ZARZĄDZENIE NR 13/2018
WÓJTA GMINY TARNOWIEC
z dnia 8 lutego 2018 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
na terenie Gminy Tarnowiec w 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.). art. 27 ust. 1 oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r., o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIV/103/2015 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tarnowiec w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. U. Woj. Podk. z 2016 r., poz. 350), Wójt Gminy Tarnowiec
zarządza, co następuje:

§1

1.  Ogłasza się otwarty konkurs wniosków na wsparcie realizacji  zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2018 roku.
2.  Treść ogłoszenia o otwartym konkursie wniosków stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o konkursie wniosków publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.tarnowiec.eu,
  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tarnowcu,
  3. na stronie internetowej Gminy Tarnowiec: www.tarnowiec.eu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

{phocadownload view=file|id=463|target=s}

{phocadownload view=file|id=465|target=s}

{phocadownload view=file|id=497|target=s}

{phocadownload view=file|id=498|target=s}

{phocadownload view=file|id=499|target=s}