Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenie Nr 15/2023 w sprawie: ustalenia dnia 10 listopada 2023 roku wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Tarnowcu

 1. Zarządzenie Nr 1/2011 w sprawie: instrukcji kancelaryjnej.
 2. Zarządzenie Nr 2/2011 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 3. Zarządzenie Nr 3/2011 w sprawie: zasad przygotowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Gminy przez pracowników Urzędu Gminy Tarnowiec.
 4. Zarządzenie Nr 4/2011 w sprawie: powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej.
 5. Zarządzenie Nr 5/2011 w sprawie: Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Gminie Tarnowiec.
 6. Zarządzenie Nr 6/2011 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących przebudowy i remontów dróg gminnych.
 7. Zarządzenie Nr 7/2011 w sprawie: powołania Grupy Samooceny.
 8. Zarządzenie Nr 8/2011 w sprawie: przyjęcia Plany Komunikacji Projektu samooceny (CAF) w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.
 9. Zarządzenie Nr 9/2011 w sprawie: upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Zarządzenie Nr 10/2011 w sprawie: powołania Komisji do przyjęcia mienia ruchomego likwidowanych jednostek oświatowych Gminy Tarnowiec.
 11. Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie: powołania Komisji do przekazania mienia ruchomego likwidowanych jednostek oświatowych Gminy Tarnowiec w nieodpłatne używanie stowarzyszeniom.
 12. Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 7/2011 z dnia 6 czerwca 2011 w sprawie powołania Grupy Samooceny.
 13. Zarządzenie nr 13/2011 w sprawie: Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 14. Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.
 15. Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 16. Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych artykułów piśmienniczych przez pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 1. Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowcu oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec.
 2. Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami.
 3. Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowiec.
 4. Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Referent ds. inwestycji.
 5. Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnowiec.
 6. Zarządzenie Nr 6/2013 w sprawie: wyznaczenia osób do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Tarnowiec.
 7. Zarządzenie Nr 7/2013 w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Tarnowiec do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 8. Zarządzenie Nr 8/2013 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 9. Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie: powołania Zespołu Samooceny w Urzędzie Gminy Tarnowiec.
 10. Zarządzenie Nr 10/2013 w sprawie: powtórnej samooceny w Urzędzie Gminy Tarnowiec.
 11. Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie: zatwierdzenia Planu Komunikacji w sprawie powtórnej samooceny w Urzędzie Gminy Tarnowiec.
 12. Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.
 13. Zarządzenie Nr 13/2013 w sprawie: przyjęcia planów doskonalenia w związku z przeprowadzeniem samooceny CAF.
 14. Zarządzenie Nr 14/2013 w sprawie: powołania zespołu ds zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Tarnowiec.