Zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2023 r. o godz. 14:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się LXV SESJA RADY GMINY TARNOWIEC z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2023-2032;
  3. przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowości Tarnowiec”;
  4. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tarnowiec";
  5. wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej Nr 2410R Łubno Szlacheckie – Łubienko w miejscowości Łubienko;
  6. wprowadzenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Tarnowiec;
  7. zmiany uchwały nr XLVII/333/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
  8. zmiany Uchwały Nr LVIII/406/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec;
  9. zmiany Uchwały Nr LVIII/407/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2 grudnia 2022r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  10. sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeciwdziałania bezdomności zwierząt.
 5. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala

 

 

PlikRozmiar
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiana budżetu 30.03.2023r.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok1285 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiana WPF 30.03.2023r.pdf)Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2023-20321050 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały przejęcie zadania.pdf)Projekt uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowości Tarnowiec”60 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały upowaznienie do zac. zobowiązania.pdf)Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tarnowiec"52 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały przystanki Łubienko.pdf)Projekt uchwały w sprawie: wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej Nr 2410R Łubno Szlacheckie – Łubienko w miejscowości Łubienko460 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały regulamin wynagradzania nauczycieli.pdf)Projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Tarnowiec501 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiana uchwały nr 333.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XLVII/333/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji135 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiana uchwały nr 406.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVIII/406/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec61 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiana uchwały nr 407.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVIII/407/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2 grudnia 2022r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi64 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały rozpatrzenie wniosku.pdf)Projekt uchwały w sprawie: sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeciwdziałania bezdomności zwierząt168 kB
Pobierz plik (Głosowanie imienne.pdf)Imienny wykaz głosowań1135 kB