W dniu 23 kwietnia 2021 roku, podpisano umowę na „Wykonanie remontu przepustu na cieku wodnym w miejscowości Wrocanka”.

W zakres prac wchodzi:

  • rozebranie istniejącego przepustu (przyczółki betonowe, barierki i ogrodzenie, przepusty),
  • wbudowanie gruzu w stabilizację podłoża pod przepust,
  • wykonanie fundamentu z pospółki pod przepust,
  • dostawa i montaż rury przepustowej PE o średnicy 1400 mm o sztywności obwodowej minimum SN8 wraz z pracami uzupełniającymi jej montaż; (uwaga: nad terenem prac przebiega linia energetyczna ograniczająca prace dźwigowych urządzeń),
  • wykonanie nadbudowy przepustu z ziemi,
  • wykonanie przyczółków betonowych oraz stabilizacji skarpy z płyt ażurowych;
  • wykonanie nawierzchni na przepuście szerokości 4m z mieszanki tłuczniowej o grubości 40 cm na powierzchni 20m,
  • uzupełnienie kruszywa na dojeździe do przepustu,
  • montaż barier ochronnych energochłonnych po obu stronach drogi,
  • czas wymaganej gwarancji: 5 lat od daty odbioru.

Wykonawcą zadania jest Wieloczynnościowa Firma Handlu i Usług Gumienny Jan z siedzibą w Samoklęskach. Wartość zadania wynosi 69 900,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych, zero groszy).