Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2022r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się LII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Tarnowiec za 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021r.:
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
  • przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną,
  • informacja o stanie mienia gminy,
  • przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszącą się do przedmiotowego wniosku,
  • dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2022-2031.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnowiec,
   w roku szkolnym 2022/2023.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i oświadczenia.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Michał Dłuski