Przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Gminy w Tarnowcu, 38-204 Tarnowiec 211, tel. 13 44 42 555 26

Komórka odpowiedzialna:

Pokój nr 13, tel. 13 44 42 555 26

            Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione załączniki.

 1. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe.
 3. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres zatrudnienia w przypadku zmiany umowy.
 5. Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika.
 6. Kopia świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania przygotowania zawodowego).
 7. Kopia dyplomu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu.
 8. Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę.
 9. Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.
 10. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 11. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy.
 12. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.
 13. Inne dokumenty wynikające z indywidualnego przebiegu przygotowania zawodowego lub sytuacji pracodawcy (np. dokument potwierdzający zmianę nazwiska pracodawcy lub młodocianego, skrócenie czasu trwania nauki zawodu itp.)

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem pieczęcią  zakładu, datą i własnoręcznym podpisem właściciela

 • Podpisana klauzula RODO.
 • Oświadczenie dot. sprawozdań.

Opłaty:

Nie podlega opłatom

Forma załatwienia:

Dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji administracyjnej na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Po upływie ww. terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy.

Kwota dofinansowania:

 • w przypadku nauki zawodu do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),
 • 10 000 zł w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust.1 ustawy Prawo oświatowe (po 1 września 2019 r.)
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
 • kwoty przyznanej dotacji podlegają waloryzacji i po przeliczeniu w 2022 roku będą wynosić odpowiednio: 8 493,13 zł, 266,95 zł, 10 510 zł.

Czas załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

11. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
 • ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2159),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626, ze zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 luty 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391 ze zmianami),
 • obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 stycznia  2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym  i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2022 r. poz. 120),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1636)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz.311),
 • Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Informacje dodatkowe:

 • dofinansowanie przyznawane jest na kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec, mających w dniu podpisania umowy ukończone 15 lat oraz nie przekroczone 18 lat,
 • pracodawca, który zawarł umowę z młodocianym pracownikiem składa ZAWIADOMIENIE o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowcu (pokój nr 7) lub przesyła je pocztą na adres: Urząd Gminy w Tarnowcu 38-204 Tarnowiec 211,
 • dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
 • dofinansowanie przyznaje Wójt Gminy Tarnowiec, po spełnieniu określonych warunków,
 • dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. s.1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. s. 9).
 • informacje dotyczące wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:
  • dofinansowanie otrzymane z OHP po 30.06.2014 r. stanowi pomoc de minimis i nie należy go wykazywać w części D formularza (w tabeli na stronie 5). Jeżeli tabela pozostaje pusta, nie wypełnia się również pkt 1-8 na str. 6.
 • w wyniku zmian w ustawie z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w odniesieniu do wniosków składanych od 1 września 2019 r. istotne będzie, aby:
  • w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem młodociany zdał egzamin czeladniczy,
  • w przypadku pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem młodociany zdał egzamin zawodowy,

W przypadku innych konfiguracji niż ww. nastąpi odmowa przyznania dofinansowania kształcenia pracownika młodocianego. Jednocześnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, rzemieślnik zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego zobowiązany jest być członkiem cechu lub izby rzemieślniczej.

Załączniki do pobrania: