Projekt „Pomocna dłoń w gminie Tarnowiec” realizowany przez Gminę Tarnowiec w partnerstwie z Towarzystwem Altum Programy Społeczno-Gospodarcze w ramach Priorytetu nr FEPK.07 "Kapitał ludzki gotowy do zmian" programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Budżetu Państwa. Działanie FEPK. 07. 18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej na podstawie Umowy nr FEPK.07.18-IP.01-0069/23-00 zawartej z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie

Informujemy, że nabór do Projektu rozpoczyna się z dniem 1.07.2024 r. Nabór będzie trwał do momentu pozytywnego zakwalifikowania 58 osób w tym 25 osób do udziału w Klubie Seniora, 30 osób, dla których będą świadczone sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz 3 osób , dla których świadczone będą usługi opiekuńcze.