ZAWIADOMIENIE

zawiadamiam, że w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się LXXIV SESJA RADY GMINY TARNOWIEC z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023-2033;
  3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2024-2034;
  4. budżetu Gminy Tarnowiec na 2024 rok:
   • prezentacja projektu uchwały budżetowej,
   • odczytanie opinii Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury,
   • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
   • przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii RIO w Rzeszowie i wniosków radnych,
   • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie;
   • głosowanie nad projektem budżetu;
  5. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: "Oczyszczanie działki nr ew. 127 w m. Tarnowiec";
  6. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w ramach zadania pn.: „Budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Ludowego w Brzezówce na działce nr 422”;
  7. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych;
  8. przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec;
  9. określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
  10. zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
  11. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Czeluśnica z dotychczasowym dzierżawcą;
  12. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 5. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala

 

PlikRozmiar
Pobierz plik (Zmiany budżetu (2).pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok257 kB
Pobierz plik (Zmiany WPF .pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023-20331143 kB
Pobierz plik (WPF 2024-2034.pdf)Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2024-20341471 kB
Pobierz plik (Budżet 2024.pdf)Projekt uchwały w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2024 rok7248 kB
Pobierz plik (Zobowiązanie oczyszczanie działki.pdf)Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: "Oczyszczanie działki nr ew. 127 w m. Tarnowiec"43 kB
Pobierz plik (Zobowiązanie boisko sportowe Brzezówka.pdf)Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w ramach zadania pn.: „Budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Ludowego w Brzezówce na działce nr 422”51 kB
Pobierz plik (dotacja szkoły niepubliczne.pdf)Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych53 kB
Pobierz plik (Zimowe utrzymanie chodników (2).pdf)Projekt uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec60 kB
Pobierz plik (warunki uzytkowanie wieczyste (2).pdf)Projekt uchwały w sprawie: określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych70 kB
Pobierz plik (przetarg Czeluśnica.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych50 kB
Pobierz plik (kryterium posiłek w szkole.pdf)Projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-202876 kB
Pobierz plik (Głosowanie imienne LXXIV sesja .pdf)Imienny wykaz głosowań1097 kB