ZARZĄDZENIE NR 12/2018
WÓJTA GMINY TARNOWIEC
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXXIX/259/2017 r. Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, Wójt Gminy Tarnowiec

zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec.
2.   Zlecenie zadania nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Na realizację zadań określonych w § 1 pkt 1 przeznacza się środki w budżecie Gminy Tarnowiec w wysokości 9 500,00 ZŁ.

§ 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnowiec,
  3. na stronie internetowej Gminy Tarnowiec.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

{phocadownload view=file|id=462|target=s}

{phocadownload view=file|id=464|target=s}

{phocadownload view=file|id=466|target=s}

{phocadownload view=file|id=494|target=s}

{phocadownload view=file|id=495|target=s}

{phocadownload view=file|id=496|target=s}