ZAWIADOMIENIE

zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się LXXIII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2023-2033;
  3. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację zadania Gminy pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi Łubno Szlacheckie – Łubno-Opace – Etap II” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o realizacji inwestycji drogowej (ZRID)”;
  4. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację zadania Gminy pn. „Przebudowa drogi gminnej Łajsce „Cechówki”, numer 113762R, w miejscowości Łajsce”;
  5. zmieniająca uchwałę nr LXV/464/2023 w sprawie przejęcia od Powiatu Jasiel-skiego realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn.: „Poprawa bezpieczeń-stwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tarnowiec”;
  6. zmieniająca uchwałę nr LXV/465/2023 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w ramach zadania pn.: „Po-prawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tarnowiec”;
  7. ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków;
  8. "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok".
 5. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala

PlikRozmiar
Pobierz plik (Zmiany budżetu.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok2373 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiany WPF 29.11.2023.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2023-20331158 kB
Pobierz plik (Zobowiązanie ZRID.pdf)Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację zadania Gminy pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi Łubno Szlacheckie – Łubno-Opace – Etap II” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o realizacji inwestycji drogowej (ZRID)”52 kB
Pobierz plik (Zobowiązanie Cechówki.pdf)Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację zadania Gminy pn. „Przebudowa drogi gminnej Łajsce „Cechówki”, numer 113762R, w miejscowości Łajsce”48 kB
Pobierz plik (Zmiana uchwały Nr 464.pdf)Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr LXV/464/2023 w sprawie przejęcia od Powiatu Jasiel-skiego realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tarnowiec”64 kB
Pobierz plik (Zmiana uchwały Nr 465.pdf)Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LXV/465/2023 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w ramach zadania pn.: „Po-prawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tarnowiec”67 kB
Pobierz plik (Dopłata do wody i ścieków.pdf)Projekt uchwały w sprawie: ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków108 kB
Pobierz plik (Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf)Projekt uchwały w sprawie: "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok"570 kB
Pobierz plik (Głosowanie imienne 29.11.2023.pdf)Imienny wykaz głosowań922 kB