Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 2 grudnia 2022r. o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się LVIII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LVI i LVII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Informacja o planowanych inwestycjach, podejmowanych przez Powiat Jasielski, na terenie gminy Tarnowiec.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:                 
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2022 rok,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022-2031,
  3. stawek podatku od nieruchomości,
  4. ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
  5. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki takiej opłaty oraz wysokości stawki za pojemnik o określonej pojemności,
  6. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec,
  7. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  8. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy w zakresie usługi polegającej na odławianiu, transportowaniu i umieszczeniu bezdomnych psów w schronisku „Wesoły Kundelek” w Lesku,
  9. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tarnowiec,
  10. wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarnowiec,
  11. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych,
  12. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów do placówek oświatowych,
  13. rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina,
  14. zmieniająca uchwałę Nr XLII/276/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Tarnowiec, których właścicielem jest gmina Tarnowiec udostępnianego dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
  15. uchylenia uchwały Nr XXVI/174/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 września 2020 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację Projektu pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”,
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Michał Dłuski

 

                                                          

PlikRozmiar
Pobierz plik (Zmiany budżetu.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2022 rok2408 kB
Pobierz plik (Zmiana WPF.pdf)Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progno1156 kB
Pobierz plik (Podatek od nieruchomości.pdf)Projekt uchwały w sprawie: stawek podatku od nieruchomości124 kB
Pobierz plik (Podatek od środków transportowych.pdf)Projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych357 kB
Pobierz plik (Opłata za odbiór odpadów komunalnych.pdf)Projekt uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki takiej opłaty oraz wysokości stawki za pojemnik o określonej pojemności133 kB
Pobierz plik (Regulamin utrzymania czystości.pdf)Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec509 kB
Pobierz plik (Zakres świadczenia usług odbieranie odpadów.pdf)Projekt uchwały w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi200 kB
Pobierz plik (Zaciagniecie zobowiązania Schronisko.pdf)Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy w zakresie usługi polegającej na odławianiu, transportowaniu i umieszczeniu bezdomnych psów w schronisku „Wesoły Kundelek” w Lesku40 kB
Pobierz plik (Górne stawki opróżnianie zbiorników.pdf)Projekt uchwały w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tarnowiec53 kB
Pobierz plik (Zezwolenie opróżnianie zbiorników.pdf)Projekt uchwały w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarnowiec198 kB
Pobierz plik (Dotacja dla szkół niepublicznych.pdf)Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych58 kB
Pobierz plik (Stawka za 1km przejazdu.pdf)Projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów do placówek oświatowych59 kB
Pobierz plik (Petycja Solina (2).pdf)Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina115 kB
Pobierz plik (Zmiana uchwały Nr 276 (2).pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XLII/276/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Tarnowiec, których właścicielem jest gmina Tarnowiec udostępnianego dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów133 kB
Pobierz plik (Uchylenie uchwały Nr 174.pdf)Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXVI/174/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 września 2020 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację Projektu pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”48 kB
Pobierz plik (Głosowania imienne 2 grudnia 2022r..pdf)Imienny wykaz głosowań1659 kB