ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 25 października 2023 r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu  odbędzie się LXXII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2023-2033;
  3. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Tarnowiec w sezonie 2023/2024”;
  4. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację Projektu pn.: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”;
  5. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest rolniczy z terenu Gminy Tarnowiec";
  6. przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Tarnowiec w roku szkolnym 2022/2023.
 6. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala