Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 1/2024 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu pdf 47.18 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 2/2024 w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2024 rok pdf 1.16 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 3/2024 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Częściowa przebudowa drogi publicznej nr 113753R w miejscowości Umieszcz” pdf 1.07 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 4/2024 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Tarnowiec o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto pdf 4.11 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 5/2024 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec pdf 1.33 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 6/2024 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec pdf 265.61 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 7/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wparcie wniosków realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2024 roku pdf 1.04 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 8/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2024 roku pdf 2.25 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 9/2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizowanie zadania w zakresie pomocy społecznej - świadczenie usług asystencji osobistej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 pdf 570.15 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 10/2024 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec 2024 roku pdf 549.41 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 11/2024 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Czeluśnica i Gąsówka”. pdf 202.54 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 12/2024 w sprawie ustalenia na 2024 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec pdf 2.32 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 13/2024 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025 pdf 160.05 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 14/2024 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych na rok szkolny 2024/2025 pdf 146.03 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 15/2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2024 roku pdf 362.77 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 16/2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2024 roku pdf 500.42 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 17/2024 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. pdf 54.22 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 18/2024 pdf 0 bytes Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 19/2024 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Tarnowiec” pdf 199.14 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 20/2024 w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tarnowcu realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego pdf 52.41 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 21/2024 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2024 roku pdf 178.64 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 22/2024 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2024 rok pdf 944.52 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 23/2024 w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania i korzystania z dokumentu upoważniającego do ulgowych przejazdów wykonywanych przez operatora PGZK-Jasiel Sp z o.o i MKS w Jaśle Sp. z o.o. pdf 299.51 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 24/2024 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2023 roku pdf 79.20 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 25/2024 w sprawie: objęcia mandatu członka Rady Sołeckiej pdf 45.02 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 26/2024 w sprawie: w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. pdf 56.11 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 27/2024 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec pdf 203.29 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 28/2024 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec pdf 175.44 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 29/2024 w sprawie: Ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec pdf 168.00 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 30/2024 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa boiska przyszkolnego w miejscowości Nowy Glinik.” pdf 316.40 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 31/2024 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Tarnowiec pdf 1.81 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 32/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec pdf 543.45 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 33/2024 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami pdf 114.17 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 34/2024 w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pdf 80.65 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 35/2024 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2024 rok pdf 1.61 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 36/2024 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Tarnowcu pdf 48.11 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 37/2024 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Lubnie Szlacheckim pdf 48.56 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 38/2024 w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. pdf 97.73 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 39/2024 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja budynku o funkcji społecznej i dla OSP w miejscowości Wrocanka” pdf 343.09 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 40/2024 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2024 rok pdf 1.97 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 41/2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizowanie zadania w zakresie pomocy społecznej - świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania niesamodzielnej osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej, poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Tarnowiec pdf 575.23 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 42/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2023 rok pdf 431.70 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 43/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2023 rok pdf 971.79 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 44/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu pdf 1.04 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 45/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu pdf 1.05 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 46/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2023 rok pdf 12.35 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 47/2024 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Tarnowiec według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku pdf 2.62 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 48/2024 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec pdf 263.25 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 49/2024 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Tarnowiec pdf 412.56 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 50/2024 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2024 rok pdf 878.62 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 51/2024 w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku pdf 232.54 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 52/2024 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2024 rok pdf 854.56 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 53/2024 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2024 rok pdf 905.99 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 54/2024 w sprawie przyjęcia „Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Tarnowiec, na lata 2024 - 2026” pdf 9.25 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 55/2024 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2020 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Tarnowiec pdf 1.05 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 56/2024 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2024 rok pdf 944.07 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 57/2024 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania należnego Gminie Tarnowiec za nieruchomości przejęte na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 grudnia 2023r. znak: N-VIII.747.2.4.2023 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz” pdf 99.43 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 58/2024 w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku pdf 234.48 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 59/2024 w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. pdf 74.51 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 60/2024 w sprawie: Ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec pdf 365.45 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 61/2024 w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnowcu dla której organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec pdf 472.11 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 62/2024 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami pdf 108.69 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 63/2024 w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. pdf 90.66 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 64/2024 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania należnego Gminie Tarnowiec za nieruchomość przejętą na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 grudnia 2023r. znak: N-VIII.747.2.4.2023 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasio - Nowy Zagórz” pdf 69.71 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 65/2024 w sprawie: w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie Nagrody Wójta Gminy - za wysokie wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia edukacyjne w konkursach przedmiotowych pdf 206.77 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 66/2024 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2024 rok pdf 963.92 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 67/2024 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja dróg na terenie Gminy Tarnowiec w roku 2024” pdf 336.79 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 68/2024 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnowcu pdf 132.40 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 69/2024 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Tarnowiec za 2023 rok pdf 4.75 MB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 styczeń 2024 09:52 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10 styczeń 2024 08:07 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 05 luty 2024 14:15 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 luty 2024 13:27 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 luty 2024 13:36 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 luty 2024 15:23 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 marzec 2024 08:18 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26 marzec 2024 15:20 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 kwiecień 2024 08:41 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 kwiecień 2024 09:04 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 maj 2024 12:51 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 maj 2024 09:10 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 maj 2024 12:01 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27 maj 2024 14:39 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 27 maj 2024 14:40 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06 czerwiec 2024 21:55 Bartłomiej Wójcik