Zawiadamiam, że w dniu 13 marca 2023 r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się LXIV SESJA RADY GMINY TARNOWIEC z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków;
  2. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2023-2032;
  4. zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowy Żłobek w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec;
  6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej;
  7. przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 6. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Michał Dłuski