIII/403/2022 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości pdf 200.87 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVIII/404/2022 w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych pdf 263.89 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVIII/405/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz wysokości stawki za pojemnik o określonej pojemności pdf 275.87 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVIII/406/2022 w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec pdf 345.55 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVIII/407/2022 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pdf 213.84 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVIII/408/2022 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy w zakresie usługi polegającej na odławianiu, transportowaniu i umieszczeniu bezdomnych psów w schronisku „Wesoły Kundelek” w Lesku pdf 190.89 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVIII/409/2022 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tarnowiec pdf 186.26 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVIII/410/2022 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarnowiec pdf 207.85 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVIII/411/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych pdf 239.48 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVIII/412/2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów do placówek oświatowych pdf 187.52 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVIII/413/2022 w sprawie: rozpatrzenie petycji Wójta Gminy Solina pdf 241.85 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVIII/414/2022 zmieniająca Uchwałę Nr XLII/276/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tarnowiec, których właścicielem jest Gmina Tarnowiec udostępnianego dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów pdf 286.85 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVIII/415/2022 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXVI/174/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 września 2020 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację Projektu pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” pdf 190.84 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LVIII/416/2022 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2022 pdf 184.76 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LIX/417/2022 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 369.08 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LIX/418/2022 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022 - 2031 pdf 763.41 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LIX/419/2022 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w uchwale budżetowej Gminy Tarnowiec na rok 2022 w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa chodników przy drogach powiatowych” pdf 188.60 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LIX/420/2022 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w uchwale budżetowej na rok 2022 w zakresie usługi polegającej na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa łącznika drogi gminnej z drogą powiatową w miejscowości Brzezówka” pdf 188.35 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LIX/421/2022 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Roztoki i Gliniczek” pdf 187.93 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LIX/422/2022 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Tarnowiec w sezonie 2022/2023” pdf 212.35 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LIX/423/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/416/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2022 pdf 211.67 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LIX/424/2022 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec pdf 587.23 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LX/425/2022 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 519.91 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LX/426/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2022-2031 pdf 1.00 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LX/427/2022 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023-2032 pdf 1.27 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LX/428/2022 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 6.48 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LX/429/2022 w sprawie: zmiany uchwały Nr LVIII/410/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarnowiec pdf 48.58 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LX/430/2022 w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tarnowiec na lata 2023-2026 pdf 997.13 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LX/431/2022 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 181.57 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LX/432/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/333/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji pdf 130.36 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXII/433/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 1,009.46 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXII/434/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023 - 2032 pdf 3.73 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXII/435/2023 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w km 0+412 – 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka” pdf 205.78 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXII/436/2023 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w miejscowości Wrocanka” pdf 187.68 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXII/437/2023 w sprawie: nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Tarnowiec a miastem Svidnik (Słowacja) pdf 186.20 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXII/438/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pdf 324.73 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXII/439/2023 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec na lata 2021-2030” pdf 4.70 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXII/440/2023 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec pdf 188.38 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXII/441/2023 w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe pdf 1.98 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXII/442/2023 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Tarnowiec pdf 308.20 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXII/443/2023 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 186.12 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXII/444/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie pdf 481.72 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIII/445/2023 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 999.39 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIII/446/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2023-2032 pdf 1.00 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIII/447/2023 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla mieszkańców Ukrainy pdf 183.56 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIII/448/2023 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnik a w ciągu drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec w miejscowości Tarnowiec pdf 504.93 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIII/449/2023 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2023 pdf 322.34 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIII/450/2023 w sprawie: przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy Tarnowiec" pdf 268.30 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIII/451/2023 w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi pdf 212.34 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIII/452/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 pdf 192.14 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIII/453/2023 uchylająca uchwałę Nr LXII/441/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe pdf 184.36 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIV/454/2023 w sprawie: ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków pdf 191.71 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIV/455/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 1.06 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIV/456/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023 - 2032 pdf 1.04 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIV/457/2023 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego pdf 188.93 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIV/458/2023 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w miejscowości Tarnowiec pdf 285.92 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIV/459/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej pdf 496.28 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIV/460/2023 w sprawie: przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec pdf 124.43 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIV/461/2023 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec pdf 262.41 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXV/462/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 571.03 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXV/463/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023 - 2032 pdf 3.63 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXV/464/2023 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowości Tarnowiec” pdf 191.37 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXV/465/2023 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tarnowiec” pdf 190.89 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXV/466/2023 w sprawie: wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej Nr 2410R Łubno Szlacheckie – Łubienko w miejscowości Łubienko pdf 530.18 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXV/467/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec pdf 351.23 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXV/468/2023 w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/333/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji pdf 266.48 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXV/469/2023 w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVIII/406/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec pdf 190.41 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXV/470/2023 w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVIII/407/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2 grudnia 2022r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pdf 192.55 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXV/471/2023 w sprawie: rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeciwdziałania bezdomności zwierząt pdf 249.18 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXVI/472/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 1.27 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXVI/473/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023 - 2032 pdf 3.64 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXVI/474/2023 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łajsce, Łubienko, Łubno - Opace, Łubno Szlacheckie i Nowy Glinik w gminie Tarnowiec pdf 1.64 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXVI/475/2023 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Łajsce, Łubienko, Łubno Opace, Łubno Szlacheckie i Nowy Glinik pdf 188.70 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXVI/476/2023 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych” pdf 192.69 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXVI/477/2023 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022-2030 pdf 8.16 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXVI/478/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Tarnowiec umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Umieszcz, oraz odstąpienia od przetargowego trybu jej zawarcia pdf 189.08 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXVI/479/2023 w sprawie: przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach wchodzących w skład Alei Lipowej pdf 200.44 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXVI/480/2023 w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Tarnowiec pdf 180.16 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXVI/481/2023 w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Tarnowiec pdf 166.03 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXVII/482/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 1.23 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXVII/483/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023 - 2033 pdf 3.69 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXVII/484/2023 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego pdf 190.57 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXVII/485/2023 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 pdf 19.89 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXVII/486/2023 w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowiec pdf 3.66 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXVII/487/2023 w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVIII/406/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec pdf 191.38 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXVII/488/2023 w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVIII/407/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2 grudnia 2022r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pdf 189.53 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXVII/489/2023 zmieniająca uchwałę nr LXV/467/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec pdf 190.95 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXVII/490/2023 w sprawie: wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik – Glinik Polski w miejscowości Glinik Polski pdf 529.99 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwałą Nr LXVIII/491/2023 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec wotum zaufania pdf 183.35 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwałą Nr LXVIII/492/2023 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2022 rok pdf 183.73 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwałą Nr LXVIII/493/2023 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok pdf 187.37 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwałą Nr LXVIII/494/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 552.20 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwałą Nr LXVIII/495/2023 w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Tarnowiec pdf 651.72 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwałą Nr LXVIII/496/2023 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze pdf 412.43 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwałą Nr LXVIII/497/2023 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania pdf 268.02 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwałą Nr LXVIII/498/2023 w sprawie: przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Tarnowiec pdf 268.89 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwałą Nr LXVIII/499/2023 w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników pdf 189.58 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwałą Nr LXVIII/500/2023 w sprawie: rozpatrzenia petycji o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo pdf 252.05 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwałą Nr LXVIII/501/2023 zmieniająca uchwałę nr LXII/435/2023 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizacje zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka w km 0+412-1+320 w miejscowości Tarnowiec i Wrocanka” pdf 217.72 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIX/502/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 659.54 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIX/503/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023 - 2033 pdf 3.65 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIX/504/2023 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec w roku szkolnym 2023/2024” pdf 205.24 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIX/505/2023 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, gdy dowóz oraz opiekę w czasie dowozu zapewnia Gmina Tarnowiec w roku szkolnym 2023/2024” pdf 205.73 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIX/506/2023 zmieniająca uchwałę nr LXII/435/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizacje zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka w km 0+412-1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka” zmienionej Uchwałą nr LXVIII/501/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 czerwca 2023 r. pdf 221.28 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIX/507/2023 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tarnowiec pdf 187.42 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIX/508/2023 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzew gatunku lipa wchodzących w skład „Alei Lipowej” uznanych za pomnik przyrody pdf 191.84 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIX/509/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Glinik o numerze ewid. działki 1220 pdf 185.87 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIX/510/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łubienko o numerze ewid. działki 825 pdf 187.61 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIX/511/2023 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/238/09 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 20.07.2009r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego pdf 211.71 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIX/512/2023 w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Tarnowiec pdf 257.89 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIX/513/2023 w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników pdf 251.37 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXIX/514/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego pn. „Rozbiórka i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 4+547 w miejscowości Czeluśnica” pdf 191.64 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXX/515/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 1.11 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXX/516/2023 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 8+112 – 8+550 w miejscowości Potakówka” pdf 192.96 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXX/517/2023 zmieniająca uchwałę nr LXIX/514/2023 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego pn. „Rozbiórka i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 4+547 w miejscowości Czeluśnica” pdf 222.17 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXX/518/2023 sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Tarnowiec a Miastem Putnok (Węgry) pdf 187.28 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXX/519/2023 w sprawie: zmiany składu osobowego komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury pdf 191.87 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXX/520/2023 w sprawie: wyboru ławników na kadencję 2024-2027 pdf 186.09 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXI/521/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 1.27 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXI/522/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023 – 2033 pdf 3.63 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXI/523/2023 zmieniająca uchwałę nr LXII/436/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w miejscowości Wrocanka” pdf 217.70 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXI/524/2023 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości pdf 187.09 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXI/525/2023 zmieniająca uchwałę nr LXX/516/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 5 września 2023r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 8+112 – 8+550 w miejscowości Potakówka” pdf 220.21 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXI/526/2023 w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Jaśle na kadencję 2024-2027 pdf 250.42 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXII/527/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 1.14 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXII/528/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023 - 2033 pdf 3.65 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXII/529/2023 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Tarnowiec w sezonie 2023/2024” pdf 188.94 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXII/530/2023 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację Projektu pn.: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” pdf 192.30 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXII/531/2023 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest rolniczy z terenu Gminy Tarnowiec" pdf 187.05 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXII/532/2023 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec pdf 1.03 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXII/533/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowcu oraz odstąpienia od przetargowego trybu jej zawarcia pdf 189.49 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXIII/534/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 3.14 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXIII/535/2023 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023 – 2033 pdf 3.65 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXIII/536/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację zadania Gminy pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi Łubno Szlacheckie – Łubno-Opace – Etap II” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o realizacji inwestycji drogowej (ZRID)” pdf 188.90 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXIII/537/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację zadania Gminy pn. „Przebudowa drogi gminnej Łajsce „Cechówki”, numer 113762R, w miejscowości Łajsce” pdf 190.00 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXIII/538/2023 zmieniającą uchwałę nr LXV/464/2023 w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tarnowiec” pdf 217.46 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXIII/539/2023 zmieniającą uchwałę nr LXV/465/2023 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tarnowiec” pdf 195.13 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXIII/540/2023 w sprawie: ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków pdf 200.18 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXIII/541/2023 w sprawie: przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” pdf 374.75 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXIII/542/2023 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w ramach realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodników przy drogach powiatowych” pdf 187.93 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXIV/543/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok pdf 1.37 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXIV/544/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023 - 2033 pdf 3.69 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXIV/545/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2024 - 2034 pdf 3.88 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXIV/546/2023 w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2024 rok pdf 3.90 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXIV/547/2023 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: "Oczyszczanie działki nr ew. 127 w m. Tarnowiec" pdf 187.55 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXIV/548/2023 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w ramach zadania pn.: „Budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Ludowego w Brzezówce na działce nr 422” pdf 190.37 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXIV/549/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych pdf 186.92 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXIV/550/2023 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec pdf 189.51 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXIV/551/2023 w sprawie: określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych pdf 187.50 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXIV/552/2023 w sprawie: zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych pdf 192.08 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXIV/553/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Czeluśnica z dotychczasowym dzierżawcą pdf 188.49 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXIV/554/2023 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. pdf 192.54 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXV/555/2024 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2024 rok pdf 756.92 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXV/556/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2024 - 2034 pdf 3.81 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXV/557/2024 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Tarnowiec na lata 2024 - 2027 pdf 4.92 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXV/558/2024 sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie pdf 432.81 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXV/559/2024 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie pdf 412.61 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXV/560/2024 w sprawie: zmiany uchwały Nr LXXIV/552/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych pdf 180.08 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXV/561/2024 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2024 rok pdf 284.06 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXV/562/2024 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2024 rok pdf 456.75 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXVI/563/2024 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2024 rok pdf 1.32 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXVI/564/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2024 - 2034 pdf 3.81 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXVI/565/2024 w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych pdf 179.52 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXVI/566/2024 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2024 pdf 327.82 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXVI/567/2024 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026 w Gminie Tarnowiec pdf 1,013.96 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXVI/568/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 pdf 192.88 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXVII/569/2024 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2024 rok pdf 1.12 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXVII/570/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2024 - 2034 pdf 3.83 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXVII/571/2024 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizacje projektu pt. "Pomocna dłoń w gminie Tarnowiec" pdf 179.45 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXVIII/572/2024 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2024 rok pdf 616.63 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXVIII/573/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2024 - 2034 pdf 3.64 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXVIII/574/2024 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego pdf 769.23 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXVIII/575/2024 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizacje projektu pn. „Platforma e-usług publicznych w Gminie Tarnowiec” pdf 179.92 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXVIII/576/2024 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łubno Szlacheckie o numerze ewid. działki 470/2 pdf 178.21 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXVIII/577/2024 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łubienko o numerze ewid. działki 493 pdf 177.19 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXVIII/578/2024 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzezówka, Czeluśnica, Dobrucowa, Gąsówka, Gliniczek, Glinik Polski, Potakówka, Roztoki, Sądkowa, Tarnowiec, Umieszcz, Wrocanka w gminie Tarnowiec pdf 769.23 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała Nr LXXVIII/579/2024 w sprawie: szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach ’’Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy Tarnowiec’’ pdf 263.83 KB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 06 lipiec 2021 13:23 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 lipiec 2021 13:25 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09 lipiec 2021 09:37 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09 lipiec 2021 09:40 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09 lipiec 2021 09:45 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09 lipiec 2021 14:05 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 10:24 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 10:30 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:24 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:26 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:29 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:45 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:48 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:55 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 15:07 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 15:10 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 15:13 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 15:18 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 15:20 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 15:26 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 15:38 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 lipiec 2021 08:02 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 lipiec 2021 08:03 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 lipiec 2021 08:05 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 lipiec 2021 08:10 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 lipiec 2021 08:12 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 lipiec 2021 08:15 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 lipiec 2021 08:17 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 lipiec 2021 10:26 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 09:09 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 09:12 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 09:14 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 09:15 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 09:18 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 09:24 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 09:31 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 09:44 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 09:49 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 sierpień 2021 22:08 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 wrzesień 2021 07:55 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 październik 2021 08:08 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27 październik 2021 10:42 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 grudzień 2021 08:05 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 grudzień 2021 11:38 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 grudzień 2021 11:43 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05 styczeń 2022 09:34 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 styczeń 2022 08:57 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 styczeń 2022 21:07 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 marzec 2022 18:43 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 marzec 2022 09:11 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 kwiecień 2022 14:48 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06 maj 2022 10:42 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 czerwiec 2022 10:53 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 lipiec 2022 14:49 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 sierpień 2022 13:19 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 wrzesień 2022 13:18 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 październik 2022 09:45 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 04 listopad 2022 13:44 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 grudzień 2022 10:57 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 grudzień 2022 11:42 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. środa, 07 grudzień 2022 11:44 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 grudzień 2022 11:44 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
środa, 07 grudzień 2022 11:47 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 grudzień 2022 11:47 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 grudzień 2022 12:07 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 grudzień 2022 11:31 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 grudzień 2022 11:34 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 grudzień 2022 11:59 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 styczeń 2023 10:34 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01 luty 2023 15:11 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01 luty 2023 15:20 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24 luty 2023 14:28 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 marzec 2023 13:05 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
środa, 22 marzec 2023 15:08 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 kwiecień 2023 15:21 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 kwiecień 2023 15:22 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 kwiecień 2023 15:32 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 kwiecień 2023 15:46 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 05 maj 2023 08:57 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 05 maj 2023 08:59 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 czerwiec 2023 10:46 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 17 sierpień 2023 12:06 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 18 sierpień 2023 08:51 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 wrzesień 2023 11:19 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 wrzesień 2023 11:44 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 31 październik 2023 11:28 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
wtorek, 31 październik 2023 11:31 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 06 listopad 2023 10:17 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 08:57 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 29 grudzień 2023 10:03 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 29 grudzień 2023 10:07 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 05 luty 2024 12:31 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 marzec 2024 13:11 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 marzec 2024 13:14 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 05 marzec 2024 13:15 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 kwiecień 2024 08:39 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 maj 2024 10:28 Bartłomiej Wójcik