Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 sierpnia 2022r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się LIII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Tarnowiec za 2021 r.
 5. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a) zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2022 rok,
  2. b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022-2031,
  3. c) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych,
  4. d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  5. e) upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowiec w roku szklonym 2022/2023.
 7. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2022/2023.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tarnowiec
Teresa Grzesik