Wójt Gminy Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211 ogłasza przetarg ofertowy na: „Sprzedaż drzew na pniu” w ilości 7 sztuk wraz z ich wycinką, zagospodarowaniem pozyskanego drewna we własnym zakresie i uporządkowaniem terenu po wycince z działki nr ew. 517 zlokalizowanej w m. Brzezówka.

Składający ofertę musi zobowiązać się do zakupu wszystkich drzew „na pniu” objętych wykazem (Załącznik Nr 1 A). Wykaz drzew przewidzianych do wycinki dostępny jest również w siedzibie Sprzedającego w godz. od 7.30 do 15.30 - od wtorku do piątku i od 8.00 do 16.00 w poniedziałek.

Cena wywoławcza: 100,00 zł. + VAT (23%)

Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do dnia 28 lutego 2024 r.