Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2022r. o godz. 9:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się LX SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LVIII i LIX sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2022-2031;
  3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023-2032;
  4. budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok:
   • prezentacja projektu uchwały budżetowej,
   • odczytanie opinii Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury,
   • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
   • przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii RIO w Rzeszowie i wniosków radnych,
   • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie;
   • głosowanie nad projektem budżetu;
  5. zmiany uchwały Nr LVIII/410/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarnowiec;
  6. zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tarnowiec na lata 2023-2026;
  7. ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2023 rok.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Tarnowiec
Teresa Grzesik