ZAWIADOMIENIE

zawiadamiam, że w dniu 5 września 2023 r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się LXX SESJA RADY GMINY TARNOWIEC z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Radnego.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok;
  2. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 8+350 – 8+550 w miejscowości Potakówka”;
  3. zmieniająca uchwałę nr LXIX/514/2023 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego pn. „Rozbiórka i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 4+547 w miejscowości Czeluśnica”;
  4. nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Tarnowiec a Miastem Putnok (Węgry);
  5. zmiany składu osobowego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury;
  6. wyboru ławników na kadencję 2024 -2027.
 6. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2023/2024.
 7. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala