Zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2023 r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się LXVI SESJA RADY GMINY TARNOWIEC z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za rok 2022 oraz omówienie programu działania na rok 2023.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za rok 2022.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu za 2022 rok oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Tarnowiec.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2023-2032;
  3. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Łajsce, Łubienko, Łubno - Opace, Łubno Szlacheckie i Nowy Glinik w gminie Tarnowiec;
  4. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Łajsce, Łubienko, Łubno - Opace, Łubno Szlacheckie i Nowy Glinik w gminie Tarnowiec;
  5. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”;
  6. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022-2030;
  7. wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Tarnowiec umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Umieszcz oraz odstąpienia od przetargowego trybu jej zawarcia;
  8. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach wchodzących w skład Alei Lipowej;
  9. odwołania Skarbnika Gminy Tarnowiec;
  10. powołania Skarbnika Gminy Tarnowiec.
 9. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i oświadczenia.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala

PlikRozmiar
Pobierz plik (Projekt zmiany budżetu.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok2786 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiana WPF (5).pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2023-20321124 kB
Pobierz plik (Projekt przystąpienie MPZP.pdf)Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Łajsce, Łubienko, Łubno - Opace, Łubno Szlacheckie i Nowy Glinik w gminie Tarnowiec378 kB
Pobierz plik (Projekt zzaciągniecie zobowiązania MPZP.pdf)Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Łajsce, Łubienko, Łubno - Opace, Łubno Szlacheckie i Nowy Glinik w gminie Tarnowiec33 kB
Pobierz plik (Projekt pomoc rzeczowa dla Powiatu.pdf)Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”83 kB
Pobierz plik (Projekt Strategia.pdf)Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022-203038 kB
Pobierz plik (Strategia Rozwoju Gminy Tarnowiec_2.0 (wersja_mail) popr v.2.pdf)Strategia Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022-203011460 kB
Pobierz plik (Projekt umowa dzierżawy.pdf)Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Tarnowiec umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Umieszcz oraz odstąpienia od przetargowego trybu jej zawarcia59 kB
Pobierz plik (Projekt zabiegi Aleja Lipowa.pdf)Projekt uchwały w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach wchodzących w skład Alei Lipowej118 kB
Pobierz plik (Projekt odwołanie Skarbnika.pdf)Projekt uchwały w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Tarnowiec43 kB
Pobierz plik (Projekt powołanie Skarbnika.pdf)Projekt uchwały w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Tarnowiec40 kB
Pobierz plik (Głosowania imienne XLVI sesja.pdf)Imienny wykaz głosowań1091 kB