OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łajsce, Łubienko, Łubno-Opace, Łubno Szlacheckie i Nowy Glinik w gminie Tarnowiec

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowiec Uchwały Nr LXVI/474/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łajsce, Łubienko, Łubno-Opace, Łubno Szlacheckie i Nowy Glinik w Gminie Tarnowiec oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. opracowania.

Plan miejscowy sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości Łajsce, Łubienko, Łubno-Opace, Łubno Szlacheckie i Nowy Glinik w Gminie Tarnowiec. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski dotyczące planu miejscowego należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec lub w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2023 r. Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Urzędu Gminy Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2023 r. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Wójt Gminy Tarnowiec.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych we wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Tarnowiec reprezentowana przez Wójta. Kontakt do Administratora: adres: Tarnowiec 211, 38-204 tel. 134255500.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz innych przepisów szczegółowych;
  2. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. wyrażonej zgody w przypadku podania dodatkowych danych kontaktowych celem ułatwienia kontaktowania się (nr telefonu, adres e-mail).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane do realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów tj. do zebrania stosownych wniosków potrzebnych do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika wprost z przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany kategoria archiwalną A.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: inne organy władzy publicznej, inne osoby i podmioty, które na podstawie obowiązujących przepisów lub umów z administratorem danych uzyskują dostęp do danych w tym zakresie.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych; prawo sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda została wycofana, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku niezgodne z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 11. Administrator danych informuje o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. Ograniczenie wynika wprost z przepisów praw – art. 17 a w zw. z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977).