Loga

W środę tj. 27 stycznia 2021 roku p.o. Wójta Gminy Tarnowiec, Pan Miłosz Leszkiewicz dokonał protokolarnego przekazania zakupionego w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła +” sprzętu komputerowego dyrektorom szkół podstawowych oraz reprezentantom Stowarzyszeń Oświatowych prowadzących Niepubliczne Szkoły Podstawowe działające na terenie Gminy Tarnowiec. Za kwotę 75 000,00 zł pozyskanych w ramach grantu, Gmina Tarnowiec zakupiła 25 sztuk komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, oraz ubezpieczyła sprzęt komputerowy przekazując go szkołom.

Do zadań dyrektorów należy dalsze rozdysponowanie sprzętu, który zgodnie z założeniami programowymi projektu ma być przeznaczony dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ i ma umożliwić wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji. Po powrocie do nauczania w systemie tradycyjnym sprzęt zasili bazę edukacyjną szkół.

Program „ Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej to działania finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I „ Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.