1. Uchwała Nr I/1/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
 2. Uchwała Nr I/2/10 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.
 3. Uchwała Nr II/3/10 w sprawie: ustalenia liczby i nazw Stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Uchwała Nr II/4/10 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego.
 5. Uchwała Nr II/5/10 w sprawie: powołania Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego.
 6. Uchwała Nr II/6/10 w sprawie: powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego.
 7. Uchwała Nr II/7/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec.
 8. Uchwała Nr II/8/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec.
 9. Uchwała Nr II/9/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.
 10. Uchwała Nr II/10/10 w sprawie: powołania doraźnej Komisji ds. reorganizacji sieci placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 11. Uchwała Nr II/11/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. reorganizacji sieci placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 12. Uchwała Nr III/12/10 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 13. Uchwała Nr III/13/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 14. Uchwała Nr III/14/10 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2010 roku.
 15. Uchwała Nr III/15/10 w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr XII/126/99 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 13 grudnia 1999 r.
  - Załączniki
 16. Uchwała Nr III/16/10 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarnowiec - w gminie Tarnowiec. - stwierdzono nieważność uchwały
 17. Uchwała Nr III/17/10 w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 18. Uchwała Nr III/18/10 w sprawie: dopłaty do ceny 1 m3 dostarczanej wody na 2011 r.
 19. Uchwała Nr III/19/10 w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 20. Uchwała Nr III/20/10 w sprawie: nadania statutu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 21. Uchwała Nr III/21/10 w sprawie: zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/276/10 RADY GMINY TARNOWIEC z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowcu.
 22. Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzezówce.
 23. Uchwała Nr IV/23/11 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łubienku.
 24. Uchwała Nr IV/24/11 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.
 25. Uchwała Nr IV/25/11 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim.
 26. Uchwała Nr IV/26/11 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wrocance.
 27. Uchwała Nr IV/27/11 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Roztokach.
 28. Uchwała Nr IV/28/11 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na rok 2011.
 29. Uchwała Nr IV/29/11 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 30. Uchwała Nr IV/30/11 w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 31. Uchwała Nr IV/31/11 w sprawie: nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 32. Uchwała Nr IV/32/11 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Wiewióry na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.
 33. Uchwała Nr V/33/2011 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 34. Uchwała Nr V/34/2011 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 35. Uchwała Nr V/35/2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu w zakresie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasło - Zręcin II etap" w ramach Programu Wieloletniego pn. "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011"
 36. Uchwała Nr V/36/2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu w zakresie realizacji zadania pn. "Odbudowa dróg w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych".
 37. Uchwała Nr V/37/2011 w sprawie: uchwalanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2011.
 38. Uchwała nr V/38/2011 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sprzątania spisów inwentaryzacyjnych mienia w celu komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec.
 39. Uchwała Nr V/39/2011 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 40. Uchwała Nr V/40/2011 w sprawie: uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok".
 41. Uchwała Nr V/41/2011 w sprawie: zatwierdzenia zmiany do Uchwały Nr XLVII/331/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Uchwały Nr XXV/191/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czeluśnica na lata 2008-2015.
 42. Uchwała Nr VI/42/2011 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 43. Uchwała Nr VI/43/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 44. Uchwała Nr VI/44/2011 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014.
 45. Uchwała Nr VI/45/2011 w sprawie: trybu sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 46. Uchwała Nr VI/46/2011 w sprawie: określenia zasad nabywania, zdobywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.
 47. Uchwała Nr VI/47/2011 w sprawie: zmian do uchwały Nr V/34/2011 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec z dnia 28 lutego 2011 w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 48. Uchwała Nr VI/48/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 49. Uchwała Nr VI/49/2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło.
 50. Uchwała Nr VII/50/2011 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gliniku Polski.
 51. Uchwała Nr VII/51/2011 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.
 52. Uchwała Nr VII/52/2011 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Roztokach.
 53. Uchwała Nr VII/53/2011 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego we Wrocance.
 54. Uchwała Nr VII/54/2011 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa podkarpackiego opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gliniku Polskim.
 55. Uchwała Nr VIII/55/2011 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce.
 56. Uchwała Nr VIII/56/2011 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku.
 57. Uchwała Nr VIII/57/2011 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.
 58. Uchwała Nr VIII/58/2011 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gliniku Polskim.
 59. Uchwała Nr VIII/59/2011 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. Jana Kantego we Wrocance.
 60. Uchwała Nr VIII/60/2011 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej w Roztokach.
 61. Uchwała Nr VIII/61/2011 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarnowiec - w gminie Tarnowiec.
  - Załączniki
 62. Uchwała Nr IX/62/2011 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 63. Uchwała Nr IX/63/2011 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tarnowiec.
 64. Uchwała Nr IX/64/2011 w sprawie: dopłaty do 1m3 wody, do 1m3 ścieków.
 65. Uchwała Nr IX/65/2011 w sprawie: przystąpienia do realizacji Projektu Nr SPPW/P/2.1.2/09/15 pn. "Instalacje systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy należących do Związku Gminy Dorzecza Wisłoki.
 66. Uchwała Nr X/66/2011 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
 67. Uchwała Nr X/67/2011 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
 68. Uchwała Nr X/68/2011 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 69. Uchwała Nr X/69/2011 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 70. Uchwała Nr X/70/2011 w sprawie: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 71. Uchwała Nr X/71/2011 w sprawie: ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonania obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez Gminę Tarnowiec na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 27 października 2002 r. Referendum gminnym.
 72. Uchwała Nr X/72/2011 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/31/11 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 73. Uchwała Nr X/73/2011 w sprawie: powołania zespołu do wyboru ławników.
 74. Uchwała Nr XI/74/2011 w sprawie: zmian zakresu wykonania przedsięwzięcia pn. "PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej".
 75. Uchwała Nr XI/75/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 76. Uchwała Nr XI/76/2011 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 77. Uchwała Nr XI/77/2011 w sprawie: zmian do uchwały Nr X/69/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 78. Uchwała Nr XI/78/2011 w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 79. Uchwała Nr XI/79/2011 w sprawie: opłat pobieranych za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec.
 80. Uchwała Nr XI/80/2011 w sprawie: ustalenia trybu i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania. - stwierdzono nieważność uchwały.
 81. Uchwała Nr XI/81/2011 w sprawie: zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 82. Uchwała Nr XI/82/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na nawiązanie przez Gminę Tarnowiec współpracy z Gminą Raliwka w obwodzie lwowskim na Ukrainie.
 83. Uchwała Nr XII/83/2011 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 84. Uchwała Nr XII/84/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 85. Uchwała Nr XII/85/2011 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 86. Uchwała Nr XIII/86/2011 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 87. Uchwała Nr XIII/87/2011 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 88. Uchwała Nr XIII/88/2011 w sprawie: wyboru ławników na kadencję 2012-2015.
 89. Uchwała Nr XIII/89/2011 w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Jasło w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2011/2012.
 90. Uchwała Nr XIV/90/2011 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 91. Uchwała nr XIV/91/2011 w sprawie: obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 92. Uchwała Nr XIV/92/2011 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 93. Uchwała Nr XIV/93/2011 w sprawie: stawek podatku od środków transportu.
 94. Uchwała Nr XIV/94/2011 w sprawie: wzrostu deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
 95. Uchwała Nr XIV/95/2011 w sprawie: ustalenia wysokości opłat na cmentarzu komunalnym w Tarnowcu.
 96. Uchwała Nr XIV/96/2011 w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowiec.
 97. Uchwała Nr XIV/97/2011 w sprawie: pozbawienia statutu pomnika przyrody 4 drzew gatunku lipa wchodząca w skład "Alei Lipowej" uznanych za pomnik przyrody.
 98. Uchwała Nr XIV/98/2011 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 99. Uchwała Nr XV/99/2011 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 100. Uchwała Nr XV/100/2011 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 101. Uchwała Nr XV/101/2011 w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 102. Uchwała Nr XV/102/2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno.
 103. Uchwała Nr XV/103/2011 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/93/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 104. Uchwała nr XV/104/2011 w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
 105. Uchwała Nr XV/105/2011 w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
 106. Uchwała Nr XVI/106/2011 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 107. Uchwała Nr XVI/107/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 108. Uchwała Nr XVI/108/2011 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomani na rok 2012.
 109. Uchwała Nr XVI/109/2011 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 110. Uchwała Nr XVI/110/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Tarnowiec do uczestnictwa w charakterze partnera w celu współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu składanego na dofinansowanie w ramach konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2011.
 111. Uchwała Nr XVI/111/2011 w sprawie: przekazania zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Jasło.
 112. Uchwała Nr XVI/112/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Jasło dotyczącego przejęcia zadań z zakresu oświaty.
 113. Uchwała Nr XVII/113/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec.
 114. Uchwała Nr XVII/114/2012 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
 115. Uchwała Nr XVII/115/2012 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 116. Uchwała Nr XVIII/116/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 117. Uchwała Nr XIX/117/2012 w sprawie: zmian zakresu wykonania przedsięwzięcia pn. "PseAP Podkarpacki System e-Administracji"
 118. Uchwała Nr XIX/118/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 119. Uchwała Nr XIX/119/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 120. Uchwała Nr XIX/120/2012 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w 2012 roku.
 121. Uchwała Nr XIX/121/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 122. Uchwała Nr XIX/122/2012 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n.: "Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1: "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
 123. Uchwała Nr XIX/123/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 124. Uchwała Nr XIX/124/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 125. Uchwała Nr XIX/125/2012 w sprawie: ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych Radnego Gminy Tarnowiec.
 126. Uchwała Nr XIX/126/2012 w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 127. Uchwała Nr XIX/127/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z Zarządem Gminy Jedlicze zawartego w dniu 4 maja 1993r.
 128. Uchwała Nr XIX/128/2012 w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Umieszczu.
 129. Uchwała Nr XIX/129/2012 w sprawie: przystąpienia do opracowania Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Farma wiatrowa" w gminie Tarnowiec w miejscowości: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik.
 130. Uchwała Nr XX/130/2012 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tarnowiec.
 131. Uchwała Nr XX/131/2012 w sprawie: dopłaty do 1m3 wody, do 1m3 ścieków.
 132. Uchwała Nr XX/132/2012 w sprawie: zmiany uchwały Nr X/7/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości z wykonanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przyjętych przez Gminę Tarnowiec na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 27 października 2002 r. Referendum gminnym,
 133. Uchwała Nr X133/2012 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w 2012 roku.
 134. Uchwała Nr XX/134/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezterminowym na okres powyżej 10 lat gruntu rolnego.
 135. Uchwała Nr XX/135/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 10 lat części działek, stanowiących drogi nie posiadające statusu dróg publicznych.
 136. Uchwała Nr XX/136/2012 w sprawie: wyrażania zgody na zbycie nieruchomości.
 137. Uchwała Nr XXI/137/2012 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
 138. Uchwała Nr XXI/138/2012 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
 139. Uchwałą Nr XXI/139/2012 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 140. Uchwała Nr XXI/140/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 141. Uchwałą Nr XXI/141/2012 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 142. Uchwała Nr XXI/142/2012 w sprawie: likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 143. Uchwała Nr XXI/143/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 144. Uchwała Nr XXI/144/2012 w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości.
 145. Uchwała Nr XXII/145/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 146. Uchwała Nr XXII/146/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
  - Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
  - Załącznik nr 2
 147. Uchwała Nr XXII/147/2012 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/139/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego
 148. Uchwałą Nr XXII/148/2012 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/144/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości.
 149. Uchwała Nr XXII/149/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 150. Uchwała Nr XXII/150/2012 w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Nauka i zabawa z indywidualizacją" nr POKL.09.01.02-18-002/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 151. Uchwała Nr XXII/151/2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Łubienko i Łajsce w gminie Tarnowiec.
 152. Uchwała Nr XXII/152/2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łajsce, Łubno Szlacheckie i Łubno Opace w gminie Tarnowiec.
 153. Uchwała Nr XXII/153/2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "FARMA WIATROWA" w Gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik.
 154. Uchwała Nr XXII/154/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie między stronami umowy najmu na czas nieoznaczony.
 155. Uchwała Nr XXIII/155/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 156. Uchwała Nr XXIII/156/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w roku 2013 dla projektu pn.: "Jasielska strefa usług publicznych".
 157. Uchwała Nr XXIII/157/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 158. Uchwała Nr XXIII/158/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 159. Uchwała Nr XXIV/159/2012 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 160. Uchwała Nr XXIV/160/2012 w sprawie: zmian zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. "PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej".
 161. Uchwała Nr XXIV/161/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie; uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
  - Załącznik Nr 1.
  - Załącznik Nr 2.
 162. Uchwała Nr XXIV/162/2012 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 163. Uchwała Nr XXIV/163/2012 w sprawie: zmian uchwały Nr XX/134/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 10 lat gruntu rolnego.
 164. Uchwała Nr XXV/164/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 165. Uchwała Nr XXV/165/2012 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 166. Uchwała Nr XXV/166/2012 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
  Status uchwały: nieobowiązująca.
 167. Uchwała Nr XXV/167/2012 w sprawie: podziału gminy Tarnowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 168. Uchwała Nr XXV/168/2012 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Umieszczu.
 169. Uchwała Nr XXV/169/2012 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/139/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 170. Uchwała Nr XXV/170/2012 w sprawie: zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVIII/276/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowcu.
 171. Uchwała Nr XXVI/171/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 172. Uchwała Nr XXVI/172/2012 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 173. Uchwała Nr XXVI/173/2012 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
 174. Uchwała Nr XXVI/174/2012 w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Tarnowiec, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
 175. Uchwała Nr XXVI/175/2012 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawiki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
 176. Uchwała Nr XXVI/176/2012 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 177. Uchwała Nr XXVI/177/2012 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec.
  Status uchwały: nieobowiązująca.
 178. Uchwała Nr XXVI/178/2012 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 179. Uchwała Nr XXVI/179/2012 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/139/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 180. Uchwała Nr XXVI/180/2012 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
 181. Uchwała Nr XXVI/181/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 182. Uchwała Nr XXVI/182/2012 w sprawie: określenia zasad znoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Tarnowiec.
 183. Uchwała Nr XXVII/183/2012 w sprawi: podziału Gminy Tarnowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 184. Uchwała Nr XXVII/184/2012 w sprawie: zgłoszenia kandydatury członka Rady Nadzorczej Spółki.
 185. Uchwała Nr XXVII/185/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 186. Uchwała Nr XXVIII/186/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 187. Uchwała Nr XXVIII/187/2012 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 188. Uchwała Nr XXVIII/188/2012 w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
 189. Uchwała Nr XXVIII/189/2012 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
 190. Uchwała Nr XXVIII/190/2012 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 191. Uchwała Nr XXVIII/191/2012 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec.
 192. Uchwała XXIX/192/2013 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 193. Uchwała XXIX/193/2013 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec.
 194. Uchwała XXIX/194/2013 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 195. Uchwała XXIX/195/2013 w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tarnowiec, których właścicielem jest Gmina Tarnowiec udostępnionego dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 196. Uchwała XXIX/196/2013 w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 197. Uchwała Nr XXX/197/2013 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom.
 198. Uchwała Nr XXX/198/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 199. Uchwała Nr XXX/199/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013-2020
 200. Uchwały Nr XXX/200/2013 w sprawie: uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.
 201. Uchwała Nr XXX/201/2013 w sprawie: przekazania zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Jasło.
 202. Uchwała Nr XXXI/202/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 203. Uchwała Nr XXXI/203/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013 - 2020.
 204. Uchwała Nr XXXI/204/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 205. Uchwała Nr XXXI/205/2013 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec.
 206. Uchwała Nr XXXI/206/2013 w sprawie: przyjęcia przez Gminę Tarnowiec zadania Wojewody Podkarpackiego w zakresie administracji rządowej, dotyczącego wykonania prac renowacyjno-odtworzeniowych oraz utrzymania cmentarza wojennego Nr 19 w Tarnowcu.
 207. Uchwała Nr XXXI/207/2013 w sprawie: przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2011-2016.
 208. Uchwała Nr XXXII/208/2013 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 209. Uchwała Nr XXXII/209/2013 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 210. Uchwała Nr XXXII/210/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 211. Uchwała Nr XXXII/211/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013-2020.
 212. Uchwała Nr XXXII/212/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 213. Uchwała Nr XXXII/213/2013 w sprawie: dopłaty do 1 m3 wody, do 1 m3 ścieków.
 214. Uchwała Nr XXXII/214/2013 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tarnowiec.
 215. Uchwała Nr XXXII/215/2013 w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 216. Uchwała Nr XXXII/216/2013 w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 217. Uchwała Nr XXXII/217/2013 w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli o oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 218. Uchwała Nr XXXII/218/2013 w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości.
 219. Uchwała Nr XXXIII/219/2013 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.
 220. Uchwała Nr XXXIII/220/2013 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
 221. Uchwała Nr XXXIII/221/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Tarnowiec z Gminą Krosno w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przeprowadzenia odpadów komunalnych.
 222. Uchwała Nr XXXIII/222/2013 w sprawie: udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle.
 223. Uchwała Nr XXXIII/223/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy przy realizacji projektu pn. "Jasielska Strefa Usług Publicznych".
 224. Uchwała Nr XXXIII/224/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 225. Uchwała Nr XXXIII/225/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013-2020.
 226. Uchwała Nr XXXIII/226/2013 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 227. Uchwała Nr XXXIII/227/2013 w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 228. Uchwała Nr XXXIII/228/2013 uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Farma wiatrowa" w gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik.
  - Załączniki do uchwały Nr XXXIII/228/2013.
 229. Uchwała Nr XXXIII/229/2013 w sprawie: powierzenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Tarnowiec.
 230. Uchwała Nr XXXIV/230/2013 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Umieszczu.
 231. Uchwała Nr XXXIV/231/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 232. Uchwała Nr XXXIV/232/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013-2020.
 233. Uchwała Nr XXXIV/233/2013 w sprawie: przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Gąsówka.
 234. Uchwała Nr XXXV/234/2013 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 235. Uchwała Nr XXXV/235/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 236. Uchwała Nr XXXVI/236/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 237. Uchwała nr XXXVI/237/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013-2020.
 238. Uchwała nr XXXVI/238/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/208/2013 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 239. Uchwała Nr XXXVI/239/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/209/2013 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 240. Uchwała Nr XXXVI/240/2013 w sprawie: zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 241. Uchwała Nr XXXVI/241/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 242. Uchwała Nr XXXVI/242/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 243. Uchwała Nr XXXVI/243/2013 w sprawie: przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowiec na lata 2013-2032".
 244. Uchwała Nr XXXVII/244/2013 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Henryka Banacha na działalność Wójta Gminy.
 245. Uchwała Nr XXXVII/245/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 246. Uchwała Nr XXXVII/246/2013 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organów.
 247. Uchwała Nr XXXVII/247/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/156/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łubno Szlacheckie na lata 2008-2015.
 248. Uchwała Nr XXXVII/248/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/193/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łajsce na lata 2008-2015.
 249. Uchwała Nr XXXVII/249/2013 w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej.
 250. Uchwała Nr XXXVIII/250/2013 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego.
 251. Uchwała Nr XXXVIII/251/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec.
 252. Uchwała Nr XXXVIII/252/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013 - 2020.
 253. Uchwała Nr XXXVIII/253/2013 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 254. Uchwała Nr XXXIX/254/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 255. Uchwała Nr XXXIX/255/2013 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
 256. Uchwała Nr XXXIX/256/2013 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 257. Uchwała Nr XXXIX/257/2013 w sprawie: podatku od środków transportowych.
 258. Uchwała Nr XXXIX/258/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/155/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tarnowiec na lata 2008-2015.
 259. Uchwała Nr XL/259/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 260. Uchwała Nr XL/260/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013 - 2020.
 261. Uchwała Nr XLI/261/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 262. Uchwała Nr XLI/262/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013 - 2020.
 263. Uchwała Nr XLI/263/2013 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 264. Uchwała Nr XLI/264/2013 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 265. Uchwała Nr XLI/265/2013 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 266. Uchwała Nr XLI/266/2013 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
 267. Uchwała Nr XLI/267/2013 w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
 268. Uchwała Nr XLI/268/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości, na czas dłuższy niż 3 lata.
 269. Uchwała Nr XLI/269/2013 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 270. Uchwała Nr XLI/270/2013 w sprawie: przyjęcia aktualizacji "Strategi Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2008-2015"
 271. Uchwała Nr XLI/271/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/171/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sądkowa na lata 2008-2015.
 272. Uchwała Nr XLII/271/2014 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 273. Uchwała Nr XLII/273/2014 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego.
 274. Uchwała Nr XLII/274/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2014-2026.
 275. Uchwała Nr XLII/275/2014 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".
 276. Uchwała Nr XLII/276/2014 w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tarnowiec, których właścicielem jest Gmina Tarnowiec udostępnionego dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 277. Uchwała Nr XLII/277/2014 w sprawie: zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Tarnowiec do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 278. Uchwała Nr XLII/278/2014 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 279. Uchwała Nr XLIII/279/2014 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 280. Uchwała Nr XLIII/280/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2014-2026.
 281. Uchwała Nr XLIII/281/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 282. Uchwała Nr XLIII/282/2014 w sprawie: przekazania zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Jasło.
 283. Uchwała Nr XLIII/283/2014 w sprawie: wyrażenia zgody za zbycie nieruchomości.
 284. Uchwała Nr XLIII/284/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 285. Uchwała Nr XLIII/285/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 286. Uchwała Nr XLIII/286/2014 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec.
 287. Uchwała Nr XLIII/287/2014 w sprawie: zaopiniowania połączenia gminy w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Jasielskiego.
 288. Uchwała Nr XLIV/288/2014 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 289. Uchwała Nr XLIV/289/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2014 - 2026.
 290. Uchwała Nr XLIV/290/2014 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 291. Uchwała Nr XLIV/291/2014 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 292. Uchwała Nr XLIV/292/2014 w sprawie: dopłaty do 1m3 wody, do 1m3 ścieków.
 293. Uchwała Nr XLIV/293/2014 w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 294. Uchwała Nr XLIV/294/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 295. Uchwała Nr XLV/295/2014 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 296. Uchwała Nr XLV/296/2014 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
 297. Uchwała Nr XLV/297/2014 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 298. Uchwała Nr XLV/298/2014 w sprawie: rozpatrzenia skargi przedstawicieli Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy na działalność Dyrektora Szkoły.
 299. Uchwała Nr XLVI/299/2014 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 300. Uchwała Nr XLVI/300/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXV/167/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Tarnowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 301. Uchwała Nr XLVII/301/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 302. Uchwała Nr XLVII/302/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2014 - 2026.
 303. Uchwała Nr XLVII/303/2014 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łubno - Opace na lata 2014 - 2020.
 304. Uchwała Nr XLVIII/304/2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 305. Uchwała Nr XLVIII/305/2014 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
 306. Uchwała Nr XLVIII/306/2014 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 307. Uchwała Nr XLVIII/307/2014 w sprawie: ustalenia stawek od środków transportowych.
 308. Uchwała Nr XLVIII/308/2014 w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowiec oraz obowiązujących na terenie gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  - Załączniki
 309. Uchwała Nr XLVIII/309/2014 w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnowiec na lata 2014-2020.
 310. Uchwała Nr XLVIII/310/2014 w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 28 styczeń 2021 22:43 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 styczeń 2021 22:49 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 październik 2022 12:42 Bartłomiej Wójcik