Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec jako organu gminy:

 1. Zarządzenie Nr 1/2012 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonywania zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2012 r.
 2. Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych dla zadań realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec.
 3. Zarządzenie Nr 3/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 4. Zarządzenie Nr 4/2012 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących zadania pn. "Remont budynków Domów Ludowych w Gliniczku i Umieszczu oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingu przy Domu Ludowym w Czeluśnicy".
 5. Zarządzenie Nr 5/2012 w sprawie: powołania komisji konkursowej do dokonania oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na realizacji zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz określenia regulacji pracy tej komisji.
 6. Zarządzenie Nr 6/2012 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i usprawniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2012 r.
 7. Zarządzenie Nr 7/2012 w sprawie: szczególnych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych jednostek kultury oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
 8. Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Tarnowiec - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 07 marca 2012r.
 9. Zarządzenie Nr 9/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 10. Zarządzenie Nr 10/2012 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 11. Zarządzenie Nr 11/2012 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 12. Zarządzenie Nr 12/2012 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2011 rok.
 13. Zarządzenie Nr 13/2012 w sprawie: powołania komisji konkursowej do dokonania oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz określenia regulaminu pracy komisji.
 14. Zarządzenie Nr 14/2012 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 15. Zarządzenie Nr 15/2012 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec
 16. Zarządzenie Nr 16/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 17. Zarządzenie Nr 17/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 18. Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie: określenia zasad organizacji pracy samorządowych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec w roku szkolnym 2012/2013.
 19. Zarządzenie Nr 19/2012 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 20. Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 21. Zarządzenie Nr 21/2012 w sprawie: ścięcia i sprzedaży drzew z nieruchomości mienia wiejskiego wsi Nowy Glinik.
 22. Zarządzenie Nr 22/2012 w sprawie: ścięcia i sprzedaży drzew z nieruchomości mienia wiejskiego wsi Roztoki.
 23. Zarządzenie Nr 23/2012 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 24. Zarządzenie Nr 24/2012 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Łubnie Szlacheckim.
 25. Zarządzenie Nr 25/2012 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Umieszczu.
 26. Zarządzenie Nr 26/2012 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tarnowcu.
 27. Zarządzenie Nr 27/2012 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 28. Zarządzenie Nr 28/2012 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnowiec, położonych w miejscowości Tarnowiec, Wrocanka, Glinik Polski.
 29. Zarządzenie Nr 29/2012 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 30. Zarządzenie Nr 30/2012 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 31. Zarządzenie Nr 31/2012 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 32. Zarządzenie Nr 32/2012 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.
 33. Zarządzenie Nr 33/2012 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu.
 34. Zarządzenie Nr 34/2012 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu.
 35. Zarządzenie Nr 35/2012 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnoweic przeznaczonych do najmu i dzierżawy.
 36. Zarządzenie Nr 36/2012 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu szkół Publicznych w Umieszczu.
 37. Zarządzenie Nr 37/2012 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 38. Zarządzenie Nr 38/2012 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu.
 39. Zarządzenie Nr 39/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 40. Zarządzenie Nr 40/2012 w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnowiec.
 41. Zarządzenie Nr 41/2012 w sprawie: planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2012 rok.
 42. Zarządzenie Nr 42/2012 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu w likwidacji.
 43. Zarządzenie Nr 43/2012 w sprawie: wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna".
 44. Zarządzenie Nr 44/2012 w sprawie: ogłoszenia wykazu działek gruntowych przeznaczonych do najmu, położonych w następujących miejscowościach: Czeluśnica i Łubno Szlacheckie.
 45. Zarządzenie Nr 45/2012 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnowiec, położonych w miejscowości Wrocanka, Glinik Polski.
 46. Zarządzenie Nr 46/2012 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowcu, przeznaczonych do oddania w najem.
 47. Zarządzenie Nr 47/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 48. Zarządzenie Nr 48/2012 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz w sprawie określenia regulaminu pracy tych komisji.
 49. Zarządzenie Nr 49/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 50. Zarządzenie Nr 50/2012 w sprawie: ścięcia i sprzedaży drzew z nieruchomości mienia wiejskiego wsi Łubno Opace.
 51. Zarządzenie Nr 50/2012/A w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 52. Zarządzenie Nr 51/2012 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na najem działki gruntowej położonej w miejscowości Czeluśnica.
 53. Zarządzenie Nr 52/2012 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 54. Zarządzenie Nr 52/2012/A w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, zbudowanej oczyszczalnią ścieków wraz z przepompowniami i siecią kanalizacyjną.
 55. Zarządzenie Nr 53/2012 w sprawie: powołania komisji do przekazania mienia ruchomego i dokumentacji Zespołu Szkół w Łubnie Szlacheckim.
 56. Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie: powołania komisji do przekazania mienia ruchomego i dokumentacji Zespołu Szkół w Tarnowcu.
 57. Zarządzenie Nr 55/2012 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.
 58. Zarządzenie Nr 56/2012 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych Gminnych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.
 59. Zarządzenie Nr 57/2012 w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku.
 60. Zarządzenie Nr 58/2012 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania p.n."Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1 201 353,00 zł."
 61. Zarządzenie Nr 59/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 62. Zarządzenie Nr 60/2012 w sprawie: powołania komisji do przekazania mienia ruchomego i dokumentacji Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 63. Zarządzenie Nr 61/2012 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 64. Zarządzenie Nr 62/2012 w sprawie: ścięcia i sprzedaży drzewa z nieruchomości mienia wiejskiego wsi Czeluśnica.
 65. Zarządzenie Nr 63/2012 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tarnowiec, położonej w miejscowości Glinieczek.
 66. Zarządzenie Nr 64/2012 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec położnych w miejscowościach Glinik Polskim Nowy Glinik, Wrocanka.
 67. Zarządzenie Nr 65/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 68. Zarządzenie Nr 66/2012 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 69. Zarządzenie Nr 67/2012 w sprawie: wyznaczenia dodatkowego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna".
 70. Zarządzenie Nr 67/2012/A w sprawie: ogłoszenia wykazu działki rolnej przeznaczonej do dzierżawy położonej w miejscowości Tarnowiec.
 71. Zarządzenie Nr 67/2012/B w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu mieszczącego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Łajscach.
 72. Zarządzenie Nr 68/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 73. Zarządzenie Nr 69/2012 w sprawie: wyznaczenia na rok 2013 podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny.
 74. Zarządzenie Nr 70/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 75. Zarządzenie Nr 71/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 76. Zarządzenie Nr 72/2012 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnowiec, położonych w miejscowości Glinik Polski, Nowy Glinik.
 77. Zarządzenie Nr 73/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 78. Zarządzenie Nr 74/2012 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec, położonej w miejscowości Wrocanka.
 79. Zarządzenia Nr 75/2012 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec położonej w miejscowości Roztoki, zabudowanej budynkiem byłego "Domu Ludowego w Roztokach".
 80. Zarządzenie Nr 76/2012 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Gminnego Przedszkola w Tarnowcu podczas jego nieobecności.
 81. Zarządzenie Nr 77/2012 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Umieszczu podczas jego nieobecności.
 82. Zarządzenie Nr 78/2012 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy podczas jego nieobecności.
 83. Zarządzenie Nr 79/2012 w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Łajsce.
 84. Zarządzenie Nr 80/2012 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 85. Zarządzenie Nr 81/2012 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 86. Zarządzenie Nr 82/2012 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia weryfikacji Wniosków Mieszkańców o umożliwienie uczestnictwa w Projekcie "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki nr KIK/66 w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
 87. Zarządzenie Nr 83/2012 w sprawie: zmian budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2012 rok.
 88. Zarządzenie Nr 84/2012 w sprawie: zmian budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2012 rok.
 89. Zarządzenie Nr 85/2012 w sprawie: zmian budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2012 rok.
 90. Zarządzenie Nr 85/A/2012 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
 91. Zarządzenie Nr 86/2012 w sprawie: zgłoszenia kandydatury członka Rady Nadzorczej Spółki
 92. Zarządzenie Nr 87/2012 w sprawie: zmian budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2012 rok.
 93. Zarządzenie Nr 88/2012 w sprawie: zmian budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2012 rok.
 94. Zarządzenie Nr 89/2012 w sprawie: powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu
 95. Zarządzenie Nr 90/2012 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 96. Zarządzenie Nr 91/2012 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowcu.
 97. Zarządzenie Nr 92/2012 w sprawie: zmian budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2012 rok.
 98. Zarządzenie Nr 93/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 99. Zarządzenie Nr 94/2012 w sprawie: zatwierdzenia Procedur obsługi dokumentów finansowo-księgowych Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" Nr KIK/66 realizowanego w ramach zwajcarsko-Połskiego Programu Współpracy oraz zatwierdzenia Procedur polityki rachunkowości, wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych oraz zakładowego planu kont dla potrzeb projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" Nr KIK/66 realizowanego w ramach Szwajcarsko-Połskiego Programu Współpracy

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 luty 2021 15:24 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 luty 2021 15:39 Bartłomiej Wójcik