ZAWIADOMIENIE

zawiadamiam, że w dniu 3 sierpnia 2023 r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się LXIX SESJA RADY GMINY TARNOWIEC z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Informacja Prezesa i Komendanta Oddziału Gminnego OSP o stanie bezpieczeństwa p. pożarowego oraz gotowości niesienia pomocy w przypadku klęsk żywiołowych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Tarnowiec na lata 2023-2033;
  3. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec w roku szkolnym 2023/2024”;
  4. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, gdy dowóz oraz opiekę w czasie dowozu zapewnia Gmina Tarnowiec w roku szkolnym 2023/2024”;
  5. zmieniająca uchwałę nr LXII/435/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizacje zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka w km 0+412-1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka” zmienionej Uchwałą nr LXVIII/501/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 czerwca 2023 r.;
  6. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tarnowiec;
  7. pozbawienia statusu pomnika przyrody drzew gatunku lipa wchodzących w skład „Alei Lipowej” uznanych za pomnik przyrody;
  8. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Glinik o numerze ewid. działki 1220;
  9. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łubienko o numerze ewid. działki 825;
  10. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/238/09 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 20.07.2009r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego;
  11. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Tarnowiec;
  12. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 6. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia.
 9. 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala