Uprzejmie informuję, że w dniu 21 listopada 2022r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się LVII Nadzwyczajna SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2022 rok,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022-2031,
  3. przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania: „Przebudowa budynku na powstanie Regionalnego Domu Tradycji Ludowej w Potakówce”,
  4. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec,
  5. przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok".
 4. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Michał Dłuski