ZAWIADOMIENIE

zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2023 r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się LXVIII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Tarnowiec za 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok:
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2022 rok,
  • przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną,
  • informacja o stanie mienia gminy,
  • przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszącą się do przedmiotowego wniosku,
  • dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Tarnowiec na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Tarnowiec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Tarnowiec.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo.
 16. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala