Zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się LXVII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Tarnowiec w 2022 roku.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2023-2032;
  3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
  4. przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki’’ na lata 2022-2030;
  5. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowiec;
  6. zmiany Uchwały Nr LVIII/406/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec;
  7. zmiany Uchwały Nr LVIII/407/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  8. zmieniająca uchwałę nr LXV/467/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec;
  9. wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik – Glinik Polski w miejscowości Glinik Polski.
 8. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala

                                                          

PlikRozmiar
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiany budżetu.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok1831 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały WPF 31.05.2023.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2023-20321492 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały kredyt (2).pdf)Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego57 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały przyjęcie Strategii.pdf)Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-203040 kB
Pobierz plik (Strategia rozwoju ponadlokalnego Dorzecze Wisłoki na lata 2022-2030.pdf)Strategia Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-203019560 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały studium.pdf)Projekt uchwały w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowiec5107 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiana uchwały 406.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVIII/406/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec66 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiana uchwały 407.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVIII/407/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi67 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiana uchwały 467.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr LXV/467/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec61 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały lokalizacja przystanków.pdf)Projekt uchwały w sprawie: wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik – Glinik Polski w miejscowości Glinik Polski458 kB
Pobierz plik (Głosowanie imienne 31 maja 2023 r.pdf)Imienny wykaz głosowań1046 kB