OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2021r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XXXV SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Tarnowiec.
 6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
 7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021 - 2030,
  3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  4. ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków,
  5. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w wyższej wysokości,
  6. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Łubienko z dotychczasowym dzierżawcą,
  7. przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach wchodzących w skład Alei Lipowej.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala