REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 1

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego
  Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowcu, zwanego dalej „PSZOK”.
 2. Właścicielem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest Gmina Tarnowiec.
 3. PSZOK zlokalizowany jest przy Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu;
 4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu czynny jest od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. od 8.00 – 14.00.
 5. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być
  Informacja o wstrzymaniu przyjmowania odpadów do PSZOK
  zostanie przekazana z dwudniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie jej na
  stronach internetowych Gminy Tarnowiec w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na tablicy informacyjnej na terenie PSZOK.

§ 2

 1. Odpady komunalne dostarczone do PSZOK w Tarnowcu przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tarnowiec, dla których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu dokumentu tożsamości.
 2. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady. Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej ani świadczyć o likwidacji takiej działalności.
 3. Dostarczane do PSZOK odpady należy umieszczać na terenie punktu w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach, pojemnikach bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.
 4. Odpady w postaci ciekłej bądź wymagające opakowania jednostkowego muszą
  znajdować się w oryginalnych, szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach
  producenta oraz posiadać oryginalną informację (etykietę), która umożliwiłaby
   identyfikację odpadu w chwili przekazania.
 5. Transport odpadów do PSZOK zapewnia mieszkaniec we własnym zakresie i na
  własny koszt.
 6. PSZOK w Tarnowcu przyjmuje następujące rodzaje odpadów:
  1. papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury);
  2. metal (w tym odpady opakowaniowe z metali);
  3. tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych);
  4. szkło (w tym szkło bezbarwne i kolorowe; odpady opakowaniowe ze szkła);
  5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
  6. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  8. odpady niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, pozostałości po środkach ochrony roślin i opakowania po tych środkach, świetlówki, itp.);
  9. przeterminowane leki i chemikalia;
  10. odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
  11. zużyte baterie i akumulatory;
  12. zużyte opony z samochodów osobowych;
  13. tekstylia i odzież;
  14. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (gruz ceglany, betonowy bez domieszek innych odpadów budowlanych i rozbiórkowych);
  15. bioodpady (gałęzie).
 7. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane , zgodnie z obowiązującym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnowiec” i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.
 8. Ilość zużytych opon dostarczana indywidualnie do PSZOK w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest limitowana i wynosi pięć sztuk opon na nieruchomość na rok.
 9. Opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz samochodów osobowych, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.
 10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być przekazywany kompletny (w całości).
 11. Do PSZOK w Tarnowcu nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
  1. odpady zawierające azbest, papę, smołę;
  2. styropian budowlany;
  3. zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne;
  4. odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe, np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne - szczególnie dostarczane w dużych ilościach;
  5. odpady od przedsiębiorców – ilość i rodzaj dostarczanych odpadów nie może
   wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej ani świadczyć o   likwidacji takiej działalności;
  6. szyby samochodowe;
  7. szkło zbrojone i hartowane;
  8. części samochodowe, części z demontażu pojazdów (np. zderzaki, reflektory, fotele);
  9. odpady nieprawidłowo zabezpieczone.
 12. Przy braku możliwości sklasyfikowania przywiezionego odpadu obsługa PSZOK może odmówić jego przyjęcia.
 13. Prowadzący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów niespełniających wymogów
  niniejszego Regulaminu, w szczególności:
  1. odpadów zbieranych nieselektywnie;
  2. odpadów niebędących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od podmiotów
   świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontów obiektów,
   czyszczenia zbiorników lub urządzeń do sprzątania, konserwacji lub napraw.
 14. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną

§ 3

 1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po okazaniu przez dostawcę odpadów dokumentu potwierdzającego tożsamość i dokonaniu kontroli czy odpady oddawane są przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Tarnowiec. Na dostawcy odpadów do PSZOK spoczywa obowiązek udokumentowania prawa do nieodpłatnego przekazania odpadów (warunkiem jest złożona do Urzędu Gminy Tarnowiec deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dowody uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
 2. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu czy
 3. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady dokonuje zważenia odpadów oraz sporządza w dwóch egzemplarzach dokument potwierdzający przyjęcie odpadów. Wzór dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów w PSZOK stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.
 4. Zebrane odpady będą przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Odpady mogą być dostarczane na teren PSZOK w Gminie Tarnowiec pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony

§ 4

 1. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
  1. przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
  2. zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia, na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia;
  3. zachowanie kierunku przemieszczania się oraz stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego;
  4. osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby dorosłej.

§ 5

 1. PSZOK, zapobiegając wytwarzaniu odpadów, przyjmuje rzeczy niebędące odpadami, przeznaczone do ponownego użycia. Przedmioty te muszą być sprawne, nieuszkodzone, czyste, w dobrym stanie technicznym i niestwarzające zagrożenia dla użytkowników, takie jak: meble (krzesła, tapczany, stoły, taborety), doniczki, zabawki, rowery, wyroby ceramiczne i szklane, itd. Ostateczną decyzję czy dana rzecz nadaje się do ponownego użycia i o jej wydaniu podejmuje pracownik PSZOK.
 1. Przedmioty można nabyć w godzinach funkcjonowania PSZOK.
 2. Zamiar nabycia takiej rzeczy każdorazowo musi być zgłoszony obsłudze PSZOK, która prowadzi ewidencję rzeczy przeznaczonych do ponownego użycia.
 3. Nabywca oświadcza, iż został poinformowany, że przedmiot jest używany, zapoznał się z jego stanem technicznym i wizualnym, a także akceptuje, iż Gmina Tarnowiec nie zapewnia o sprawności przedmiotu. Nabywca oświadcza, iż nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Gminy Tarnowiec związanych z nabywanym przedmiotem. W szczególności zaś zrzeka się roszczeń na wypadek gdyby przedmiot okazał się niesprawny oraz związanych ze stopniem jego zużycia, jak również związanych z innymi wadami przedmiotu czy skutkami jego używania. W takim wypadku Nabywca zobowiązuje się do pozbycia się rzeczy w sposób zgodny z przepisami prawa.
 4. Nabywca zobowiązany jest do podpisania Dokumentu nabycia przedmiotu (załącznik nr 3 do Zarządzenia).

§ 6

Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać:

 1. telefonicznie pod numerem: 13 42 555 30;
 2. osobiście w Urzędzie Gminy w Tarnowcu w godzinach pracy;
 3. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 7

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.