Starostwo Powiatowe w Jaśle informuje, że od dnia 12 stycznia 2016 r. rozpoczynają działanie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Jasielskiego.

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego i harmonogram pracy punktów.

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle, Jasło, w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle, ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło,
  Harmonogram pracy punktu:
  Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 10:00 do 14:00, W punkcie porad udzielają radcy prawni.
 2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle, w budynku Przychodni nr 1 Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Mickiewicza 4, 38-200 Jasło,
  Harmonogram pracy punktu:
  Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 14:00 do 18:00, w punkcie porad prawnych udzielają adwokaci.
 3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kołaczycach, Kołaczyce ul. Szkolna 7, 38-213 Kołaczyce,
  Harmonogram pracy punktu:
  Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 10:00 do 14:00. W puncie pomocy prawnej udziela organizacja pozarządowa Fundacja Centrum Pomocy Prawnej "Prawnikon" w Rzeszowie poprzez adwokata, radcę prawnego i osobę o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 4. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Skołyszynie, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa Skołyszyn 283, 38-242 Skołyszyn,
  Harmonogram pracy punktu:
  Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 1022 do 1422. W puncie pomocy prawnej udziela organizacja pozarządowa Fundacja
  Centrum Pomocy Prawnej „Prawnikon" w Rzeszowie poprzez adwokata, i osoby o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 5. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Żmigrodzie, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród.
  Harmonogram pracy punktu:
  Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30 do 11:30. W puncie pomocy prawnej udziela organizacja pozarządowa Fundacja Centrum Pomocy Prawnej „Prawnikon" w Rzeszowie poprzez adwokata, radcę prawnego i osobę o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo- administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia - osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) - osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693)-osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) - osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
 5. która nie ukończyła 26 lat-osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub
 6. która ukończyła 65 lat - osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty - osoba uprawniona wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z tych okoliczności.