Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 października 2022r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się LVI SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LIII, LIV i LV sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2022 rok,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022-2031,
  3. przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec na lata 2021-2030",
  4. uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Tarnowiec w roku szkolnym 2021/2022.
 6. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Michał Dłuski