Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 1/2021 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami pdf 320.33 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2021 rok pdf 3.08 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 3/2021 w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Tarnowiec o wartości mniejszej niż 130 000 zł. pdf 4.30 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 4/2021 w sprawie: Ogłoszenia, /organizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec. pdf 1.03 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 5/2021 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do zamiany. pdf 621.11 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 6/2021 w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. pdf 333.50 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 7/2021 w sprawie: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tarnowiec". pdf 1.05 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 8/2021 w sprawie: w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok pdf 443.13 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 9/2021 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2021 roku. pdf 2.92 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 10/2021 w sprawie: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2021 roku pdf 4.16 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 11/2021 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022 pdf 587.40 KB Bartłomiej Wójcik
arządzenie nr 12/2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 pdf 552.14 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 13/2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021r. na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec pdf 969.38 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 14/2021 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem. pdf 695.00 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 15/2021 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę. pdf 890.58 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 16/2021 w sprawie: zmiany budżetu na 2021 rok. pdf 1.11 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 17/2021 w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec 2021 r. pdf 1.89 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 18/2021 w sprawie:powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2021 roku. pdf 2.71 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 19/2021 w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania: „Budowa odcinków linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Tarnowiec" pdf 2.79 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 20/2021 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2021 rok pdf 3.54 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 21/2021 w sprawie: dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2021 rok pdf 446.62 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 22/2021 w sprawie: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2021 roku. pdf 1.93 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 23/2021 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2021 roku. pdf 853.60 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 24/2021 w sprawie: powołania koordynatora oraz zespołu d/s dostępności. pdf 525.73 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 25/2021 w sprawie: zmiany budżetu na 2021 rok. pdf 1.03 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 26/2021 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2021 roku. pdf 488.02 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 27/2021 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Tarnowcu w roku szkolnym 2021/2022 pdf 224.73 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 28/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2018 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczych organizacyjnych Gminy Tarnowiec w jednostkach pdf 279.67 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 29/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku Funduszu Przeciwdziałania COYIIM9 Gminy Tarnowiec na 2021 rok - „Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” pdf 541.13 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 30/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu pdf 4.21 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 31/2021 w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród pracowników i klientów Urzędu Gminy w Tarnowcu. pdf 697.87 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie: przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Tarnowiec za 2020 rok pdf 9.30 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 33/2021 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2020 rok pdf 48.64 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 34/2021 sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2020 rok pdf 1.11 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 35/2021 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2020 rok pdf 1.82 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 36/2021 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 1.80 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 37/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok instytucji kultury -Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu pdf 4.24 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 38/2021 w sprawie: Ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminę Tarnowiec. pdf 1.09 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 39/2021 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2021 rok pdf 1.22 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 40/2021 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 563.10 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 41/2021 w sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Tarnowiec pdf 213.17 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 42/2021 w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród pracowników i klientów Urzędu Gminy w Tarnowcu pdf 783.36 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 43/2021 pdf 0 bytes Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 44/2021 w sprawie: użyczenia środka trwałego stanowiącego własność Gminy Tarnow iec pdf 807.80 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 45/2021 w sprawie: użyczenia środka trwałego stanowiącego własność Gminy Tarnowiec pdf 911.87 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 46/2021 w sprawie: użyczenia środka trwałego stanowiącego w łasność Gminy Tarnowiec pdf 815.69 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 47/2021 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 839.37 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 48/2021 w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród pracowników i klientów Urzędu Gminy w Tarnowcu pdf 735.58 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 49/2021 w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania: „Zagospodarowanie otoczenia szkól publicznych z terenu Gminy Tarnowiec - SP Tarnowiec i SP Łubno Szlacheckie" pdf 2.78 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 50/2021 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2021 rok pdf 2.61 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 51/2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania: „Budowa parkingu ogólnodostępnego przy Urzędzie Gminy w Tarnowcu" pdf 2.75 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 52/2021 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę pdf 234.45 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 53/2021 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 847.43 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 54/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tarnowiec w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.” pdf 210.05 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 55/2021 w sprawie: powołania komisji konkursowej oceniającej zgłoszone prace plastyczne do konkursu pn. „Segregując - śmiecisz mniej” pdf 419.07 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 56/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 1,000.99 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 57/2021 w sprawie: przedstawienia raportu o stanie Gminy Tarnowiec za 2020 rok pdf 4.40 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 58/2021 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 258.37 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 59/2021 w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania: „Termomodernizacja obiektów komunalnych szkół niepublicznych na terenie Gminy Tarnowiec - SP Wrocanka” pdf 539.53 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 60/2021 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec pdf 279.70 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 61/2021 w sprawie: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania: „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Tarnowiec.” pdf 526.60 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 62/2021 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę pdf 168.39 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 63/2021 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w użyczenie pdf 158.22 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 64/2021 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Tarnowiec pdf 310.44 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 65/2021 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2021 rok pdf 1.09 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 66/2021 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 567.69 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 308 428,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 2 756 660,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 551 768,00 zł.” pdf 589.23 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2021 rok pdf 1.04 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2021 rok pdf 443.57 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie NR 70/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizowanie zadania w zakresie pomocy społecznej świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym lub osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec pdf 594.57 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 71/2021 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec. pdf 275.92 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 72/2021 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2021 rok pdf 1.45 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 73/2021 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w użyczenie pdf 284.38 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 74/2021 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę pdf 216.29 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 75/2021 w sprawie: nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle pdf 45.50 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 76/2021 w sprawie: zasad zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkól i placówek, wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych pdf 883.77 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 77/2021 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2021 rok pdf 695.22 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 78/2021 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec pdf 445.51 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 79/2021 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Tarnowiec pdf 282.02 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 80/2021 w sprawie: przekazania samochodu pożarniczego marki Magirus-Deutz w formie darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Gliniku pdf 54.40 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 81/2021 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2021 roku pdf 11.13 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 82/2021 w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku pdf 139.23 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 83/2021 w sprawie: powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pdf 59.32 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 84/2021 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stadionu lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego w Czeluśnicy pdf 153.85 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 85/2021 w sprawie powołania Komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru: robót budowlanych, dostaw i usług pdf 202.80 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 86/2021 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Tarnowiec pdf 207.76 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 87/2021 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia IV przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec pdf 266.75 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 88/2021 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w użyczenie pdf 151.46 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 89/2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu - ETAP I” pdf 575.11 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 90/2021 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 945.93 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 91/2021 w sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Tarnowiec pdf 307.49 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 92/2021 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę pdf 142.38 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 93/2021 w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania: „Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wrocance” pdf 616.31 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 94/2021 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 1,019.83 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 95/2021 w sprawie: powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności pdf 98.93 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 96/2021 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 98/2018 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad i procedur funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Tarnowiec pdf 154.50 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 97/2021 w sprawie: organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Tarnowiec pdf 144.65 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 98/2021 w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Lubno Szlacheckie - Lubno Opace - Etap I” pdf 593.91 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 99/2021 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 714.76 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 100/2021 w sprawie: wprowadzenia procedury pozwalającej ustalić sytuację prawną nieruchomości położonych na terenie Gminy Tarnowiec, w przypadku nieuregulowanej kwestii spadkowej po zmarłym właścicielu pdf 125.80 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 101/2021 w sprawie: przekazania samochodu pożarniczego marki Star 244 w formie darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztokach pdf 371.33 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 102/2021 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2021 rok pdf 2.46 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 102/2021/A w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 339.04 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 103/2021 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w 2021 roku pdf 416.02 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 104/2021 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 875.78 KB Bartłomiej Wójcik
ZARZĄDZENIE Nr 105/2021 w sprawie: przekazania samochodu pożarniczego marki Jelcz PLF300 w formie darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrocance pdf 68.92 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 106/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” pdf 763.78 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 107/2021 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2021 rok pdf 1.78 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 108/2021 w sprawie: Ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec pdf 257.09 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 109/2021 w sprawie: Ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec pdf 272.83 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 110/2021 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2021 rok pdf 1.83 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 111/2021 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Tarnowiec” pdf 206.10 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 112/2021 w sprawie: zmiany budżetu Gminie Tarnowiec na 2021 rok pdf 1.05 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 113/2021 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu na rok 2022 pdf 249.35 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 114/2021 w sprawie: przeprowadzenia kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne w zakresie prawidłowości odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców' na terenie Gminy Tarnowiec pdf 196.65 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 115/2021 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Lubnie Szlacheckim pdf 61.15 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 116/2021 w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2022 rok pdf 8.08 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 117/2021 w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022 – 2031 pdf 1.37 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 118/2021 w sprawie: wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia w latach 2022 - 2025 relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych pdf 50.37 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 119/2021 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2021 rok pdf 1.45 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 120/2021 w sprawie: przygotowania i udziału w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania, w ramach ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL-21” pdf 213.46 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 121/2021 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu e na potrzeby gminy Tarnowiec i jej jednostek organizacyjnych” pdf 221.88 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 122/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowiec w 2022 roku.” pdf 219.54 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 123/2021 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 2.17 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 124//2021 w sprawie : wyznaczenia na rok 2022 podmiotów obowią-zanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny pdf 57.32 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 125/2021 w sprawie: opracowania gminnego Planu Ewakuacji III - go stopnia dla ludności, zwierząt i mienia pdf 210.07 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 126/2021 w sprawie: opracowania „Wieloletniego planu działania w zakresie obrony cywilnej Gminy Tarnowiec na lata 2022 - 2026” pdf 82.27 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 127/2021 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2021 rok pdf 2.09 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 128/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizowanie zadania w zakresie pomocy społecznej „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu w 2022 roku pdf 657.67 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 129/2021 w sprawie: ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na rok 2021 na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” pdf 105.01 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 130/2021 w sprawie uchylenia: Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec Nr 63/2017 z dnia 21.09.2017r. w sprawie określenia zasad powierzenia zadań własnych Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowcu. Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec Nr 65/2020 z dnia 18.06.2020 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu Nr 63/2017 z dnia 21.09.2017 r. w sprawie określenia zasad powierzenia zadań własnych Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowcu pdf 70.37 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 131/2021 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 1.87 MB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
sobota, 06 luty 2021 22:13 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. sobota, 06 luty 2021 22:14 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
sobota, 06 luty 2021 22:32 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 06 luty 2021 22:35 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
sobota, 06 luty 2021 22:37 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
sobota, 06 luty 2021 22:50 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
niedziela, 07 luty 2021 21:58 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 marzec 2021 21:33 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 marzec 2021 21:47 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 marzec 2021 21:52 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 kwiecień 2021 21:58 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 kwiecień 2021 21:59 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 kwiecień 2021 22:02 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 kwiecień 2021 22:05 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 09 kwiecień 2021 21:10 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21 kwiecień 2021 22:26 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 kwiecień 2021 10:48 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 30 kwiecień 2021 14:50 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05 maj 2021 14:30 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 maj 2021 12:41 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 27 maj 2021 09:44 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 lipiec 2021 11:53 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 lipiec 2021 15:05 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 lipiec 2021 13:22 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 lipiec 2021 09:16 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 sierpień 2021 12:01 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 31 sierpień 2021 09:31 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 31 sierpień 2021 09:32 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 wrzesień 2021 08:46 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 wrzesień 2021 08:48 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 17 wrzesień 2021 09:44 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 15 październik 2021 08:07 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
czwartek, 21 październik 2021 22:21 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27 październik 2021 10:50 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 05 listopad 2021 13:49 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15 listopad 2021 14:12 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01 grudzień 2021 09:15 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 grudzień 2021 07:49 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 grudzień 2021 09:48 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05 styczeń 2022 09:14 Bartłomiej Wójcik