Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 maja 2022r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się LI SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLIX i L sesji Rady Gminy Tarnowiec
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za rok 2021 oraz omówienie programu działania na rok 2022.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za rok 2021.
 6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu za 2021 rok oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Tarnowiec.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok.
 10. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2022 rok,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022-2031,
  3. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica –Tarnowiec’’ w miejscowości Tarnowiec.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i oświadczenia.
 14. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Michał Dłuski