OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2021r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XXXIV SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań wywołanych koronawirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców informuję, że sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się bez udziału publiczności.

Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, proszę przekazywać za pośrednictwem radnych.

Mogą Państwo również śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line pod adresem https://tarnowiec.eu/index.php/organizacja/sesje-rady-gminy/viii-kadencja

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021 -2030,
  3. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/230/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733”,
  4. przyjęcia sołectwa Roztoki do ,,Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025’’,
  5. przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Roztoki,
  6. rozpatrzenia petycji (druk nr 45/2021),
  7. rozpatrzenia petycji (druk nr 46/2021),
  8. rozpatrzenia petycji (druk nr 47/2021).
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala