ZAWIADOMIENIE

zawiadamiam, że w dniu 25 września 2023 r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się LXXI SESJA RADY GMINY TARNOWIEC z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2023-2033;
  3. zmieniająca uchwałę nr LXII/436/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w miejscowości Wrocanka”;
  4. zmiany uchwały w stawek podatku od nieruchomości;
  5. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Jaśle na kadencję 2024 – 2027.
 5. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala