1. Zarządzenie Nr 01/10 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Tarnowiec, Wrocanka, Umieszcz, Glinik Polski, Łajsce, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 2. Zarządzenie Nr 02/10 w sprawie: planu wykonawczego budżetu oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.
 3. Zarządzenie Nr 03/10 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec przeznaczonej do oddania w najem.
 4. Zarządzenie Nr 4/10 w sprawie: wyznaczenia na rok 2010 podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny.
 5. Zarządzenie Nr 5/10 w sprawie: utworzenia na terenie gminy Tarnowiec Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO).
 6. Zarządzenie Nr 6/10 w sprawie: opłat związanych z udostępnianiem informacji publicznej.
 7. Zarządzenie Nr 8/10 wsprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 8. Zarządzenie Nr 09/10 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku Domu Ludowego w Tarnowcu.
 9. Zarządzenie Nr 10/10 Wójta Gminy Tarnowiec - Szefa Obrony Cywilnej.
 10. Zarządzenie Nr 11/10 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Tarnowiec przeznaczonych do oddania w użyczenie.
 11. Zarządzenie Nr 12/10 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, e tym kierownicze stanowiska w Urzędzie Gminy w Tarnowcu oraz wolne urzędnicze stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec.
  - Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowcu oraz na wolne urzędnicze stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec.
 12. Zarządzenie Nr 13/10 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarku Komunalnej w Tarnowcu.
 13. Zarządzenie Nr 14/2010 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły im. H. Sienkiewicz w Łajscach.
 14. Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im M. Kopernika w Brzezówce.
 15. Zarządzenie Nr 16/10 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2009 rok.
 16. Zarządzenie Nr 17/10 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowana i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Tarnowiec, Wrocanka, Umieszcz, Łajsce, stanowiące własność Gminy Tarnowiec.
 17. Zarządzenie Nr 18/10 w sprawie: powołania komisji konkursowej do dokonania oceny ofert i wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz określenia regulaminu pracy tej komisji.
 18. Zarządzenie Nr 19/10 w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Tarnowiec do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 19. Zarządzenie Nr 20/10 w sprawie: zmiany budżetu i planu wykonawczego budżetu Gminy.
 20. Zarządzenie Nr 21/10 w sprawie: ustalenia Regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania i wpłaty ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
 21. Zarządzenie Nr 22/10 w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.
 22. Zarządzenie Nr 23/10 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec przeznaczonych do dzierżawy.
 23. Zarządzenie Nr 24/10 w sprawie: określenia zasad organizacji pracy placówek oświatowych na rok szkolny 2010/2011.
 24. Zarządzenie Nr 25/10 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
 25. Zarządzenie Nr 26/10 w sprawie: wprowadzenia zamiennego dnia wolnego od pracy za dzień 1 maja 2010 rok w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.
 26. Zarządzenie Nr 27/10 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach.
 27. Zarządzenie Nr 28/10 w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
 28. Zarządzenie Nr 29/10 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec przeznaczonych do dzierżawy i najmu.
 29. Zarządzenie Nr 30/10 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 30. Zarządzenie Nr 31/10 w sprawie: ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.
 31. Zarządzenie Nr 32/10 w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego.
 32. Zarządzenie Nr 33/10 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.
 33. Zarządzenie Nr 34/10 w sprawie: powołania Komisji do spraw oszacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych prze powódź na terenie gminy Tarnowiec w dniach 16-20 maja 2010r.
 34. Zarządzenia Nr 35/10 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
 35. Zarządzenie Nr 36/10 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowcu oraz na wolne urzędnicze stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec.
 36. Zarządzenie Nr 37/10 w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
 37. Zarządzenie Nr 38/10 w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Tarnowcu.
 38. Zarządzenie Nr 39/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 39. Zarządzenie Nr 40/10 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce.
 40. Zarządzenie Nr 41/10 w sprawie: powierzenia Pani Magdalenie Biernackiej - Inspektorowi obowiązków Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu oraz udzielenia Pani Magdalenie Biernackiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem tego Zakładu.
 41. Zarządzenie Nr 42/10 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 42. Zarządzenie Nr 43/10 w sprawie: zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Gliniku Polskim powołanej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów uzupełniających do Senaty Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
 43. Zarządzenie Nr 44/10 w sprawie: zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w łubnie Szlacheckim powołanej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów uzupełniających do Senaty Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
 44. Zarządzenie Nr 45/10
 45. Zarządzenie Nr 46/10 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.
 46. Zarządzenie Nr 47/10 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.
 47. Zarządzenie Nr 48/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 48. Zarządzenie Nr 49/10 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 49. Zarządzenie Nr 50/10 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.
 50. Zarządzenie Nr 51/10 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową na zakup podręczników dla dzieci i uczniów z klas I-III szkół podstawowych, klas II gimnazjów oraz dla uczniów niepełnosprawnych, podejmujących naukę w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec w roku szkolnym 2010/2011.
 51. Zarządzenie Nr 52/10 w sprawie: ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.
 52. Zarządzenie Nr 53/10 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.
 53. Zarządzenie nr 55/10 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 54. Zarządzenie Nr 56/10 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w placówkach oświatowych powadzonych przez Gminę Tarnowiec, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz w sprawie określenia pracy tych komisji.
 55. Zarządzenie Nr 57/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec ma 201o rok.
 56. Zarządzenie Nr 58/10 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Tarnowiec, Wrocanka, Umieszcz, Łąjsce, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 57. Zarządzenie Nr 58A/10 w sprawie: powołania komisji konkursowej do dokonania oceny oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych organizacją pozarządowym oraz określenia regulaminu pracy komisji.
 58. Zarządzenie Nr 59/10 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych Gminnych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku.
 59. Zarządzenie Nr 60/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 60. Zarządzenie Nr 61/10 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.
 61. Zarządzenie Nr 62/10 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 62. Zarządzenie Nr 63/10 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.
 63. Zarządzenie Nr 64/10 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gliniku Polskim.
 64. Zarządzenie Nr 65/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 65. Zarządzenie Nr 66/10 w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Tarnowiec do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 66. Zarządzenie Nr 67/10 w sprawie: przeznaczenia di obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, użytkowaniem oraz służebnością gruntową.
 67. Zarządzenie Nr 68/10 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem.
 68. Zarządzenie Nr 69/10 w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
 69. Zarządzenie Nr 70/10 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.
 70. Zarządzenie Nr 71/10 w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.
 71. Zarządzenie Nr 72/10 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.
 72. Zarządzenie Nr 73/10 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.
 73. Zarządzenie Nr 74/10 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 74. Zarządzenie Nr 75/10 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 75. Zarządzenie Nr 76/10 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.
 76. Zarządzenie Nr 79/10 w sprawie: zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Łubno Szlacheckie.
 77. Zarządzenie Nr 80/10 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Roztokach.
 78. Zarządzenie Nr 81/10 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.
 79. Zarządzenie Nr 82/10 w sprawie powołania lidera gminnego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
 80. Zarządzenie Nr 83/10 w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Tarnowiec.
 81. Zarządzenie Nr 84/10 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Wójta do składania oświadczeń woli w imieniu gminy Tarnowiec w zakresie zarządu mieniem.
 82. Zarządzenie Nr 85/10 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Wójta do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 83. Zarządzenie Nr 86/10 w sprawie: powierzenia prowadzenia spraw gminy Tarnowiec Zastępcy Wójta Gminy Tarnowiec.
 84. Zarządzenie Nr 87/10 w sprawie: wprowadzenia zamiennego dnia wolnego od pracy za dzień 25 grudnia 2010 r. w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.
 85. Zarządzenie Nr 89/10 w sprawie: wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Tarnowiec.
 86. Zarządzenie Nr 90/10 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.
 87. Zarządzenie Nr 91/10 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.
 88. Zarządzenie Nr 92/10 w sprawie: powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 89. Zarządzenie Nr 95/2010 w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych artykułów piśmienniczych przez pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 90. Zarządzenie Nr 96/2010 w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Tarnowiec.
 91. Zarządzenie Nr 97/2010 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Tarnowiec do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Tarnowiec określonych spraw gminy.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 luty 2021 15:26 Bartłomiej Wójcik