OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 kwietnia 2021r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XXXIII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań wywołanych koronawirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców informuję, że sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się bez udziału publiczności. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, proszę przekazywać za pośrednictwem radnych.

Mogą Państwo również śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line pod adresem https://tarnowiec.eu/index.php/organizacja/sesje-rady-gminy/viii-kadencja

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021 -2030,
  3. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+397 w miejscowości Umieszcz i Glinik Polski”,
  4. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733”,
  5. wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Wrocanka z dotychczasowym dzierżawcą,
  6. wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Wrocanka z dotychczasowym dzierżawcą,
  7. wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Wrocanka z dotychczasowym dzierżawcą,
  8. wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Roztoki z dotychczasowym dzierżawcą.
  9. wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Umieszcz z dotychczasowym dzierżawcą,
  10. wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec z dotychczasowym dzierżawcą,
  11. określenia zasad zwrotu wydatków świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy obejmujących pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
  12. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnowiec na lata 2021 – 2026,
  13. ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec,
  14. odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec,
  15. regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec,
  16. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala

PlikRozmiar
Pobierz plik (Druk nr 36 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok2329 kB
Pobierz plik (02 Druk nr 37 2021.pdf)Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021 - 20305530 kB
Pobierz plik (03 Druk nr 38 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+397 w miejscowości Umieszcz i Glinik Polski”251 kB
Pobierz plik (04 Druk nr 39 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej248 kB
Pobierz plik (05 Druk nr 25 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu233 kB
Pobierz plik (06 Druk nr 26 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu249 kB
Pobierz plik (07 Druk nr 40 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu230 kB
Pobierz plik (08 Druk nr 27 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu256 kB
Pobierz plik (09 Druk nr 28 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu252 kB
Pobierz plik (10 Druk nr 29 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu232 kB
Pobierz plik (11 Druk nr 30 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków świadczenia z pomocy481 kB
Pobierz plik (12 Druk nr 31 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów S333 kB
Pobierz plik (13 Druk nr 32 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z f1400 kB
Pobierz plik (14 Druk nr 33 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec286 kB
Pobierz plik (15 Druk nr 34 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rad2413 kB
Pobierz plik (16 Druk nr 35 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec247 kB
Pobierz plik (Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Tarnowiec-1.pdf)Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Tarnowiec2054 kB
Pobierz plik (Głosowania imienne XXXIII sesja Rady Gminy.pdf)Imienny wykaz głosowań4516 kB