W dniu 5 lipca 2023 roku została podpisana umowa z wykonawcą na Budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej i wodociągowej z pracami uzupełniającymi w miejscowości Roztoki i Gliniczek I ETAP. Umowa została podpisana przez Wójt Gminy Tarnowiec - Agatę Augustyn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tarnowiec - Anetę Świdrak, oraz właściciela firmy HENRYK STYGAR F.H.U. SOLO-MEGA – Henryka Stygara, wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym.

W ramach zadania wykonane zostanie 4 km sieci wodociągowej, 6 km sieci kanalizacyjnej, 18 przyłączy wodociągowych, 40 przyłączy kanalizacyjnych. Jest to początek dużych inwestycji wodno-kanalizacyjnych w Gminie Tarnowiec. 

Całość inwestycji wynosi 4 255 800,00 zł brutto - są to środki pozyskane z zewnątrz zarówno z UE jak i śordkow krajowych. 

Planowany termin zakończenia robót to Lipiec 2024 roku.