Budowa parkingu ogólnodostępnego przy Urzędzie Gminy w Tarnowcu

W dniu 1 czerwca 2021r. Gmina Tarnowiec podpisała umowę na realizację zadania pn. „Budowa parkingu ogólnodostępnego przy Urzędzie Gminy w Tarnowcu”. Zakresem prac obejmuje:

  • usunięcie drzew z terenu inwestycji – drzewo po ścince stanowi własność wykonawcy a wykonawca pomniejszy z tego tytułu wartość prac,
  • przebudowę odcinka gazociągu średniego ciśnienia,
  • likwidację odcinka kabla elektroenergetycznego niskiego napięcia, oraz zabezpieczenie kabla linii oświetlenia ulicznego,
  • budowę kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych i studni chłonnych,
  • budowę drogi manewrowej dla parkingu z nawierzchni asfaltowej (3cm warstwa wiążąca i 4cm warstwa ścieralna),
  • budowę stanowisk postojowych-53+4 (dla osób niepełnosprawnych) – o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8cm wraz z kolorystycznym wyznaczeniem linii separacyjnych z kostki kolorowej oraz wyznaczenie poprzez wymalowanie kolorem niebieskim miejsc dla osób niepełnosprawnych, dla separacji nawierzchni asfaltowej od nawierzchni z kostki brukowej należy zastosować wtopione obrzeże betonowe gr 8cm,
  • przebudowę zjazdu i budowę wyjazdu na drogę powiatową o nawierzchni asfaltowej,
  • wykonanie kanalizacji odprowadzenia wody opadowej.

Wartość całkowita zadania wynosi 399 793,31 zł z tego:

  • 319 834,65 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
  • 79 958,66 zł – środki własne gminy Tarnowiec.

Parking będzie służył również jako parking przy cmentarzu komunalnym i parafialnym w Tarnowcu.